fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

(Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș) – Dezvoltare Microîntreprinderi, IMM și AntreprenoriatACTIV 

DEZVOLTAREA MICROÎNTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI*

INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA IMM CARE SPRIJINĂ CREȘTEREA DURABILĂ ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ – PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

*GHID ÎN CONSULTARE

CUI SE ADRESEAZĂ

Solicitantul se încadrează in categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș, cu prioritate pe zonele marginalizate din aceste județe, conform Atlasului comunităților marginalizate.

FINANȚARE

Sunt sprijinite acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive in IMM, inclusiv crearea acestora. Investițiile vor implica si masuri de creare a locurilor de munca durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutra din punct de vedere climatic.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 200.000 si 5.000.000 Euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă in funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

JudetAjutor regional MicrointreprinderiAjutor regional intreprinderi miciAjutor regional intreprinderi mijlociiAjutor de minimis

Alocare financiara totala/apel/ judet

(euro)

Gorj75%75%75%90%184.898.599
Hunedoara70%70%60%90%138.966,116
ITI Valea Jiului70%70%60%90%41.979.347
Dolj75%75%75%90%136.673.075
Galati75%75%75%90%84.633.938
Prahova75%75%75%90%104.525.370
Mures70%70%60%90%83.903.737

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

 • Forma de constituire – înființata cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM sau microîntreprinderi;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariații de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are capacitatea financiară pentru susținerea proiectului;
 • Solicitantul nu se află în nici una din situațiile de excludere așa cum sunt ele precizate în declarația unică;
 • Solicitantul deține dreptul asupra imobilului ce face obiectul proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada de minim 3 ani după finalizarea proiectului.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

 • Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, respectiv să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:
  • crearea unei unități noi;
  • extinderea capacității unei unități existente;
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;
  • o schimbare fundamentală a procesului general de producție sau de prestare a serviciilor cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde.
 • Investiția inițiala trebuie menținuta in zona vizata de apel pe toata durata de implementare si durabilitate stipulata in contractul de finanțare, fiind permisa doar utilizarea ocazionala in afara acestei zone.
 • Proiectul trebuie sa conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului, astfel:
Apel PTJValoarea finanțării solicitate

Nr. min. de locuri de munca nou create

Criterii de prioritizare a locurilor de munca create
GJ, HD, HD Valea Jiului, DJ, GL, PH, MS< 0.5 mil €3

–  zone defavorizate

–  domenii prioritizate

–  investitii productive care integreaza energia regenerabila

–  persoane direct/ indirect afectate
de procesul de tranzitie prin pierderea locului de munca

–  tinerii cu varsta pana la 29 ani

–  persoanele peste 55 ani

–  femei, membri ai familiei monoparentale, persoane defavorizate

–  nivelul de pregătire pentru locurile de muncă nou create

>= 0.5 mil € si < 1 mil €6
>= 1 mil € si < 1.5 mil €9
>= 1.5 mil € si <2 mil €12
>= 2 mil € si <3.5 mil €24
>= 3.5 mil € si < 5 mil €36
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizate de investiție înscrise în obiectul de activitate al întreprinderii, conform certificatului constatator ORC precum îi ca acestea să fie autorizate la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului.
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • Proiectele nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocata sau care ar constitui un transfer al unei activități productive (în ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii).
 • Acolo unde e cazul, proiectul prevede asigurarea imunizării la schimbările climatice a investițiilor in infrastructura care au o durata de viața preconizata de cel puțin cinci ani.
 • Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informației, achizițiile publice, dacă e cazul, informare și publicitate, ajutorul de stat precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investiții, după caz.
 • Pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării- proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii, pentru același tip de activități (construcție/ extindere), realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructura și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutorul de stat regional:

a) Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect, si doar in limita a maxim 10 % din costurile aferente ajutorului de stat regional.
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect (maxim 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale);

c) Costurile salariale estimate pentru locurile de munca create in urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioada de doi ani (în limita salariului mediu brut 6789 lei/ lună/ loc de muncă).

Tipuri de activități eligibile principale finanțabile prin ajutor de minimis – maxim 10% din valoarea eligibilă totală:

 • Formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale.
 • Costuri salariale pentru locurile de muncă asociate investiției inițiale, în cazul în care nu sunt prevăzute în cadrul ajutorului de stat regional, pentru un număr de 3 locuri de muncă, pe o perioadă de 2 ani.
 • Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și managementul proiectului, dar nu mai mult de 7% din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, dar nu mai vechi de 2 ani înainte de depunere.
 • Asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat.
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în prototipuri și în vederea punerii pe piața a unor produse noi/ inovative.
 • Cheltuieli cu certificarea produselor,  serviciilor, proceselor de către un organism de certificarea acreditat.
 • Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect.
 • Activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților.
 • Certificarea sistemelor de management al calității, mediului, siguranței alimentelor, sănătății, securității informațiilor, energiei, calității pentru dispozitive medicale, al serviciilor IT, responsabilității sociale, simple sau integrate.

LOCUL DE IMPLEMENTARE

Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel. Zona vizată de apel reprezintă teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. Prin excepție, în situația unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar. In acest ultim caz, sunt eligibile doar proiectele de investiții care nu presupun doar achiziție de echipamente sau dotări.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

36 luni

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Conform grilei de evaluare tehnică și financiară atașate – Anexa 14.8.

 • Verificarea conformității administrative este complet digitalizată;
 • Proiectele care obțin pragul de excelență de cel puțin 75 de puncte în evaluarea tehnică și financiară și se încadrează în bugetul aferent fiecărui apel de proiecte în parte, sunt introduse în etapa de verificare contractuală.
 • Proiectele care obțin un punctaj între 50 și 74 și nu se încadrează în alocarea financiară disponibilă, vor fi incluse în lista de rezervă.
 • Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte în urma evaluării sunt respinse.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.