Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii.

FEMEIA MANAGER - Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM


       Obiectivul Programului naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.    

       Programul urmăreşte:
•    îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;
•    stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
•    dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
•    creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.
Data estimativa de lansare: 0.3.08.2015
      Solicitanti eligibili:

      Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a)    sunt organizate în baza Legii ;
b)    sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ;
c)    au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la  data înscrierii în Program;
d)   cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
e)   codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
f)    şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
g)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate,  nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
h)   au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
i)    nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
j)   nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro în trei ani fiscali consecutivi la nivelul   întreprinderii unice, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis .
k)  nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
l)    au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3  a procedurii.

      Activităţi / Cheltuieli eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,  sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 • mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 • realizarea unui site  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data vizitei de certificare a cheltuielilor, in limita a 10000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;
 • publicitatea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa) . La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată  a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
  Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.
 

     Datele au fost preluate de pe site-ul http://www.aippimm.ro/ .

Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART

cursuri de calificare - proiecte - consultanta fonduri
Cursuri de calificare. Investim in mod activ in sprijinirea comunitatii ca sa dezvoltam afaceri și oameni de succes. Este posibil, firesc pentru o societate care se respecta si, cel mai important, SMART.

detalii articol

 

 

Curs autorizat CNFPA Manager de Proiect

Cursuri de calificare - Consultanta fonduri europene

Prezentare curs: Programul de formare profesionala Manager de Proiect se bazeaza in principal pe etapele realizarii unui proiect tip cerere de finantare, imbinand interactiv partea teoretica cu cea practica.

detalii articol

Consultanta finantari

Fondurile structurale nerambursabile pot fi solutia dezvoltarii unei intreprinderi nou infiintata sau a uneia deja existenta pe piata.

Centrul de Dezvoltare SMART ofera servicii de consultanta  pentru administrttia publica si sectorul privat.

detalii articol

Centrul de Dezvoltare Smart

Consultanta fonduri nerambursabile | Proiecte | Cursuri

Telefon: +4 0336 101177
Fax: 
+4 0336 818613
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 Bucharest, Romania - 1, Blanduziei  Street, sector 2 - Tel / Fax: +4 031 824 15 90/91 
 Galați, Romania - 3, Brailei, 1st Floor. postal code 800150 

Centrul de Dezvoltare Smart Galati - Servicii