• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Irrigation

MEDIUL RURAL – PNS – Înființarea sistemelor de irigațiiACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

Data de începere a depunerii de proiecte: Luna Iulie (calendar estimativ)

BENEFICIARI

Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice.

OBIECTIV SPECIFIC PAC

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

ACȚIUNI ELIGIBILE

A. INVESTIȚIILE CORPORALE

Înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, montarea de echipamente pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc.), ca parte componentă a proiectului, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă.

B. INVESTIȚII ÎN ACTIVE NECORPORALE

Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile costurile generale direct legate de acestea, după caz, menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Alocare publică: 102.421.176  Euro

Valoarea sprijinului va fi de maximum 500.000 euro/beneficiar

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%.

Forma de sprijin: grant

Condiții eligibilitate

  • Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI;
  • Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021.

Condiții SUPLIMENTARE

În cazul proiectelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, operațiunile finanțate în cadrul intervențiilor PNS se supun evaluării impactului preconizat asupra mediului conform legislației naționale aplicabile.

Descriere: Aplicarea criteriilor ecologice care să asigure un impact negativ minim asupra mediului legat de zgomot, de emisiile în aer, de poluarea apei și de consumul de sol. Prin această condiție se va asigura faptul că nu vor fi finanțate investiții care conduc la degradarea mediului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.