fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Sprijin nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative sau de 40% pentru alte întreprinderi, ce nu va depăși:

Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici:

 • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții.

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții.

Pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.200.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții.

     Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderi (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL);
 • Cooperative agricole;
 • Societăți cooperative;
 • Grupurile și organizațiile de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

    Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Investiția trebuie să respecte la momentul depunerii cererii de finanțare Planul Urbanistic Zonal (PUZ), dacă acest aspect este menționat prin certificatul de urbanism;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, iar dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoarea finanțării:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 182.777.722 Euro, împărțită în două componente:

  • 143.611.067 Euro – sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole;
  • 30.166.655 Euro – sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase.

Acest program sprijină următoarele activități:

  • Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază (inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor);
  • Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase;
  • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
  • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

NU sunt eligibile următoarele activități și cheltuieli:

Nu se pot finanța următoarele investiții:

 • Producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare;
 • Investiții pentru unități de ecarisaj;
 • Producția și comercializarea produselor vinicole;
 • Procesarea produselor pescărești;
 • Colectarea, condiționarea, procesarea, comercializarea exclusivă a fructelor și produselor din fructe;
 • Procesarea, comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol, dacă din punct de vedere cantitativ, materia primă majoritară (>50%) utilizată provine din sectorul pomicol, indiferent de acțiunile/operațiunile eligibile propuse în proiect;
 • Investiții finanțate prin Programul Național Apicol 2017-2019 și Programul Apicol 2020-2022;
 • Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali;
 • Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii;
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA, dacă este cazul.

Nu pot fi finanțate următoarele cheltuieli generale:

 • Achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;
 • Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • Spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013;
 • În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 • Achiziționarea de clădirii.

Perioada de implementare:

Durata de execuție a contractului de finanțare este de:

 • Maximum 3 ani (pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj);
 • Maximum 2 ani (pentru proiectele de investiții care prevăd achiziții simple).

Deschiderea cererii de proiecte:

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 –7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţarepentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020 (PNDR 2020).

Completează formularul și solicită consultanță pentru obținerea sprijinului financiar