fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

(Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș) – Dezvoltare Microîntreprinderi, IMM și AntreprenoriatACTIV 

DEZVOLTAREA MICROÎNTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI*

INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA IMM CARE SPRIJINĂ CREȘTEREA DURABILĂ ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ – PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

Depunere în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024
*conform ghidului final lansat pe 21 octombrie 2023

CUI SE ADRESEAZĂ

Solicitantul se încadrează in categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș, cu prioritate pe zonele marginalizate din aceste județe, conform Atlasului comunităților marginalizate.

FINANȚARE

Sunt sprijinite acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive in IMM, inclusiv crearea acestora. Investițiile vor implica si masuri de creare a locurilor de munca durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutra din punct de vedere climatic.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsa intre 200.000 si 8.000.000 Euro (alcătuita din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă in funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

JudetAjutor regional MicrointreprinderiAjutor regional intreprinderi miciAjutor regional intreprinderi mijlociiAjutor de minimis

Alocare financiara totala/apel/ judet

(euro)

Gorj75%75%75%90%184.898.599
Hunedoara70%70%60%90%131.969,559
ITI Valea Jiului70%70%60%90%48.965.578
Dolj75%75%75%90%136.673.075
Galati75%75%75%90%84.633.938
Prahova75%75%75%90%104.525.370
Mures70%70%60%90%83.903.737

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

 • Forma de constituire – înființata cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendata temporar oricând in anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul se încadrează in categoria IMM sau microîntreprinderi
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariații de cel puțin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară pentru susținerea proiectului
 • Solicitantul nu se afla in nici una din situațiile de excludere așa cum sunt ele precizate in declarația unica
 • Solicitantul deține dreptul asupra imobilului ce face obiectul proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada de minim 3 ani după finalizarea proiectului

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

 • Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, respectiv să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:
  • crearea unei unități noi
  • extinderea capacității unei unități existente
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
  • o schimbare fundamentala a procesului general de producție sau de prestare a serviciilor cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde
 • Investiția inițiala trebuie menținuta in zona vizata de apel pe toata durata de implementare si durabilitate stipulata in contractul de finanțare, fiind permisa doar utilizarea ocazionala in afara acestei zone.
 • Proiectul trebuie sa conducă la crearea de noi locuri de munca, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioada de cel puțin 3 ani de la plata finala in cadrul proiectului, astfel:
  • numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175 000 euro finanțare nerambursabilă solicitată, cu excepția proiectelor ce depășesc 5.000.000 Euro, pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă deja domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizate de investiție înscrise in obiectul de activitate al întreprinderii, conform certificatului constatator ORC precum si ca acestea sa fie autorizate la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului.
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare
 • Proiectele nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocata sau care ar constitui un transfer al unei activități productive (in ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii)
 • Acolo unde e cazul, proiectul prevede asigurarea imunizării la schimbările climatice a investițiilor in infrastructura care au o durata de viața preconizata de cel puțin cinci ani
 • Proiectul respecta reglementările naționale si comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse si politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabila, tehnologia informației, achizițiile publice, daca e cazul, informare si publicitate, ajutorul de stat precum si orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investiții, după caz
 • Pentru proiecte care implica execuția de lucrări de construcții, indiferent daca se supun sau nu autorizării- proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publica in ultimii 5 ani înainte de data depunerii, pentru același tip de activități (construcție/ extindere), realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructura si nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare
 • Pentru proiectele ce depășesc 5.000.000 euro valoare finanțare nerambursabilă, asigurarea durabilitatii investiției este pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutorul de stat regional:

a) Investiții în active corporale:

– lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect, si doar in limita a maxim 10 % din costurile aferente ajutorului de stat regional.

– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.

– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect (maxim 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale, cu excepția situațiilor în care activitatea pentru care se realizează investiția inițială este în domeniul IT&C, unde procentul privind valoarea eligibilă a activelor necorporale poate crește până la maximum 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale)

c) Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect

În cadrul acestui apel de proiecte activitatea de bază va include investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional și va reprezenta 85% din bugetul costurilor totale eligibile ale proiectului.

Tipuri de activități eligibile principale finanțabile prin ajutor de minimis – maxim 10% din valoarea eligibila totala

 • Formare profesionala pentru activitatea asociată investiției inițiale
 • Activități de consultanta pentru pregătirea documentației de proiect si managementul proiectului, dar nu mai mult de 7% din valoarea totala eligibila a investiției.
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, dar nu mai vechi de 2 ani înainte de depunere.
 • Asistenta tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare in vederea prototipării si punerii pe piață a unor produse noi/ inovative
 • Cheltuieli cu certificarea produselor, serviciilor, proceselor de către un organism de certificarea acreditat
 • Certificarea sistemelor de management al calității, mediului, siguranței alimentelor, sănătății, securității informațiilor, energiei, calității pentru dispozitive medicale, al serviciilor IT, responsabilității sociale, simple sau integrate
 • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

LOCUL DE IMPLEMENTARE

Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel. Zona vizată de apel reprezintă teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. Prin excepție, în situația unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar. In acest ultim caz, sunt eligibile doar proiectele de investiții care nu presupun doar achiziție de echipamente sau dotări.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

 • Verificarea conformității administrative este complet digitalizata
 • Proiectele care obțin pragul de excelenta de cel puțin 75 de puncte în evaluarea tehnică și financiară și se încadrează în bugetul aferent fiecărui apel de proiecte în parte, sunt introduse în etapa de verificare contractuală.
 • Proiectele care obțin un punctaj între 50 si 74 și nu se încadrează in alocarea financiara disponibila, vor fi incluse în lista de rezervă.
 • Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte în urma evaluării sunt respinse.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.