fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Sprijin de până la 200.000 EURO / beneficiar

Stimularea activităților non-agricole și a mediului de afaceri din spațiul rural | Crearea de locuri de muncă | Creșterea veniturilor populației din mediul rural

În baza regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop extinderea sprijinului acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 6.4 a PNDR va beneficia de o alocare financiară de 100 milioane de EURO în anul 2021. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

     Solicitanți eligibili:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

    Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Au sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect în mediul rural;
 • Demonstrează capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 • Întreprinderea nu este în dificultate financiară;
 • Prezintă o evaluare a impactului preconizat asupra mediului pentru a urmări dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Valoarea finanțării:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de:

  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care desfășoară activități de producție;
 • Valoarea finanțării poate fi de maxim 200.000 Euro/ beneficiar.

Acest program sprijină următoarele activități:

 • Activități productive:
  • Produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie;
  • Articole de hărtie și carton;
  • Produse chimice, farmaceutice;
  • Prelucrare a produselor lemnoase;
  • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • Produse electrice, electronice, etc;
  • Producția de combustibil din biomasă (peleți și brichete) în vederea comercializării.
 • Activități meșteșugărești:
  • Olărit;
  • Brodat;
  • Prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc.
 • Activități turistice:
  • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor;
  • Înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea/ investiții noi pentru infrastructură in unitățile de primire turistică de tip camping, parc rulote, bungalow;
  • Investiții noi/ modernizări/ dotări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
  • Proiecte de activități de agrement.
 • Investiții legate de furnizare de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • Reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • Consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • Servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • Servicii tehnice, administrative, etc.
 • Alte acțiuni eligibile:
  • Investiții pentru digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului;
  • Construcții, extinderi și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
  • Achiziționare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi;
  • Achiziționarea mijloace de transport specializate;
  • Achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci.

NU sunt eligibile următoarele activități și cheltuieli:

 • Prestarea de servicii agricole;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
 • Achiziția și dotarea rulotelor/ autorulotelor și remorcilor comerciale;
 • Cheltuieli cu achiziții de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport de uz personal și pentru transport persoane sau de mărfuri;
 • Achiziția de rulote;
 • Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Regulamentul UE 1303/ 2013 pentru:
  • Dobânzi debitoare;
  • Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
  • TVA, cu excepția cazului în care acesta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale;
  • În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
  • Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/ naționale conform cap. 14-15 – PNDR.
 • Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținere avize de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri;
 • Cheltuieli cu achiziția oricărui tip de ponton plutitor.

ATENȚIE! Pe parcursul perioadei de implementare și monitorizare a proiectului, beneficiarul are obligația menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecţie, să nu înstrăineze investiția și să nu înceteze activitatea finanțată. (Detalii criterii de selecție în Fișa 6.4)

Perioada de implementare:

Durata de execuție a contractului de finanțare este de:

 • Maximum 3 ani (perioada include controlul implementării corecte) pentru proiecte care prevăd investiții cu construcții montaj;
 • Maximum 2 ani (perioada include controlul implementării corecte) pentru proiecte de investiții care includ achiziții simple de bunuri/ utilaje, instalații, echipamente și dotări noi de mijloace de transport specializate;

Fără a depăși 31.12.2025 (data ultimei tranșe).

La perioada de implementare a proiectului se adaugă 5 ani de monitorizare.

Deschiderea cererii de proiecte: 02.11.2021

Durata de depunere: 3 luni

Completează formularul și solicită consultanță pentru obținerea sprijinului financiar