fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Start up business team

Programul Start-Up NATIONINACTIV 

PROGRAM PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ECONOMICE ALE ACESTORA

Realizarea unei cresteri economice inteligente, sustenabile si inclusive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabila, inovare si pregatire antreprenoriala, crearea de noi locuri de muncă.
Depuneri cereri de finanțare:
 • Pilonul 1 Start Up Nation România 19.07.2022 – 01.09.2022 – perioada de înscriere s-a terminat
 • Pilonul 2 Start Up Nation Diaspora 19.07.2022 – 03.10.2022

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.

FINANȚARE

Alocația financiară nerambursabilă va fi acordată astfel:

1. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

          a) maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

2. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

          a) maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Aplicanții Pilonului START-UP NATION ROMANIA sunt societăți (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011, cu modificările şi completările  ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004
 3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 4. au capital social integral privat;
 5. persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 7. codul CAEN Rev 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul programului;
 8. sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 9. nu au datorii la bugetul general consolidat
 10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică,
 11. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 12. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis
 13. să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată
 14. Asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN.

Aplicanții aferenți Pilonului START-UP NATION DIASPORA, în plus față de criteriile menționate mai sus, vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.
 3. Sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.
 4. Mijloace de transport
 5. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 6. Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 7. Pachet digital (voucher de digitalizare)
 8. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 9. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 10. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării
 11. Plăcuțe informative obligatorii
 12. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

12 luni

 

CRITERII DE SELECȚIE

Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere

GRILĂ DE SELECȚIE

 

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri
Start-up Nation România 2022

Punctaj

Domeniul de activitate

A

 

1

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC (Descarcă ANEXA)

20

2

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC (Descarcă ANEXA) 

15

3

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC (Descarcă ANEXA) precum  și activități de Servicii și Comerț

10

Valoarea aportului propriu

 

B

 

1

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

20

2

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului

15

3

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Criterii aferente investiţiei

C

 

1

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

20

2

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

3

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*

D

1

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

10

2

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

E

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

5

2

asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**

F

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

5

 

2

Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0

Criterii aferente debutului în afaceri

G

1

Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

10

 

2

Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

0

 

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***

H

1

Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.

10

 

2

Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.

0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);
– valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;
– data și ora înscrierii în program.

1. Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile, în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minim 10.000 lei pentru AFN de maxim 100.000 lei, precum și minim 20.000 lei pentru AFN de maxim 200.000 lei

2. Cursurile de pregătire antreprenorială  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

3. Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

4. Pentru obținerea  punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și a dreptului de proprietate asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015.

Descarca ANEXA (Situația statistică ONRC a IMM-urilor după clasa CAEN) PDF

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.