Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii.

Investiții productive în acvacultură POPAM 2014-2020

Cum se poate finanta productia de pește?

Vă prezentăm in cele ce urmează fișa măsurii II.2 -  Investiții productive în acvacultură POPAM 2014-2020

Informații generale privind sesiunea de finanțare

 • Perioada de lansare estimata: iunie – august 2017
 • Durata apelului pentru depunerea cereriide finanțare: 60 de zile din momentul lansării
 • Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere

Intensitatea ajutorului financiar

 • 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru:
  • IMM-uri, ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii (obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”);
 • 30% pentru întreprinderile mari
 • cofinantarea beneficiarului poate fi asigurata prin contributie in natura.
 • Contributia in natura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • Sa fie in proprietatea solicitantului;
  • Sa fie in stricta legatura cu proiectul (de ex: bazine, diguri, echipamente specifice, teren, unitate de cazare, etc);
  • Sa nu fi fost finantate prin fonduri europene.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar nerambursabil?

 • Întreprinderile și ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii, inclusiv start-up-urile.

Ce activități sunt finanțate în cadrul acestei măsuri?

a) investiţii productive în acvacultură;

b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;

c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;

d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;

e) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;

f) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;

g) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare;

Sprijinul prevăzut la litera (g) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiţia ca activităţile complementare să fie legate de activitatea de acvacultură, respectiv:

 • procesare, cu condiția ca materia primă să provină din producție proprie (cel puțin 50%);
 • comercializarea directă – centru de vanzare (magazin pescaresc) direct catre consumatorii finali;
 • activități de alimentație publică;
 • activități de cazare (exclus hoteluri);
 • turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;
 • operatiuni care includ reducerea impactului acvaculturii asupra mediului;
 • activităţile educaţionale referitoare la acvacultură.

Activitati de cazare – precizari:

 • In cadrul perimetrului se accepta construirea unui singur bungalow sau o singura pensiune/ vila turistica/ structura de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime si fluviale, cu o capacitate de cazare de maxim 10 camere (20 locuri).

Important! Pentru proiectele care prevad diversificarea activitatii prin realizarea de investitii privind:

 • activități de alimentație publică;
 • activități de cazare;
 • turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;
 • servicii de mediu aferente acvaculturii;
 • activităţile educaţionale referitoare la acvacultură.

Cheltuielile totale eligibile (pentru activitatile de mai sus: cazare, restaurant, etc) nu pot depasi suma de 400.000 Euro.

Lista activităţilor complementare eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele măsurii lansate prin acest ghid, cu condiția ca acestea să nu fie aferente unor activități neeligibile sau să nu se regăsească în lista cheltuielilor neeligibile.

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

 • activitățile de informare și publicitate;
 • activitatea de auditare a proiectului.

Care este valoarea maximă a proiectului și pe ce perioadă?

 • Plafonul maxim pentru valoarea nerambursabila aferenta unui proiect este de 2.000.000 EURO conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de catre INFOREURO la data lansării apelului.
 • Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.

Criterii generale de eligibilitate (condiții obligatorii de respectat)

 • Solicitantii trebuie sa aiba ca obiect de activitate inregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritima” sau 0322 – „Acvacultura in ape dulci”;

(Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate)

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
 • Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor;
 • Nu se află în situații litigioase cu MADR-AM-POP, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
 • Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanț negativ (capitaluri negative) – pentru cazul în care organizația a avut activitate; Sunt exceptați solicitanții care:
  • sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare;
  • cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare;
  • cei care au avut activitatea suspendată conform legii (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare).
 • Să nu fi comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
 • Capitalurile proprii la 31 decembrie 2016 sunt pozitive.

Cheltuieli eligibile

În cadrul acestei măsuri sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:

1.    Obținerea și amenajarea terenului;
2.    Asigurarea utilităților necesare;
3.    Proiectare și asistență tehnică;
4.    Investiția de bază, inclusiv cheltuieli pentru achiziția de construcții;
5.    Alte cheltuieli;
6.    Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste;
7.    Cheltuieli cu amortizarea;
8.    Cheltuieli cu leasing-ul;
9.    Cheltuieli cu echipa de implementare;
10.    Cheltuieli privind taxele;
11.    Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor si cheltuielile aferente garantiilor emise de o institutie bancara sau nebancara;
12.    Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale MYSMIS;
13.    Contributia in natura;
14.    Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură;
15.    Cheltuieli pentru modernizarea și reabilitarea unităților de acvacultură prin investiții pentru refacerea digurilor, rafacerea si/ sau imbunatatirea circuitului de alimentare si/ sau evacuare a apei tehnologice, canalelor si infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
16.    Cheltuieli pentru achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului;
17.    Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit;
18.    Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni pentru furajare, recoltarea și transportul peștelui;
19.    Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea furajelor;
20.    Cheltuieli pentru realizarea de investitii specifice activitatii de procesare a pestelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;
21.    Cheltuieli pentru construirea și amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;
22.    Cheltuieli pentru realizarea/ amenajarea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește, prin investiții noi sau adaptarea/ modernizarea unor clădiri existente;
23.    Cheltuieli pentru realizarea de drumuri și platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură;
24.    Cheltuieli pentru construirea și/ sau modernizarea depozitelor de furaje;
25.    Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
26.    Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
27.    Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;
28.    Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni;
29.    Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:
a)    Cheltuieli pentru investiții noi;
b)    Cheltuieli pentru adaptarea/ modernizarea unor clădiri existente;
c)    Cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.
30.    Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:
a)    Cheltuieli pentru investiții noi;
b)    Cheltuieli pentru adaptarea/ modernizarea unor clădiri existente;
c)    Cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.
31.    Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv;
32.    Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale;
33.    Cheltuieli necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul;
34.    Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit;
35.    Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice;
36.    Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N – autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;
37.    Cheltuieli pentru achiziționarea de tehnologii noi și know-how;
38.    Cheltuieli pentru achiziționarea de mașini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) și echipamente folosite la întreținerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură;
39.    Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic;
40.    Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură;
41.    Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare;
42.    Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului;
43.    Cheltuieli pentru investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
44.    Cheltuieli pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din acvacultura;
45.    Cheltuieli privind eficienta utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei, in limita a max 40% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Totodată sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:

 • Cheltuieli cu auditarea proiectului;
 • Cheltuieli cu informarea și publicitatea;

Important! Pentru derularea proiectului, beneficiarul poate asigura cofinanţarea investiţiei prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.

Pentru alte informații contacteaza un consultant în Bucuresti (0318241590) sau în Galați (0336100008).

Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART

cursuri de calificare - proiecte - consultanta fonduri
Cursuri de calificare. Investim in mod activ in sprijinirea comunitatii ca sa dezvoltam afaceri și oameni de succes. Este posibil, firesc pentru o societate care se respecta si, cel mai important, SMART.

detalii articol

 

 

Curs autorizat CNFPA Manager de Proiect

Cursuri de calificare - Consultanta fonduri europene

Prezentare curs: Programul de formare profesionala Manager de Proiect se bazeaza in principal pe etapele realizarii unui proiect tip cerere de finantare, imbinand interactiv partea teoretica cu cea practica.

detalii articol

Centrul de Dezvoltare Smart

Consultanta fonduri nerambursabile | Proiecte | Cursuri

Telefon: +4 0336 101177
Fax: 
+4 0336 818613
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 Bucharest, Romania - 1, Blanduziei  Street, sector 2 - Tel / Fax: +4 031 824 15 90/91 
 Galați, Romania - 3, Brailei, 1st Floor. postal code 800150 

Centrul de Dezvoltare Smart Galati - Servicii