fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Dezvoltarea întreprinderilor și a Antreprenoriatului prin Programul Tranziție Justă - Investiții în IMM-uri între 200.000 - 2 milioane euro.

Investiții în IMM-uri între 200.000 – 2 mil. euro pentru Județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, MureșACTIV 

DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI*

INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA IMM CARE SPRIJINĂ CREȘTEREA DURABILĂ ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ MAI MICĂ DE 2 MILIOANE DE EURO ÎN JUDEȚELE: GORJ, HUNEDOARA, DOLJ, GALAȚI, PRAHOVA, MUREȘ.

*GHID ÎN CONSULTARE

CUI SE ADRESEAZĂ

Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, microîntreprinderile nefiind eligibile.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 200.000 și 1.999.999 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

Județ

Ajutor regional întreprinderi mici

Ajutor regional întreprinderi mijlocii

Ajutor de minimis

Alocare financiară totală/apel/ județ

(euro)

Gorj

75%

75%

90%

78.890.069

Hunedoara

70%

60%

90%

77.203.398

Dolj

75%

75%

90%

58.313.846

Galați

75%

75%

90%

36.110.480

Prahova

75%

75%

90%

44.597.491

Mureș

70%

60%

90%

35.798.928

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 200.000 și 1.999.999 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor de stat

Alocare totală / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

78.890.069

HD

70%

60%

90%

77.203.398

DJ

75%

75%

90%

58.313.846

GL

75%

75%

90%

36.110.480

PH

75%

75%

90%

44.597.491

MS

70%

60%

90%

35.798.928

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

 • Forma de constituire – societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior (2022)
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022), indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție)
 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu prevederile legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigură:
  • Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului
  • Finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde e cazul)
  • Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile
  • Sustenabilitatea financiară a investiției pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare
 • Solicitantul nu se afla în nici una din situațiile de excludere așa cum sunt ele precizate în declarația unică, începând cu data depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul deține dreptul asupra imobilului ce face obiectul proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada de minim 3 ani după finalizarea proiectului
  • Dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie in cazul investițiilor care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării
  • Dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/ locațiune pentru investiții ce nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

a) Investiții în active corporale:
– lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.
– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare (criteriul 6).

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative :
– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
– trebuie să fie amortizabile;
– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, respectiv să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:
a) crearea unei unități noi;
b) extinderea capacității unei unități existente;
c) diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional).
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional).
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis): studii de teren, obținere avize, acorduri, autorizații, comisioane cote si taxe, proiectare și inginerie, asistență tehnică.
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional): construcții și instalații, dotări (utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu și fără montaj), active necorporale (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, certificări sisteme de management al calității).
Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional): organizare de șantier (lucrări de construcții si cheltuieli conexe aferente organizării de șantier), Cheltuieli diverse și neprevăzute, în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
Capitolul 6. Cheltuieli cu privind activități de formare profesională (finanțabile prin ajutor de minimis) – calificare, recalificare, formare continuă prin cursuri acreditate.
Capitolul 7. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă conform art. 9 din Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • Nu sunt eligibile investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active.
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activități de producție în afara zonei vizate de program.
 • Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
 • Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de mijloace de transport.
 • Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
 • Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
 • Achiziționarea de terenuri și/sau construcții.
 • Costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere.
 • Costuri de personal.
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor.
 • Contribuția în natură.
 • Amortizarea.
 • Cheltuielile cu leasingul.
 • Costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare.

LOCUL DE IMPLEMENTARE

Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel. Zona vizată de apel reprezintă teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității (P1 – Gorj, P2 – Hunedoara, P3 – Dolj, P4 – Galați, P5 – Prahova, P6 – Mureș).

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. Prin excepție, în situația unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Informația nu este disponibilă în acest moment.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Conform grilei de evaluare tehnică și financiară atașate.

 • Selecția proiectelor se realizează în ordinea depunerii, în limita a 130% din alocarea financiară (luând în considerare cuantumul cumulat al finanțărilor solicitate, în ordinea depunerii proiectelor).
 • Proiectele care obțin cel puțin 80 de puncte în evaluarea tehnică și financiară și se încadrează în bugetul aferent fiecărui apel de proiecte în parte, sunt introduse în etapa de verificare precontractuală.
 • Proiectele care obțin un punctaj între 50 si 79 vor fi incluse în lista de rezervă.
 • Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte în urma evaluării tehnice și financiare sunt respinse.

ALTE CONDIȚII

 • Proiectul respectă legislația națională și comunitară în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabilă, eficiență energetică, imunizare la schimbările climatice atât în etapa de pregătire, verificare, implementare a proiectului cat și în perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

 • Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției, Numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este cate 1 persoana la fiecare 500.000 euro solicitați ca finanțare.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.