fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
PR SV Oltenia 2021-2027 - Mediul de Afaceri

SV OLTENIA (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – Îmbunătățirea competitivității și a inovăriiACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI

În consultare până pe data de 11 aprilie 2023

Punctajul maxim care poate fi obținut de către un Solicitant este de 100 de puncte.

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 50 de puncte.

Pragul de excelență care permite demararea directă a procesului de contractare este de 80 de puncte.

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

OBIECTIVELE APELULUI DE PROIECTE

OS1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv pentru investiții productive (FEDR).

OS1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR).

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT


Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro

Cu condiția ca asistența financiară nerambursabilă acordată sub incidența schemei de ajutor de minimis să nu depășească 200.000,00 euro.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI SPRIJINITE ÎN CADRUL INVESTIȚIEI

Activitățile care au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;

b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;

c) activități de marketing și branding

 • Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc.
 • Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;

O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022 în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

Valoarea activității de bază sau a pachetului de activități de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

CUANTUMUL CO-FINANȚĂRII ACORDATE PE PROIECT

Pentru componenta de ajutor de stat regional a proiectului (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, conform tabel:

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional.

 

Categorie IMM Contribuție program
Întreprinderi mici75%
Întreprinderi mijlocii70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 79.468.235 euro.

 

Categorie IMM Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți
Întreprinderi mici25%
Întreprinderi mijlocii30%

 

Pentru componenta finanțabilă PRIN AJUTOR DE MINIMIS contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, cu respectarea plafonului de minimis.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 31.12.2029. Această perioadă se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

 

ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI

I. COMPONENTA DE INVESTIȚII

Investiții specifice pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:

– Activități de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice IMM-urilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor.

– Activități pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

Activități specifice finanțate în cadrul apelului:

Activități specifice procesului de internaționalizare și acces la piețe internaționale (participarea la târguri și expoziții internaționale, investiții în adapatarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, implementarea de noi modele de afaceri etc.)

Punctaj suplimentar vor primi proiectele care propun acțiuni legate de modelarea afacerii, precum și cunoașterea piețelor unor terțe țări și adaptarea produselor/serviciilor pentru anumite piețe.

Acțiunile de creștere a eficienței energetice (complementar la acțiunile de dezvoltare/îmbunătățire a capacităților tehnologice sau dezvoltarea/modernizarea producției) sunt eligibile în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Vor fi punctate suplimentar proiectele care includ măsuri de creștere a eficienței energetice.

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creșterea a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice, în cuantum de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/modernizare/extindere/dotare cu active corporale). Valoarea activelor necorporale va fi de maximum 20% din valoarea activelor fixe corporale (includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale este opțională).

Vor fi punctate suplimentar proiectele care includ măsuri inovatoare, incluzând inovări tehnologice, de produs, sau de proces.

 

II. COMPONENTA DE DEZVOLTARE DE COMPETENȚE PROFESIONALE PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT

Acțiunile eligibile se supun prevederilor ajutorului de minimis, iar alocarea nu poate depăși mai mult de 500 euro/angajat.

Activitățile eligibile includ:

– Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

– Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

– Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

– Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);

– Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;

– Investiții în implementarea de noi modele de afaceri

– Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI

a) Societățile comerciale sau societățile cooperative din regiunea Sud Vest Oltenia, constituite în baza Legii 31/1990 sau în baza Legii 1/2005, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane și rurale în domeniile de activitate (clase CAEN) din Anexa IV.

Întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚI

a) La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

c) La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

d) La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

e) Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal.

f) Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

g) Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura: i. contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului; ii.finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și iii. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

h) Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare) sau în mediul rural din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia.

i) Solicitantul deține dreptul de proprietate, concesiune/superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/comodat/închiriere/locuțiune asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului).

 

SOLICITANȚI NEELIGIBILI

a) Societățile încadrate în categoria microîntreprinderilor
microîntreprinderi – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mari, așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM – urilor, cu modificările și completările ulterioare;

c) întreprinderile mici și mijlocii care nu au sediul social în regiunea Sud-Vest Oltenia sau care implementează investiția în afara regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

d) sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;

e) întreprinderile mici și mijlocii care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate.

 

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului

1.2. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

2.1. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție.

 

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)

3.1. Studii de teren

3.2. Obținere avize, acorduri, autorizații

3.3. Comisioane, cote si taxe

3.4. Proiectare și inginerie

3.5. Consultanță pentru: elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri; managementul de proiect; elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții.

3.6. Asistență tehnică: din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor; plata diriginților de șantier.

 

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)

4.1. Construcții și instalații – aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări) : pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora; cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

4.3. Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar; activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

 

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de șantier

5.2. Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru investiția de bază, Construcții și instalații.

 

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis)

– sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA.

 

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern  (finanțabile prin ajutor de minimis)

– sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial

 

Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de minimis)

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

8.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant)

8.4 Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export

8.5 Cheltuieli cu implementarea de noi modele de afaceri;

8.6 Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului.

 

TIPURI DE CHELTUIELI neELIGIBILE

a) costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere;

b) costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație);

c) costuri de personal;

d) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;

e) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”

f) Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții;

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.