• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 021 310 77 10
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 10117
 • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
 • ro
 • en

POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru IMM-uri

Doriți să accesați o finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru un IMM ? Detalii despre această finanțare:

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole care vor sa facă o investiție in mediul urban;

 • Întreprinderi mijlocii non-agricole (IMM cu 50-250 de angajați) care vor sa facă o investiție in mediul rural;

Atenție: Nu se finanțează investiții în regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Criterii de eligibilitate: 

 • locul de implementare a proiectului este situat în: mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole/în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole;

 • societatea a desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin unui an fiscal integral;

 • societatea a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;

 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii;

 • Domeniul de activitate în care se realizează investiția se încadrează în domeniile de activitate eligibile;

 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;

 • Domeniul de activitate (codul CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;

 • Societatea nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii la 2018 >0);

 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finanțare nerambursabila de maxim 5.000.000 Euro /beneficiar;

• valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 1.000.000 Euro /beneficiar

Contribuția maximă a programului la valoarea cheltuielilor eligibile din proiect se calculează în baza unui procent stabilit la nivelul fiecărei regiuni, după cum urmează:

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare
Regiune de dezvoltareÎntreprinderi mijlociiÎntreprinderi mici, micro-întreprinderi
Nord-Est60%70%
Sud-Est60%70%
Sud-Muntenia60%70%
Sud-Vest Oltenia60%70%
Vest45%55%
Nord-Vest60%70%
Centru60%70%

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență este de 50%, iar pentru întreprinderile mijlocii din regiunea de dezvoltare Vest contribuția programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

Domenii de activitate eligibile

Investiții în activități de producție și servicii după cum urmează:

 • În active corporale – lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice);
 • Energia eoliană;
 • Hidroenergia;
 • Biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz);
 • Energia geotermală;
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică: studii de teren, obținere avize, acorduri, autorizații, comisioane, cote și taxe, proiectare şi inginerie;

 • Cheltuieli pentru investiția de bază: construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, achiziționare utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, dotări;

 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. Construcții și instalații;

 • Cheltuiala cu Taxa pe Valoarea Adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Cheltuieli neeligibile:
 • cheltuielile cu achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;

 • operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;

• administrative (cheltuielile de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație).