fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză
cardboard paper boxes on table, natural background, online shopping concept

NAȚIONAL – Program de Dezvoltare a Activităților de Comercializare a Produselor și Serviciilor de PiațăACTIV 

Program de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor și încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele de comerț și servicii*

DEPUNERE CERERI DE PROIECTE: INFORMAȚIE INDISPONIBILĂ PENTRU MOMENT

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele de comerț și servicii, care sunt înființate de către persoane fizice pânâ la data data de 31.12.2019, inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.

FINANȚARE

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de aproximativ 170 de beneficiari.

Alocația financiară nerambursabilă poate fi de maximum 300.000 lei/beneficiar.

Aportul propriu peste 20% se punctează suplimentar

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Sunt societăți (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:

a. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 sau în baza  Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011, cu modificările şi completările  ulterioare;

b. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004

c. au capital social integral privat;

d. asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

e. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

f. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul înscrierii online;

g. sunt înființate până la data de 31.12.2019, inclusiv;

h. nu au datorii la bugetul general consolidat;

i. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;

j. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

k. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

l. creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și mențin locul ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

m. Acționarii sau asociații  nu au / nu au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020  în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;

CHELTUIELI ELIGIBILE

a. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. 

b. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerţ sau servicii și spatii de depozitarare;.

c. Mijloace de transport;

d. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e. Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

f. Pachet digital (voucher de digitalizare);

g. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;

h. Cheltuieli cu realizarea a două plăcuțe informative obligatorii cu infomațiile despre program în valoare de maxim 500 lei;

i. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

12 luni

 

CRITERII DE SELECȚIE

Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere

GRILA DE EVALUARE FORMULAR INSCRIERE
          Comert 2022
Interprinderi
cu activitate
Profit net la 31.12.2021           5
Societatea A obținut profit net la 31.12.2021           5
Societatea NU a obținut profit net la 31.12.2021           5
Obs.: Se regăsesc in bilanțul contabil si balanța la 31.12.2021  
Domeniul de activitate          15
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1          15
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1          10
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1           5
Management, resurse umane          15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 3 angajați la 31.12.2021          15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 2 angajați la 31.12.2021          10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021           5
Întreprinderea nu are angajați la 31.12.2021           0
Rezultate așteptate după finanțare          20
locuri de muncă create prin program ≥ 2          10
locuri de muncă create prin program = 1           5
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată sau refugiat din Ucraina           5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată sau refugiat din Ucraina          10
Ponderea investiilor          15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;          15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;          10
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;            5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004          10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni          10
Vechime activitate autorizată 12-24 luni            5
Vechime activitate autorizată < 12 luni            0
Valoarea aportului propriu          15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului          15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului          10
Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului           0
Componentă de dezvoltare durabilă*           5
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*           5
Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă           0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
– punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare;
— numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
– valoarea exactă a aportului propriu;
– data şi ora înscrierii în program.

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.