fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

MEDIUL RURAL – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri*ACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2023-2027

Deschiderea cererii de proiecte: Data nu a fost stabilită
Durata depunerii de proiecte: Nu a fost stabilită

CUI SE ADRESEAZĂ

Fermierilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 40 de ani, care dețin competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și dețin controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

FINANȚARE

Bugetul total alocat acestei investiții este de 250,7 milioane de euro. Sprijinul public nerambursabil este de 70 000 de euro și se  va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt tineri fermieri, respectiv au vârsta cuprinsă între 18 – 40 de ani inclusiv care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilesc pentru prima data într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații și dețin control efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea acesteia);
 • sunt înregistrați pentru prima dată în IACS gestionat de APIA și/sau în ANSVSA și/sau ANZ, respectiv Registrul Agricol cu maxim 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare;
 • au autorizat pentru prima dată un cod CAEN agricol în cadrul unei entități economice (II/IF/PFA/SC) cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare;
 • au absolvit minim 8 clase și dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și sunt: persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi individuale, sau persoană juridică (tânărul fermier este asociat unic şi administrator al SRL sau este acționar/asociat majoritar și administrator al SRL);
 • dețin în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea cuprinsă în intervalul 8.000-100.000 SO pentru zona montană, 2.300-100.000 SO pentru legume în spații protejate, respectiv 12.000 – 100.000 SO pentru restul teritoriului național, la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • au sediul social localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația;
 • au domiciliul în UAT-ul sau în zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația, iar în cazul în care sunt încadrați într-o activitate salarizată, locul de muncă este în aceeași zonă astfel delimitată;
 • își asumă creșterea performanțelor economice ale exploatației prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețe locale, înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată.

Pentru a îndeplini condiția de eligibilitate privind aptitudinile profesionale pentru ramura agricolă vizata în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) solicitanții vor depune dovezi privind cel puțin una din următoarele condiții:

 • studii medii/ superioare
 • studii/ cursuri de calificare
 • participarea la programe de instruire/inițiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională;
 • evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienței profesionale;
 • experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole;
 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

 

Tânărul fermier nu trebuie să dețină părți sociale/ acțiuni în alte societăți care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constitute conform OUG nr. 44 /2008 cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare.

Solicitanții din ITI Delta Dunării vor depune, odată cu Cererea de Finanțare, “Avizul de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate De Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării” emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.

Proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare distinctă.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Toate cheltuielile pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploatație agricolă pot fi eligibile, inclusiv:

 • costurile pentru capitalul de lucru;
 • cadastrare;
 • achiziționare de teren (maxim 10% din valoarea sprijinului);
 • obținerea de produse sau achiziția de material biologic;
 • efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizează reconversie și/sau înființare în sectorul pomicol;
 • activități de protecție a mediului;
 • construire și modernizare clădiri cu destinație agricolă sau agroalimentară;
 • achiziția de echipamente în vederea creșterii performanței economice etc.

Investițiile în acord cu obiectivele proiectului vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În vederea modernizării/ dezvoltării exploatației nu sunt permise acțiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second – hand.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de minim 2 ani și maxim 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă. Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

Durata de monitorizare a proiectului aferenta Contractului  este de 5 ani, perioadă calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de sprijin.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecția lunară ce reprezintă diferența dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecție/contestații intermediare/lunare anterioare, valoarea publică totală a contestațiilor depuse aferente rapoartelor de selecție lunare publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în următoare ordine a criteriilor de departajare:

 1. Vor beneficia de prioritate la finanţare solicitanţii care au obţinut punctaj în principiului deţinerii în proprietate a exploataţiei în funcţie de punctajul obţinut, în ordine descrescătoare;
 2. Vor beneficia de prioritate la finanţare solicitanţii care dețin exploataţii mai mari, în ordine descrescătoare, în funcţie de SO.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.