• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

CUI SE ADRESEAZĂ

Fermierilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 40 de ani, care dețin competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și dețin controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt tineri fermieri, respectiv au vârsta cuprinsă între 18 – 40 de ani inclusiv care dețin competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații și dețin control efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea acesteia);
 • sunt înregistrați pentru prima dată cu suprafețe de teren agricol și/sau animale în sistemul IACS gestionat de APIA cu maxim 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare;
 • au autorizat un cod CAEN agricol;
 • au absolvit minim 8 clase și dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și sunt: persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi individuale, sau persoană juridică (tânărul fermier este asociat unic şi administrator al SRL sau este acționar/asociat majoritar și administrator al SRL);
 • dețin în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea cuprinsă în intervalul 8.000-100.000 SO pentru zona montană, 2.300-100.000 SO pentru legume în spații protejate, respectiv 12.000 – 100.000 SO pentru restul teritoriului național, la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • au sediul social localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația;
 • au sediul social și domiciliul în UAT-ul sau în zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația, iar în cazul în care sunt încadrați într-o activitate salarizată, locul de muncă este în aceeași zonă astfel delimitată;
 • își asumă creșterea performanțelor economice ale exploatației prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețe locale, înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 2.300 SO, 8.000 SO, respectiv 12.000 SO, stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pentru a îndeplini condiția de eligibilitate privind aptitudinile profesionale pentru ramura agricolă vizata în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) solicitanții vor depune dovezi privind:

 • competențe dobândite prin participarea la programe de inițiere care presupun un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională – 360 de ore de curs realizat până la 01.01.2016 sau 180 de curs realizat după 01.01.2016 (în urma evaluării în cadrul unui centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale, în urma formării profesionale prin studii/ cursuri de calificare, în urma finalizării de studii medii/ superioare);

sau

 • experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.

 

Tânărul fermier nu trebuie să dețină părți sociale/ acțiuni în alte societăți care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constitute conform OUG nr. 44 /2008 cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare.

Solicitanții din ITI Delta Dunării vor depune, odată cu Cererea de Finanțare, “Avizul de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate De Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării” emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.

Proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare distinctă.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Toate cheltuielile pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploatație agricolă pot fi eligibile, inclusiv:

 • costurile pentru capitalul de lucru (salarii);
 • cadastrare;
 • achiziționare de teren (maxim 10% din valoarea sprijinului);
 • achiziția de animale vii;
 • obținerea de produse;
 • achiziția de material biologic;
 • echipamente, utilaje, mijloace de transport specializate;
 • efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizează reconversie și/sau înființare în sectorul pomicol;
 • activități de protecție a mediului;
 • construire și modernizare clădiri cu destinație agricolă sau agroalimentară;
 • achiziția de echipamente în vederea creșterii performanței economice etc.

Valoarea tuturor investițiilor prevăzute în planul de afaceri pentru îndeplinirea criteriilor de selecție se cuantifică în procentul aferent investițiilor care vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Durata minimă de implementare a planului de afaceri este de 2 ani, iar cea maximă este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă care includ și ultimele 3 luni necesare pentru efectuarea ultimei plăți de către AFIR. Implementarea planului de afaceri se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

Durata de monitorizare a proiectului aferenta Contractului  este de 5 ani, perioadă calculată de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă. Beneficiarul se obligă să respecte și să mențină pe toată durata de valabilitate a contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecție înscrise în Planul de Afaceri, parte integrantă din Cererea de finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Criteriilor de selecție ale proiectului).

Proiectele care obțin mai puțin de 30 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (02.11.2023- 30.11.2023): 85 de puncte
 • etapa 2 (01.12.2023-31.12.2023): 60 de puncte
 • etapa 3 (01.01.2024-31.01.2024): 30 de puncte

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în următoare ordine a criteriilor de departajare:

 1. Vor beneficia de prioritate la finanțare solicitanții care au obținut punctaj în principiului deținerii în proprietate a exploatației în funcție de punctajul obținut, în ordine descrescătoare;
 2. Vor beneficia de prioritate la finanțare solicitanții care dețin exploatații mai mari, în ordine descrescătoare, în funcție de SO.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2023-2027

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 2 NOIEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 31 IANUARIE 2024