• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Cursuri

CURS AUTORIZAT CNFPA MANAGER DE INOVARE

(COD COR 241 941)

Prezentare curs: programul de formare profesionala Manager de Inovare este adresat persoanelor care au studii superioare finalizate si dezvolta pe parcursul a 3 zile (in sala) modalitatea de generare si implementare a ideilor noi precum si crearea unei culturi a inovarii in organizatie la toate nivelurile. Cursul este urmat de o perioada de 2 saptamani- parte aplicativa in care participantii vor realiza individual sau in echipa un proiect- strategie de inovare pe baza experientei din organizatia in care lucreaza/ a lucrat.

La finalul acestui curs, participantii vor:

 • detine cunostintele si deprinderile necesare realizarii si implementarii strategiei de inovare a firmei pe baza analizei diagnostic
 • detine cunostintele si deprinderile necesare dezvoltarii profesionale a echipei coordonate de managerul de inovare
 • putea gestiona culegerea ideilor creative
 • cunoaste cele mai potrivite metode de valorificare a capitalului intelectual al firmei
 • detine cunostintele si deprinderile necesare evaluarii procesului de inovare
 • detine cunostintele necesare elaborarii metodologiei de evaluare a procesului si proiectelor de inovare
 • identifica, pe baza unui ciclului de inovare, metodele de asigurare a continuitatii procesului de inovare
 • identifica elementele dezvoltarii unei culturi inovationale intr-o firma

Prezentare lector: Nelu Nita sustine traininguri de peste 5 ani, realizand cursuri in domeniul Managementului Inovarii, Managementului calitatii, Auditului intern, cat si al formarii de formatori. Atat experienta ca si cadru universitar asociat la Universitatea “George Bacovia” din Bacău, Facultatea de Management, specializarea Administraţie Publică şi specializarea Drept cat si cea de membru in consiliul de administratie al unei intreprinderi si cea de Şef al Poliţiei municipiului Bacău i-au oferit perspectiva complexa pe care o aplica in cursurile pe care le sustine.

CURS AUTORIZAT CNFPA MANAGER DE PROIECT

(COD COR 241 919)

Prezentare curs: programul de formare profesionala Manager de Proiect se bazeaza in principal pe etapele realizarii unui proiect tip cerere de finantare, imbinand interactiv partea teoretica cu cea practica. Cu un total de 80 de ore, cursul este structurat pe o perioada de 4 zile parte teoretica (in sala) si 2 saptamani parte aplicativa (de realizat individual sau in echipa un proiect tip pe baza temelor oferite la curs).

La finalul acestui curs, participantii vor:

 • stabili obiectivele de importanta strategica ale unui proiect
 • avea cunostintele necesare pregatirii propunerii de proiect
 • identifica si prioritiza elementele cheie si activitatile proiectului
 • elabora, monitoriza si adapta planul proiectului pe tot parcursul derularii acestuia
 • estima resursele necesare desfasurarii activitatilor din proiect
 • asigura managementul financiar al proiectului
 • identifica riscurile ce pot interveni la un moment dat in cadrul proiectului si propune masuri de combatere a acestora
 • evalueaza factorii de risc in vederea minimizarii acestora
 • cunoaste elementele procedurii de achizitii intr-un proiect
 • cunoaste stiluri de leadership si de comunicare eficienta in echipa de proiect
 • asigura calitatea intr-un proiect

Prezentare lector: Victoria Guta are o experienta vasta in realizarea cererilor de finantare la nivel european si national lucrand in domeniul managementului proiectelor de peste 8 ani. Sustine cursuri in domeniul Managementului proiectelor, Managementului resurselor umane, Comunicarii şi Relaţiilor Publice pentru personalul angajat din domeniul culturii (Centrul de Pregatire Profesională în Cultură), precum si in proiecte europene precum „Promovarea IMM-urilor şi a culturii antreprenoriale în regiunea Sud-Vest Oltenia”, Competente Antreprenoriale pentru tinerii din regiunea Sud- Est”.

CURS AUTORIZAT CNFPA BRUTAR

(COD COR: 741 201)

Cursul de calificare în meseria de brutar este adresat persoanelor ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile de panificaţie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de panificaţie.

Meseria de brutar presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor de panificaţie, precum şi a tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte. Persoanele ce doresc să participle la acest curs vor avea ocazia să îşi dezvolte următoarele unităţi de competenţă fundamentale: comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă sunt indispensabile în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de brutar, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi, nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor.

În cadrul cursului de brutar se urmăreşte dezvoltarea şi unor competenţe specifice ocupaţiei, precum: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de panificaţie de calitate corespunzătoare. Activitatea practică a cursului de calificare se va asigura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Fabricarea produselor de panificaţie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia panificaţiei, în cadrul cursului un punct important îl vor reprezenta componente precum: capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori.

Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de calificare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de calificare eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele  necesare  cursanţilor  pentru  înscriere  sunt următoarele:

•  copie act de identitate; •copie certificat de naştere;
•  copie certificat de căsătorie (pentru femei);
•  copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);
•  aviz de medicină a muncii;

CURS AUTORIZAT CNFPA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

(COD COR: 411 301)

Programul de formare profesională în meseria de operator introducere, validare şi prelucrare date este adresat persoanelor ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile economice.

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date introduce şi validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operaţii de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporţi de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.

Cursul de calificare are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica absolventul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de operator introducere validare şi prelucrare date. Cursantul va învăţa să utilizeze echipamente periferice, să gestioneze suporţi magnetici de date, să asigure securitatea datelor, să proceseze documentele, să listeze datele/documentele, să organizeze activitatea de introducere a datelor şi de procesare a documentelor, să aplice proceduri de calitate, să introducă şi să valideze date.
După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori.

Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:

• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);

CURS AUTORIZAT CNFPA LUCRĂTOR ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR

(COD COR: 612 104)

Programul de formare profesională în meseria de lucrător în creşterea animalelor este adresat persoanelor ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile agricole.

Meseria de lucrător în creşterea animalelor presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor.

În cadrul acestui curs de calificare veţi putea învăţa cum să identificaţi capacitatea de cazare a animalelor în adăposturi (nr. de grajduri, nr. de locuri de creştere a animalelor corespunzătoare fiecărei categorii de animal, specii şi categorii de animale), să evaluaţi necesarul de amenajări (reparaţii la clădiri-adăposturi, amenajări necesare în spaţiile de cazare, completarea sistemului de creştere cu echipamente necesare, uşi, ferestre, etc, lanţuri pentru legarea animalelor, grătare, grajduri despărţitoare şi isle pentru administrarea hranei şi să pregătiţi spaţiile de cazare a animalelor – lucrări de igienizare-dezinfecţie pentru combaterea bolilor, insectelor şi a şobolonilor şi multe alte lucruri folositoare ocupaţiei dumneavoastră.

După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori.

Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:

• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);

CURS AUTORIZAT CNFPA LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR

(COD COR: 611 111)

Cursul de calificare în meseria de lucrător în cultura plantelor este adresat persoanelor ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile agricole.

Lucrătorii calificaţi în cultura plantelor, efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantări, aplică tratamente fitosanitare, fertilizare prin pulverizare de subsţante insecticide şi pesticide şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de grădină şi flori; culeg fructe de pădure; depozitează şi prelucrează produse agricole şi le valorifică produse către organisme de comercializare sau cumpărători.

În cadrul cursului de calificare, lucrătorii calificaţi în cultura plantelor vor acumula competenţe specifice ce ţin de planificarea şi executarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale şi viţei-de-vie.

În urma absolvirii cursului de calificare, absolvenţii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură realizează lucrări agricole de pregătire a solului, însămânţarea, plantarea, cultivarea şi recoltarea culturilor de câmp: grâu, orez, sfeclă, trestie-de-zahăr etc. sau legumelor: cartofi, varză etc. stabilesc suprafaţa culturilor şi asigura aprovizionarea cu seminţe, îngrăşăminte ş.a.
După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori.

Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de calificare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de calificare eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:
• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);

CURS AUTORIZAT CNFPA COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

(COD COR: 241 205)

Prezentare curs: programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea capacităţii participanţilor de a pune ideile în practică, planificare, organizare, conducere, evaluare şi comunicare, precum şi capacitatea de a lucra individual sau în echipă.

În timpul cursului se are în vedere abordarea următoarelor teme:

 • Psihologia întreprinzătorului;
 • Aspecte juridice, fiscale şi contabile privind demararea unei afaceri;
 • Planul de afaceri;
 • Identificarea şi înţelegerea modalităţilor de comunicare în cadrul firmei şi relaţiile cu mediul înconjurător;
 • Identificarea şi înţelegerea elementelor de risc ale unei afaceri;
 • Planificarea pe termen mediu şi lung a afacerii în contextul dezvoltării durabile;
 • Surse de finanţare a activităţilor şi modalităţi de obţinere;
 • Prezentarea unor idei de afaceri oportune pentru regiunea Sud-Est;
 • Marketingul afacerii;
 • Managementul resurselor umane;
 • Comunicarea în afaceri;
 • Etica în afaceri.

Durata cursului este de 32 ore, acesta fiind structurat astfel: 15 ore pregătire teoretică şi 17 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de iniţiere autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de iniţiere eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:
• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei) ;
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original).

CURS AUTORIZAT CNFPA COMPETENŢE INFORMATICE

(COD COR: 342 304)

Prezentare curs: programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea de abilităţilor, transmiterea de cunoştinte şi îmbunătăţirea competenţelor cursanţilor, în vederea utilizării aplicaţiilor IT la locul de muncă.

În timpul cursului se are în vedere abordarea următoarelor teme:

 • formarea de deprinderi şi priceperi în utilizarea calculatorului;
 • cunoaşterea noţiunilor de bază despre calculator şi funcţionalitatea acestuia în orice domeniu de activitate;
 • definirea conceptelor de bază ale unui sistem de calcul;
 • utilizarea computer-ului şi organizarea fişierelor;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de tastare corectă şi rapidă;
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte;
 • formarea şi dezvoltarea de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare;
 • reţeaua de Internet.

Durata cursului este de 40 ore, acesta fiind structurat astfel: 15 ore pregătire teoretică şi 25 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de iniţiere autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de iniţiere eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:
• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere
• copie certificat de căsătorie (pentru femei) ;
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original).

CURS AUTORIZAT CNFPA BUCĂTAR

(COD COR: 512 001)

Programul de formare profesională în meseria de bucătar este adresat persoanelor ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile de alimentaţie publică.

Bucătarul realizează preparate culinare după diferite reţete care să satisfacă exigenţele consumatorilor. În acest scop, el se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoarã cantităţile necesare, le amestecă progresiv conform reţetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au fost pregătite, urmează împărţirea lor în porţii.

Bucătarul utilizează în activitatea sa diferite produse alimentare, unelte şi maşini cu ajutorul cărora transformă alimentele în preparate culinare. Ca unelte şi maşini utilizate mai frecvent pot fi enumerate: cuţite, satârul, robotul de bucătărie, maşini de curăţat şi de tăiat zarzavat, maşini de tocat, maşini de amestecat, fripteuză, cuptoare clasice sau cu microunde, agregate frigorifice.

După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori.
Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:

• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);
• aviz de medicină a muncii;

CURS AUTORIZAT CNFPA LUCRĂTOR ÎN COMERŢ

(COD COR: 522 011)

Cursul de calificare în meseria de lucrător în comerţ este adresat şomerilor de lungă durată, de la nivelul judeţului Galaţi, ce doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile comerciale.

Lucrătorul în comerţ se ocupă în principal de comunicarea cu clienţii magazinului (punctului de vânzare), organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menţinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, precum şi raportarea activităţii de vânzare.

Cursul de calificare urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare desfăşurării în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate a profesiei de lucrător comercial, precum: utilizarea corectă a limbajul şi terminologiei de specialitate; cunoaşterea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor învăţate; caracterizarea merceologică a grupelor de mărfuri învăţate; evidenţierea condiţiilor de ambalare, marcare, transport şi depozitare a mărfurilor; efectuarea recepţiei mărfii şi prezentarea mărfurilor la cumpărător; cunoaşterea etapelor vânzării mărfurilor; efectuarea etalării şi expunerii de mărfuri; dezvoltarea deprinderii de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea unor probleme practice; utilizarea corectă a limbajului şi a vocabularului de specialitate; dobândirea deprinderilor de comunicare civilizată şi decentă cu consumatorii, gestică, mimică şi exprimarea corespunzătoare; cunoaşterea legislaţiei în vigoare referitoare la comerţ; utilizarea aparatelor de marcat electronice; completarea documentelor aferente vânzării mărfurilor; sortarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor;
După desfășurarea părții teoretice şi părții practice se va susține un examen în fața unei comisii de evaluatori. Costurile cursului vor fi suportate din cadrul proiectului.

Durata cursului este de 360 ore, acesta fiind structurat astfel: 120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de calificare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de calificare eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:
• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii (în original);

CURS AUTORIZAT ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCŢII

Durata 360 ore (120 ore teorie, 240 ore practica)

Lucratorul finisor pentru constructii executa atat lucrari de amenajari interioare cat si exterioare, iar paleta de lucrari executate de acesta poate cuprinde: lucrari de tencuieli, zugraveli, vopsitorii, executarea placajelor de faianta, pardoselilor de gresie, cat si a celor din lemn. Aceasta calificare se adreseaza tuturor persoanelor care lucreaza in domeniul amenjarilor si nu au o diploma care sa certifice acest lucru, acelor persoane care doresc sa isi infiinteze o firma in domeniul acesta, sau acelora care doresc o recalificare in campul muncii.

Acest curs ofera o perspectiva deosebita deoarece presa si statisticile spun ca se observa o nevoie urgenta de personal calificat in acest domeniu. Ziarul Finaciar spunea ca “Practic, ar fi nevoie de o dublare a personalului din constructii existent astazi sau chiar mai mult decat atat, tinand cont ca, putin peste 300.000 de oameni au mai ramas sa lucreze in constructii dupa declansarea pandemiei in Romania. De asemenea, este bine de stiut ca angajatii din constructii, beneficiaza de facilitati fiscale, deci angajarea persoanelor calificate este incurajata.

Prezentare curs: Cursul de Lucrator finisor in constructii este un curs de calificare cu o durata de 360 de ore, din care 120 ore sunt repatizate teoriei, iar 240 practicii.

Cursul se imparte in 5 module principale dupa cum urmeaza:

 • MODULUL 1: Notiuni generale despre constructii;
 • MODULUL 2: Lucrari de tencuieli obisnuite driscuite;
 • MODULUL 3: Lucrari de zugraveli si vopsitorii simple;
 • MODULUL 4: Placaje pe faianta;
 • MODULUL 5: Pardoseli de gresie ceramic;

 

Competentele profesionale accumulate in urma cursurilor vor cuprinde:

 • Comunicare si numeratie;
 • Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei;
 • Comunicarea in limba moderna;
 • Dezvoltarea personala in scopul obtinerii performantei;
 • Igiena si securitatea muncii;
 • Lucrul in echipa;
 • Organizarea locului de munca;
 • Pregatirea pentru integrarea la locul de munca;
 • Tranzitia de la scoala la locul de munca;
 • Rezolvarea de probleme;
 • Satisfacerea cerintelor clientilor;
 • Notiuni generale despre constructii;
 • Materiale de constructii si instalatii;
 • Planuri de constructii;
 • Prelucrarea materialelor;
 • Tencuieli obisnuite driscuite;
 • Zugraveli simple;
 • Vopsitorii simple;
 • Placaje de faianta;
 • Pardoseli din gresie.

CURS AUTORIZAT ANC TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR- TOPOGRAF

(COD COR 3112.3.14)

Cursul de calificare în meseria de Tehnician cadastru, este adresat persoanelor care doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile de organizare și de sistematizare a teritoriului, la nivel de unități cadastrale, sau în alte asemenea unități, unde vor executa lucrări topografice curente, precum și lucrări de cadastru funciar tehnic și cadastru funciar economic.

Tehnicianul cadastru funciar-topograf va presta activităţi de specialitate în domeniul măsurătorilor terestre, cât și de cadastru funciar.

El va asigura la nivelul localităților, operațiunile necesare publicității imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea și respectarea legalității în domeniul bunurilor imobiliare precum și a circulației acestora, în domeniul evaluării și bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul și dobândirea dreptului de proprietate, în introducerea cărților funciare și reactualizarea hărților cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale.

Trebuie de asemeni să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a construcțiilor, să execute lucrări de artă și alte lucrări tehnice în intra și extravilan.

Cursul de calificare are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica absolventul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de Tehnician cadastru funciar-topograf. Cursantul va învăţa să: efectueze calcule specifice topografiei, să elaboreze planurilor topografice, să întocmească schițe și desene la scară, să urmărească comportarea în timp a construcțiilor, să întocmească documentația de cadastru general, să administreze informațiile cu ajutorul tehnicii de calcul, să colecteze și să organizeze informații.

Durata cursului este de 1080 ore: 360 ore teorie, 720 ore practică.

În urma absolvirii cursului participanții vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și sunt reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaștere la nivel național și european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimente descriptive cu competențele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

 • Actele necesare pentru înscrierea la curs:
 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie după ultima diplomă de studii sau adeverință de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă.

CURS AUTORIZAT ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR

(COD COR: 7141.2.1)

Programul de formare profesională în meseria de Zugrav- ipsosar- tapetar- vopsitor este adresat persoanelor care doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţi industriale.

Zugravul- ipsosar- tapetar- vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli.

Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii.

Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare. Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută.

De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

Cursul de calificare are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica absolventul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de Zugrav- ipsosar- tapetar- vopsitor. Cursantul va învăţa să: pregătească suprafeţele pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii simple, să pregătească suprafeţele pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară, să prepare soluţiile simple de lucru, să aplice şi să prelucreze straturile suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale, să execute lucrări complete de zugrăveli de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale şi vopsitorii obişnuite în ulei, să efectueze lucrări de tapetării şi de ipsosării.

Durata cursului este de 720 ore: 240 teorie şi 480 practică.

În urma absolvirii cursului, participanții vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și sunt reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaștere la nivel național și european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimente descriptive cu competențele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare pentru înscrierea la curs:

 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie după ultima diplomă de studii sau adeverință de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă.

CURS AUTORIZAT ANC ZUGRAV - IPSOSAR - TAPETAR - VOPSITOR

(COD COR 5122.1.1)

Programul de formare profesională în meseria de lucrător în alimentaţie este adresat persoanelor care doresc să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţi de alimentaţie publică.

Lucrătorul în alimentaţie asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate. Serveşte la cererea consumatorilor preparate culinare, băuturi şi alte produse. Obiectivul minimal pe care îl urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii.

Cursul de calificare are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica absolventul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de Lucrător în alimentaţie. Cursantul va învăţa să: satisfacă cerinţele clienţilor, să ajute la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică, să pregătească materiile prime, să obţină preparate cu grad redus de complexitate, să pregătească sala de servire, să servească în unităţi de alimentaţie.

Durata cursului este de 360 ore: 120 teorie şi 240 practică.

În urma absolvirii cursului, participanții vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și sunt reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaștere la nivel național și european. Certificatele de absolvire eliberate vor fi însoțite de suplimente descriptive cu competențele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare pentru înscrierea la curs:

 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie după ultima diplomă de studii sau adeverință de studii;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă.

VA PROPUNEM UN NOU TRAINING: IMPLICARE

Trainingul imbina elemente teoretice si practice de politici publice cu elemente teoretice si practice de democratie participativa. Este util atunci cand participantii la training doresc sa rezolve probleme de interes public la nivel local, national sau european.

Durata: 2 zile
Organizare: 2 module a cate 1.5 ore in prima zi si doua module a cate 1.5 ore in ziua a doua
Numar participanti: 8 – 50

Pregatire: organizatorii stabilesc din timp problema sau problemele la care doresc sa gaseasca solutii cu ajutorul participantilor. La un numar mic de participanti (8-20), se recomanda abordarea unei singure probleme. La un numar mai mare de participanti se pot aborda doua sau mai multe probleme, participantii urmand a fi impartiti in spatii de lucru diferite. In perioada de pregatire a trainingului, organizatorii creeaza un text de prezentare si explicare a problemei pe care il publica pe www.politicipublice.ro daca problema este de interes local sau national in Romania sau pe www.public-policies.eu daca problema este de interes european. Pentru publicarea problemei, ONG-ul trebuie sa aiba pregatite o poza sugestiva pentru problema in cauza si sigla asociatiei, ambele in format electronic.

Modul 1, Elemente teoretice de participare activa si politici publice: trainerul le vorbeste participantilor despre problemele participarii active, despre elementele de baza privind realizarea unei propuneri de politici publice si despre trainingul IMPLICARE. Participantii sunt impartiti in grupe de lucru, iar pentru fiecare grup de lucru se alege cate un raportor. Raportorii primesc cate un formular cu urmatoarele campuri: nume, profesie, educatie, email, telefon, website, solutii. Grupele de lucru dezbat subteme ale problemei.

Modul 2, Cafenea publica: fiecare grup de lucru dezbate timp de 20 de minute subtema grupului, cautand solutii la problema publicata. La fiecare 20 de minute, participantii isi schimba grupurile de lucru, avand posibilitatea sa contribuie cu idei si la alte subteme. Doar raportorii raman nemiscati. In acest timp, organizatorii ii servesc pe participanti cu apa, suc, cafea si fac cate o poza raportorilor. Dupa 60 de minute (3 rotiri), raportorii prezinta in plen solutiile identificate la masa lor si predau organizatorilor formularele completate.

Modul 3, Metoda SMART de Politici Publice: trainerul prezinta participantilor pagina problemei pe www.politicipublice.ro sau www.public-policies.eu, unde se afla acum si solutiile identificate de ei, din timpul cafenelei publice. Trainerul le prezinta apoi cele doua formulare de propunere de politici publice disponibile la linkul http://www.politicipublice.ro/index.php/a/Template-Adrese-Oficiale_34 si hotarasc impreuna ce formular sa foloseasca pentru problema in cauza. De asemenea, stabilesc in plen catre ce institutie redacteaza propunerea de politici publice, in atentia carei persoane si dau un titlu propunerii. Formularul scurt este format din trei campuri (context, criterii, recomandare), iar cel lung din patru campuri (context, criterii, optiuni, recomandare). Participantii sunt impartiti apoi in trei grupe de lucru daca se alege formularul scurt sau patru grupe de lucru daca se alege formularul lung. Fiecare grup de lucru redacteaza textul aferent campului din propunerea de politici publice. Dupa jumatate de ora, participantii se pot roti astfel incat sa contribuie cu idei si la alte campuri din propunerea de politici publice.

Modul 4, Politici publice si promovare: jumatate de ora poate fi folosita pentru a lasa grupurile de lucru sa redacteze textul final aferent campului lor din propunerea de politici publice. Textul final aferent fiecarui grup este apoi predat unui raportor sau unui organizator care completeaza propunerea de politici publice pe laptopul conectat la videoproiector, in plen. In timpul in care raportorul completeaza propunerea de politici publice, participantii sunt invitati sa promoveze pagina problemei la care au gasit solutii, in mediul online. La acest modul este recomandat ca participantii sa vina cu laptopurile personale si sa promoveze pagina problemei pe siteurile de socializare. In ultimul sfert de ora, propunerea de politici publice trebuie sa fie gata si sa se supuna la vot in plen. Apoi ea este listata, iar reprezentatul Metodei SMART de Politici Publice o va semna si ștampila. La final, adresa oficiala va fi publicata pe pagina problemei si va fi trimisa prin email la insitutia publica abilitata sa puna in practica solutiile propuse de participanti.

COMPETENŢE COMUNE - COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Descriere curs Competențe Comune – Comunicare în Limba Engleză

Prezentare curs: programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea abilităţilor de exprimare și comunicare în limba engleză.

La sfârșitul cursului absolvenții vor fi capabili să:
•    Recepteze mesaje transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare
•    Identifice informații cheie din texte autentice
•    Producă mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
•    Relateze conținutul unui film/al unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat
•    Sintetizeze sub formă de schemă/ notițe a conținutului unui text scris/mesaj oral
•    Realizeze interacțiuni în comunicare orală sau scrisă
•    Redacteze scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupări
•    Transfere și să medieze mesajele orale sau scrise în situații variate de comunicare
•    Relateze sub formă de raport desfășurarea unei activități de grup/proiect individual/activități cotidiene
•    Lucreze în echipă

Durata cursului este de 80 ore, acesta fiind structurat astfel: 27 ore pregătire teoretică şi 53 ore pregătire practică. În urma absolvirii cursului participanţii vor primi certificate de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice fiind reglementate de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de specializare eliberate vor fi însoțite de suplimentele descriptive cu competenţele profesionale dobândite conform standardului ocupațional.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele:
• copie act de identitate;
• copie certificat de naştere;
• copie certificat de căsătorie (pentru femei);
• copie după ultima diplomă de studii sau adeverinţă de studii.