fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Programul Femeia Antreprenor

PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL FEMEILOR MANAGER DIN SECTORUL IMMINACTIV 

PROGRAM PENTRU STIMULAREA ȘI SPRIJINIREA ÎNFIINȚĂRII ȘI DEZVOLTĂRII STRUCTURILOR ECONOMICE PRIVATE ÎNFIINȚATE ȘI CONDUSE DE CĂTRE FEMEI

PERIOADA DE APLICARE: 30 DE ZILE LUCRĂTOARE

DATA DESCHIDERII APELULUI: 18 AUGUST

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii.

FINANȚARE

Alocația financiară nerambursabilă va fi acordată astfel:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:
  • maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:
  • maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pot beneficia de prevederile acestui program societățile care la data solicitării de finanțare și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.6/2011, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
 • au capital social integral privat;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN Rev 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare;
 • cel puțin unul dintre asociați este femeie și deține cel puțin 50% din părțile sociale/acțiunile societății;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și îl menține cel puțin 2 ani;
 • asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN;
 • persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Nu pot beneficia de acest ajutor de minimis operatorii economici în situația în care acționarii/asociații au/ au avut această calitate în altă întreprindere beneficiară de Strat Up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor în contextul crizei provocate de COVID-19 sau de schema de ajutor de stat dedicată HoReca.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale (toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);
 • sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice;
 • spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț;
 • mijloace de transport;
 • mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț;
 • pachet digital obligatoriu (voucher de digitalizare);
 • cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicații neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării;
 • plăcuțe informative obligatorii;
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

12 luni, dar nu mai târziu de 15.11.2023

 

CRITERII DE SELECȚIE

Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere.

GRILĂ DE SELECȚIE

 

Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare

Punctaj

Domeniul de activitate

A

 

1

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC

20

2

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC 

15

3

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC precum  și activități de Servicii și Comerț

10

Valoarea aportului propriu

 

B

 

1

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

20

2

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului

15

3

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Criterii aferente investiţiei

C

 

1

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

20

2

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

3

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1

D

1

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

10

2

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

 

 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2

E

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

5

2

asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3

F

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

5

 

2

Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0

Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal

G

1

Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

10

 

2

NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

0

 

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4

H

1

Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială.

10

 

2

NU declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială.

0

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:

 • punctajul obținut la criteriul aferent domeniului de activitate (secțiunea A din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent investiției (secțiunea C din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secțiunea E din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secțiunea F din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent inserției pe piața muncii a unor categorii de personal (secțiunea G din criteriile de evaluare);
 • valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
 • data şi ora înscrierii în program.

 

1 Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

2 Cursurile de pregătire antreprenorială  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

3 Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

4 Invențiile, know-how-ul, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, semnele distinctive ale activității industriale ca mărcile de fabrică, de comerț şi de servicii, firma şi emblema comercială, indicațiile geografice (denumirile de origine, indicațiile de proveniență)

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.