fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 021 310 77 10
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 10117
  • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
  • Română
  • Engleză

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020

Acţiuni în cazul axei prioritare 1: O regiune bine conectată

 1.  Obiectiv specific 1.1: Sprijinirea procesului de planificare, dezvoltare şi coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T.
Măsurile indicative ce vor fi susținute in cadrul acestui obiectiv specific:

Măsuri nestructurale:

1.    Dezvoltarea în comun de soluții bazate pe acțiune, de planuri de management, strategii, studii de fezabilitate, evaluări ale impactului asupra mediului etc., legat de proiecte, de lucrări de infrastructură publică (căi navigabile, drumuri etc.) în vederea racordării nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T și reducerea duratei transportului și optimizarea logisticii;
2.    Dezvoltarea de concepte, standarde și instrumente coordonate la nivel transfrontalier pentru îmbunătățirea serviciilor de mobilitate în interes public (ex. pentru grupurile dezavantajate, pentru regiunile în regres demografic, etc.). 
3.    Facilitarea cooperării active dintre furnizorii de trafic și de informații  de călătorie și serviciile cu valoare adăugată în vederea îmbunătățirii transportului public local în zona transfrontalieră și a legăturii dintre orașele înfrățite (ex. armonizarea orarelor, furnizarea de informații bilingve despre orarele de transport transfrontalier, operarea serviciilor de transport public transfrontalier, în special între orașele înfrățite);
4.    Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea (instruiri, seminare și ateliere) în domeniul măsurilor de siguranță a circulației în zona eligibilă (ex. îmbunătățirea configurației rețelei de trafic, introducerea de măsuri de calmare a circulației, utilizarea sensurilor giratorii, radare, bariere de siguranță și denivelări pentru reducerea vitezei, îmbunătățirea suprafeței degradate a drumurilor pentru a evita de ex. accidentele pe vreme umedă, materiale de marcare retro-reflectante).

Măsuri structurale:

5.    Îmbunătățirea conexiunilor la infrastructura TEN-T a nodurilor transfrontaliere secundare si terţiare  (ex. îmbunătățirea calității drumurilor, îmbunătățirea/ construcția de trasee pentru biciclete, construcția de adăposturi pentru biciclete, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere);

Măsuri integrate:

6.    Adoptarea de măsuri de management comun al circulației pentru mobilitatea inteligentă în zona transfrontalieră (ex. îndrumare de traseu, detectarea și managementul  incidentelor/ urgențelor, studii ales fluxurilor  circulației, măsuri de siguranță în trafic, hărți de puncte negre).

2.    Obiectiv specific 1.2: Creșterea nivelului de coordonare privind siguranța transportului
Acțiunile indicative care vor fi susținute in cadrul acestui obiectiv specific:

Măsuri nestructurale:

1.    Activitate de conștientizare privind importanța dezvoltării și îmbunătățirii sistemelor de transport prietenoase cu mediul în zona transfrontalieră;
2.    Activități de schimb de experiență precum seminare comune, vizite de studiu, anchete și instruiri care să conducă la implementarea de noi metode legate de managementul de iarnă.

Măsuri structurale:

3.    Investiții (infrastructură și echipamente) pentru îmbunătățirea transportului fluvial de mărfuri și de pasageri la nivel transfrontalier;

Măsuri integrate:

4.    Dezvoltarea de planuri și măsuri integrate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe sectorul comun al Dunării în zona transfrontalieră (ex., studii de fezabilitate comune, documentații de proiect tehnic, studii de morfologie și hidro-dinamică pentru studierea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc. cu privire la lucrări de regularizare a fluviului, unificarea sistemului de referință utilizat în România și Bulgaria privind Dunărea și introducerea Sistemului Informatic Fluvial);
5.    Dezvoltarea și implementarea unor strategii, instrumente și aplicații pilot coordonate în comun, pentru a îmbunătăți dezvoltarea nodurilor multimodale și a serviciilor portuare;

Acțiuni in cadrul axei prioritare 2: O regiune verde 

1.    Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor şi patrimoniului natural şi a patrimoniului cultural
Câteva activități indicative:

Măsuri nestructurale:

1.    Pregătirea de studii, strategii, planuri de management etc. comune în domeniul conservării, dezvoltării și utilizării împreuna a patrimoniului cultural/ natural ;
2.    Instruiri și campanii de conștientizare comune privind protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
3.    Păstrarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil, în principal prin evenimente culturale cu o dimensiune transfrontalieră;

Măsuri structurale:

4.    Sprijinirea promovării și utilizării potențialului patrimoniului cultural/ natural prin investiții în infrastructura turistică durabilă comună ;
5.    Reabilitarea/ construcția de drumuri spre punctele de interes ale patrimoniului natural și cultural care vor fi parte din produse turistice transfrontaliere;
6.    Infrastructură culturală: reconstrucție, reabilitare și promovare a monumentelor culturale pe baza unor strategii/ concepte transfrontaliere relevante .

Măsuri intergate:

7.    Dezvoltarea în comun de produse și servicii turistice pe baza patrimoniului natural și cultural și promovare în comun ;
8.    Dezvoltarea/ gestionarea în comun a parcurilor naturale, rezervațiilor naturale și a altor arii protejate.

2.    Obiectiv specific 2.2: Îmbunatăţirea managementului durabil al ecosistemelor din zona transfrontalieră
Toate acțiunile susținute caută să întărească capacitatea de management a mediului în zona transfrontalieră româno-bulgară:

Măsuri nestructurale:

1.    Coordonarea transfrontalieră și schimbul de informații pentru întărirea capacitații de implementare a politicilor relevante (Directiva Cadru Apa),  și conservarea biodiversității (Directiva Habitate și Directiva Păsări), transferul  de cunoștințe, schimbul de exemple de bune practici, relaționarea și dezvoltarea de inovații privind protecția/ conservarea ecosistemelor;
2.    Protejarea ecosistemelor prin utilizarea clasificării, cartografierii și planificării spațiale și a altor măsuri structurale de cooperare în domeniul protecției naturii și peisajelor;
3.    Pregătirea și implementarea de cercetări, studii, strategii, planuri comune legate de siturile Natura 2000 ;
4.    Activităţi comune de conștientizare a publicului larg prin recunoașterea și promovarea potențialelor  legate de siturile Natura 2000;
5.    Desemnarea în comun și managementul siturilor și speciilor protejate din cadrul rețelei Natura 2000;

Măsuri structurale:

6.    Susținerea și promovarea investițiilor transfrontaliere legate de infrastructura verde (ex. colectarea apei de ploaie,  vegetatia in zona urbană, coridoare de conectare a habitatelor) ;
7.    Protejarea/ conservarea/ monitorizarea ecosistemelor, in special in siturile NATURA 2000 prin achiziționarea echipamentelor necesare.
8.    Crearea/ întărirea infrastructurii coordonate transfrontalier de protecție/ refacere a biodiversității/ solurilor/ promovare  a serviciilor de ecosistem, inclusiv prin reteaua Natura 2000;

Acțiuni in cadrul axei prioritare 3: O regiune sigură

1.    Obiectivul specific 3.1: Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.
Câteva exemple de acțiuni care sunt susținute în cadrul acestui obiectiv specific:

Măsuri nonstructurale:

1.    Asigurarea unei mai bune coordonări și a reacțiilor eficiente ale autorităților în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni) ca și stabilirea de reguli/ legislație comună privind defrișările și construcțiile în zonele afectate de pericole naturale și antropice;
2.    Stabilirea și integrarea unor standarde și sisteme armonizate pentru o mai buna  prognoză și gestiune a hazardelor  naturale și antropice în zona PCT RO-BG 2014-2020 (inundații, cutremure, incendii, furtuni), inclusiv întocmirea/ actualizarea hărților hazardelor și utilizarea soluțiilor bazate pe ecosisteme (în lunci, conservarea zonelor umede, managementul pădurilor);
3.    Stabilirea unor instrumente armonizate integrate de prevenire și reducere a riscurilor (inclusiv detectarea, sistemele de avertizare și alertare anticipată, cartografierea și evaluarea riscurilor) – crearea de structuri comune pentru situații de urgență, neașteptate (inclusiv unități de intervenție  specializate/ module de protecție civilă) și dezvoltarea de infrastructură transfrontalieră la scară mică la nivel regional în domeniul pregătirii pentru situații de urgență (ex. accidente de transport, dezastre etc.), inclusiv în caz de riscuri legate de vreme (furtuni, fenomene termice extreme, incendii forestiere, secetă, inundații) și riscuri geofizice (precum alunecările de teren, cutremurele).
4.    Elaborarea de hărți detaliate și baze de date comune cu indicarea riscurilor naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare/amenajare a teritoriului regionale, agențiile de mediu și serviciile de urgența.
5.    Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea în domeniul prevenirii și managementului eficient al riscurilor în zona transfrontalieră (inclusiv programe de instruire și învățare, inițiative de formare pe bază comunitară, hărți bilingve, broșuri despre pericolele naturale și antropice) destinate unor grupuri țintă specifice (copii/tineri, planificatori ai dezvoltării, manageri ai situațiilor de urgență, oficiali ai administrației publice locale etc.).

Măsuri structurale:

6.    Îmbunătățirea terenului în regiunile cu nivel de risc de pericol înalt și mediu (inclusiv: salubrizarea și reîmpădurirea malurilor de râu, construcția digurilor și a protectiei de faleza (diguri, lacuri de acumulare) împădurirea/reîmpădurirea terenurilor vulnerabile nepermanente împotriva formării de torenți, reducerea tendințelor de deșertificare și a riscului înalt de secetă), replantarea padurilor in lunci). 
7.    Sustinerea si promovarea investitiilor transfrontaliere pentru infrastructura verde care reduce riscul si atenueaza dezastrele (ca sisteme de colectare a apei pluviale, epurare, etc. 

Măsuri integrate:

8.    Masurarea/ monitorizarea parametrilor de mediu care sunt importanti pentru avertizarea timpurie si pentru masuri de atenuare (ex. Nivelul emisiilor, calitatea apei, analize de sol si probe de apa, etc) prin achiziționarea in comun a echipamentelor si prin evaluarea comuna a rezultatelor.

Acțiuni in cadrul axei prioritare 4: O regiune calificată şi inclusivă

Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrarii zonei transfrontalieră în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă.
Exemple de acțiuni ce vor fi susținute: 

  Măsuri nonstructurale:

1.    Anticiparea oportunităților de ocupare a forței de munca pe termen lung create de modificările structurale de pe piața muncii și dezvoltarea serviciilor în domeniile îndrumării și învățării pe tot parcursul vieții pentru încurajarea tranzițiilor de carieră;
2.    Dezvoltarea de strategii, planuri și studii comune referitoare la mobilitatea transfrontalieră si identificarea principalelor ramuri ce pot activa mobilitatea forței de muncă ;
3.    Colaborare în oferirea de servicii angajatorilor și stabilirea de parteneriate cu instituțiile de învățământ și alte servicii de ocupare pentru a asigura furnizarea flexibila, preventiva și eficienta a serviciilor acestora;
4.    Oferirea de informații  complete si oficiale cu privire la asigurarile sociale, legislația muncii și aspectelor fiscale din regiunile de graniță din România și Bulgaria, prin sesiuni de instruire periodică și cursuri despre reglementările legale relevante în vederea reducerii incertitudinilor unităților administrative și angajatorilor în ceea ce privește modul de interpretare și aplicare a reglementărilor specifice;
5.    Dezvoltarea și asigurarea de programe speciale comune de formare profesională/vocațională în sectoare în care lipsesc  competentele  specifice ;
6.    Instruire și sprijin comun, schimburi de bune practici pentru o mai bună integrare pe piața muncii ;
7.    Acțiuni de conștientizare a oportunităților de ocupare în zona PCT RO-BG 2014-2020
8.    Oferirea unor cursuri speciale de limbă pentru angajații mobili și persoanelor în căutare de loc de muncă, care pot crește  șansele acestora de a se angaja in munca în zona eligibilă.

   Măsuri structurale:

9.    Crearea/dezvoltarea infrastructurii pentru   creșterea mobilității forței de muncă;

   Măsuri integrate:

10.    Strategii și măsuri pentru o mai buna incluziune pe piața muncii a categoriilor de populație defavorizate ;
11.    Furnizarea  de informații și consultanță pentru navetiștii transfrontalieri și potențiali angajatorii prin crearea și dezvoltarea de baze de date comune  pentru mobilitatea forței de muncă;
12.    Sprijinirea  adaptata nevoilor de pe ambele parti ale frontierei ale celor care căută locuri de munca , cu extinderea furnizării de servicii celor care îşi schimba locul de munca sau în direcția celor inactivi care se intorc in campul muncii;  
13.    Crearea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri transfrontaliere și a incubatoarelor virtuale pentru promovarea angajării  personalului de ambele părți ale frontierei (companii bazate pe resurse locale și nevoi locale de servicii  precum produsele inovatoare de turism cultural , turism nautic și acvatic și ecoturism localizate în regiune).

Acțiuni la axa prioritară 5: O regiune eficientă

1.    Obiectiv specific 5.1: Creșterea capacității de cooperare si a eficienţei instituțiilor publice in contextul cooperării transfrontaliere.
Setul de acțiuni ce vor fi susținute în zona transfrontalieră corespunde integral obiectivului specific „creșterea capacității de cooperare și a eficienței administrațiilor publice în contextul PCT” și prevede următoarele:

Măsuri nestructurale:

1.    Analiza și armonizarea cadrului de reglementare ;
2.    Întărirea rețelelor locale/regionale transfrontaliere;
3.    Proiectarea de strategii de implementare, dezvoltare și transfer de modele și soluții de bune practici (inclusiv bune practici de furnizare a serviciilor publice prin instrumente și metode de e-guvernare), modele organizatorice, instrumente de decizie și promovarea de acțiuni pilot pentru o mai bună participare a tuturor grupurilor societății civile la luarea deciziilor transfrontaliere și locale și la procesul de elaborare a politicilor publice;
4.    Coordonarea politicilor și investițiilor în zona programului – dezvoltarea de abordări comune ale problemelor comune – în domenii precum politicile sociale, educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și vamă;
5.    Dezvoltarea de modele de cooperare instituțională și de organizare spațială pentru și între diferite tipuri de teritorii ;
6.    Instruirea personalului instituţiilor publice pentru creșterea capacității de a implementa proiecte si norme UE si gestiona programe de investiții publice într-un context de cooperare transfrontaliera;
7.    Elaborarea de modele transfrontaliere de proiectare, testare, extindere, comparare și evaluare a inovațiilor (instrumente, procese, actori, organizații și interfețe) în domeniul serviciilor de interes general, serviciilor sociale și administrației publice
8.    Extinderea specializării în domeniul dezvoltării și implementării politicilor de cooperare transfrontaliera ;
9.    Creșterea conștientizării privind oportunitățile transfrontaliere (ocupare, îngrijirea sănătății, educație ș.a.).

Măsuri integrate:

10.    susținerea modernizări serviciilor publice în domenii precum vama, politicile sociale, educația, sănătatea și ocuparea forței de muncă (incluzând  achiziționarea de echipamente și dezvoltarea de infrastructuri);
11.    Dezvoltarea de structuri, sisteme și instrumente comune care să asigure continuitatea și să permită maturizarea treptată a cooperării transfrontaliere în zona programului;
12.    Acțiuni de promovare a reducerii poverii administrative pentru cetățeni.

Beneficiarii eligibili

Beneficiarii programului după Regulamentul General sunt operatori, organisme/firme  publice sau private.
Beneficiarii ar putea fi de asemenea și:

  • Autorităţile publice locale, naţionale şi regionale şi instituţile

  • ONG-uri (inclusiv universități și cercetare instituții)