• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
DANUBE WOOD(S) ROUTE

DANUBE WOOD(S) ROUTEÎN DERULARE 

The Cultural Route of Forests along the Danube

DANUBE WOOD(S) ROUTE (RO)

Proiectul DANUBE WOOD(s) ROUTE reprezintă o inițiativă esențială pentru regiunea Dunării și pentru întreaga Europă, având ca scop valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale legate de păduri și lemn. Această rută culturală a lemnului este nu doar o oportunitate, ci și o necesitate în contextul actual, având în vedere bogăția de păduri și patrimoniul cultural asociat din cele 11 țări partenere. Astfel, Centrul de Dezvoltare SMART alături de cei 17 parteneri din cadrul Proiectului DANUBE WOOD(s) ROUTE își propune să contribuie la realizarea condițiilor cadru cu privire la dezvoltarea bazată pe valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale din cele 11 țări partenere (Slovenia, Slovacia, Germania, Bulgaria, România, Cehia, Muntenegru, Croația, Ungaria, Serbia și Bosnia Herțegovina).

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, precum inventarierea și cartografierea patrimoniului natural și cultural legat de lemn, se urmărește creșterea conștientizării asupra valorii acestei resurse comune. Este esențial să înțelegem că pădurile din regiunea Dunării nu sunt doar depozite de lemn, ci și habitat pentru specii pe cale de dispariție și furnizori de servicii esențiale pentru comunitățile locale.

Totodată, prin proiect va fi realizată o Strategie comună de valorificare superioară a acestei resurse naturale, precum și dezvoltarea și aplicarea unor instrumente specifice de promovare, a unor acțiuni pilot de formare antreprenorială și crearea unei rute pilot – Traseul cultural al pădurilor de-a lungul Dunării, ceea ce va contribui la sporirea colaborării între țările europene participante în cadrul proiectului și o mai bună cunoaștere a valorilor și a patrimoniului material și imaterial comun, legat de lemn.

Este important de subliniat că regiunea Dunării are una dintre cele mai bogate biodiversități forestiere din Europa, inclusiv zonele extinse de păduri virgine. Acestea nu sunt doar un aspect de importanță ecologică, ci și un element central al identității culturale a regiunii, reprezentând “civilizația lemnului”. Astfel ca ruta culturală a lemnului va propune promovarea unor zone turistice mai puțin cunoscute și dezvoltate, unde ”cultura lemnului” are o îndelungată tradiție și oferă oportunități unice pentru valorificarea acesteia și dezvoltarea turismului cultural verde durabil, concentrându-se, în principal pe resursele locale, cunoștințele existente, constituind ”motorul” pentru dezvoltarea itinerariului rutei transnaționale a lemnului.

În perioada 4-5 Aprilie 2024, membrii echipei de implementare au participat la prima întâlnire a partenerilor, din cadrul proiectului DANUBE WOOD(s) ROUTE, finanțat în cadrul Programului INTERREG DUNĂREA, care a avut loc la Bled, Slovenia. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART este unul dintre cei 17 parteneri ai proiectului, care acoperă 11 țări europene, de-alungul Dunării.

Prima întâlnire s-a desfășurat sub auspiciile cunoașterii, colaborării și interacțiunii între parteneri cu expertize complementare scopului propus în cadrul proiectului. Totodată, întâlnirea cu reprezentanții a trei rute culturale certificate la nivel european au punctat importanța implicării transnaționale colaborative în scopul cunoașterii, promovării și valorificării superioare a patrimoniului material și imaterial deținut de Europa.

danube-woods-map

DANUBE WOOD(S) ROUTE (EN)

The DANUBE WOOD(s) ROUTE project represents an essential initiative for the Danube region and for Europe as a whole, aiming at the sustainable exploitation of natural and cultural resources related to forests and wood. This cultural route of wood is not just an opportunity but also a necessity in the current context, given the wealth of forests and associated cultural heritage in the 11 partner countries. Therefore, the SMART Development Center, along with the 17 partners of the DANUBE WOOD(s) ROUTE Project, aims to contribute to the creation of framework conditions for the sustainable development of natural and cultural resources in these 11 partner countries (Slovenia, Slovakia, Germany, Bulgaria, Romania, Czech Republic, Montenegro, Croatia, Hungary, Serbia, and Bosnia and Herzegovina).

Through the proposed activities within the project, such as inventorying and mapping the natural and cultural heritage related to wood, the goal is to increase awareness of the value of this common resource. It is essential to understand that the forests in the Danube region are not just timber deposits but also habitats for endangered species and providers of essential services for local communities.

Additionally, the project will develop a common strategy for the superior exploitation of this natural resource, as well as the development and implementation of specific promotion tools, pilot entrepreneurial training actions, and the creation of a pilot route – The Cultural Route of Forests along the Danube. This will contribute to enhancing collaboration between the participating European countries in the project and a better understanding of the common material and immaterial heritage values related to wood.

It is important to underline that the Danube region boasts one of the richest forest biodiversity in Europe, including extensive areas of virgin forests. These are not just ecologically important but also a central element of the cultural identity of the region, representing the “timber civilization.” Therefore, the cultural route of wood will promote lesser-known and developed tourist areas where the “culture of wood” has a long tradition and offers unique opportunities for its exploitation and the development of sustainable cultural green tourism, focusing mainly on local resources and existing knowledge, constituting the “engine” for the development of the transnational wood route itinerary.

From April 4-5, 2024, the implementation team members participated in the first partners’ meeting of the DANUBE WOOD(s) ROUTE project, funded under the INTERREG DANUBE Program, which took place in Bled, Slovenia. The SMART Development Center is one of the 17 partners of the project, covering 11 European countries along the Danube.

The first meeting took place under the auspices of knowledge, collaboration, and interaction between partners with complementary expertise to the project’s proposed goal. Additionally, the meeting with representatives of three European-certified cultural routes emphasized the importance of transnational collaborative involvement for the knowledge, promotion, and superior exploitation of the material and immaterial heritage held by Europe.