• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR C 2021-2027 - Învățământ Antepreșcolar și Preșcolar

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Creșterea gradului de participarea la nivelul învățământului Antepreșcolar și PreșcolarACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU

ÎN CONSULTARE

OBIECTIV SPECIFIC

Obiectivul specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluziune în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

SCOPUL APELULUI DE PROIECTE

  • Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii, în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar
  • Îmbunătățirea accesului și participării la educație a persoanelor din grupurile dezavantajate: copiii care provin din mediul rural, persoane de etnie roma, persoane cu CES etc
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

a) Unități administrativ-teritoriale (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).

b) Parteneriate între Unitatea Administrativ Teritorială cu: unități de învățământ cu personalitate juridică la care acestea sunt arodante.

Apelul vizează numai unități de învățământ de stat.

Liderul de proiect va fi Unitatea Administrativ Teritorială.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECT

– Investițiile prevăzute în cadrul acestui apel vor avea ca și activitate obligatorie îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate. Sunt eligibile investiții specifice în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau la reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră. Această condiție nu este obligatorie pentru clădirile noi.

– Într-un procent de maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, în cadrul proiectelor depuse vor fi prevăzute activități soft, asimilate activităților de tip FSE+, care pot contribui la atingerea obiectivelor proiectului de creștere a gradului de participare la nivelul educației timpurii. De asemenea, fără a se depăși plafonul de 5%, sunt eligibile activități de cooperare teritorială.

– Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de eficientizare energetică.

– O cerere de finanţare se poate adresa unui imobil ce deserveşte în acelaşi timp atât educaţia antepreșcolară (creșe) cât şi preşcolară (grădinițe).

– Nu sunt eligibile proiectele care prevăd exclusiv realizarea de investiții în infrastructura spațiilor de recreere, a bibliotecilor, spațiilor administrative.

– Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

ALOCAREA FINANCIARĂ PE PROIECT

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 13.893.039 euro

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 400.000 euro.

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 3.500.000 euro.

La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere:

– în cazul cererilor de finanțare care au ca obiect construirea de noi unități de învățământ timpuriu (anteprescolar/prescolar) pentru încadrarea în paritatea de maxim 19.500 euro per participant direct la procesul educaţional, solicitanții se vor raporta la capacitatea maxima a sălilor de clasă din infrastructura nou construită, conform legislației în vigoare;

– în cazul cererilor de finanțare care au ca obiect extinderea/reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ timpuriu (anteprescolar/preșcolar) pentru încadrarea în paritatea de maxim 19.500 euro per participant direct la procesul educaţional, solicitanții se vor raporta la numărul maxim de copii înscrişi în instituţia de învăţământ respectivă ce pot utiliza simultan infrastructura subiect al cererii de finanţare, din anul școlar anterior depunerii cererii de finanțare.

Exemplu de calcul: un corp de clădire are 4 săli: 2 săli de grupa de 9 de locuri şi 2 săli de grupa de 20 de locuri.

Valoarea maximă eligibilă: (2*9+2*20)*19.500= 58*19.500= 1.131.000 euro

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 31 decembrie 2029.

LOCUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Infrastructura, obiect al Investițiilor realizate prin proiect, trebuie să fie situată în localități din Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban și rural.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

a) Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, cabinet medical, sala de mese, bucătărie, spălătorie etc) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale.

b) Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

Observație: Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate în raportul de audit energetic.

Observație: Vor fi sprijinite măsuri ce contribuie la creșterea ponderii utilizării de surse de energie regenerabile, inclusiv biomasa în consumul de energie al acestor clădiri (sprijinul acordat pentru creșterea SRE vor fi complementare investiției principale și vor viza măsuri de eficiență energetică pură; investițiile în bioenergie vor fi însoțite de măsuri de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici atunci când biomasa este arsă, în special de particule în suspensie, precum și alte măsuri auxiliare (protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea, consolidare structurală etc), complementare investiției de bază și care asigură durabilitatea, siguranța în exploatare și funcționalitatea clădirilor după reabilitarea energetică.

c) Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.

Exemple de acțiuni fără a se limita la acestea:

− formarea personalului didactic și nedidactic pentru utilizarea corectă și eficientă a echipamentelor, instalațiilor, utilajelor achiziționate;

− cursuri de formare a personalului didactic pentru asigurarea/menținerea/îmbunătățirea ergonomiei spațiilor de învățare și recreere;

− formarea personalului didactic pentru adaptarea lecțiilor la nevoile copiilor, folosirea programelor adaptate și a metodelor de predare interactive;

− informare și conștientizare la nivelul comunității deservite cu privire la opțiunile de educație timpurie existente în cadrul UAT și la importanța și beneficiile participării la educație;

− informare și conștientizare în rândul părinților cu privire la teme precum dezvoltare durabilă, educație incluzivă, dreptul la educație pentru toți, beneficiile pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung pe care le aduce participarea la educație timpurie;

− activități extrașcolare/extracurriculare pentru dezvoltarea aptitudinilor, personalității și cunoștințelor copiilor, prin interacțiunea cu medii reale de viață (ex. Organizarea de competiții școlare, expoziții, vizite la obiective culturale/istorice/naturale);

− angajarea de personal specializat (pentru facilitarea integrării copiilor cu CES): cadru didactic itinerant, profesor de sprijin, consilier, logoped, kinetoterapeut sau alți specialiști după caz, implementarea de măsuri de prevenire sau eliminare a segregării, după caz, etc. Aceste activități reprezintă activități suplimentare si complementare activităților realizate in mod curent de către unitatea de învățământ, conform prevederilor legale.

d) Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru ale UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD care pot viza următoarele tipuri de acțiuni, fără a se limita la acestea:

− Creșterea accesului egal la educație și reducerea decalajului dintre rural și urban,

− Schimb de experiență privind integrarea copiilor cu CES

− Abordarea diversității copiilor, îmbunătățirea accesului la educație de calitate și incluzivă pentru toți, inclusiv pentru grupurile dezavantajate

− Abordarea decalajelor de gen în formarea educațională.

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE

CAPITOLUL I. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cuprinzând: 

1.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.2 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea iniţială
1.3 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament).

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, includ: cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, alte utilități

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

3.1. Studii

3.2. Obținerea de acorduri, avize, autorizații

3.3. Proiectare și inginerie

3.4. Consultanță (Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.)

3.5 Asistență tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții și instalații – Construirea/ extinderea/ reabilitarea /modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, cabinet medical, sala de mese, bucătărie, spălătorie) care contribuie la creșterea gradului de participare la educație timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învațământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale.

4.2 Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari.

4.3 Active necorporale, se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale (drepturi

referitoare la brevete, licențe, know-how, etc…)

4.4 Renovare de amploare moderată. Se cuprind cheltuielile pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră, in conformitate cu raportul de audit energetic.

Exemple de tipuri de cheltuieli aferente 4.4, fără a se limita la acestea):

− Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

− Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

− Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

− Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare;

− mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

− Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

− Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

− Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

− Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

− Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice,  conform prevederilor Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Sunt eligibile cheltuielile aferente acestor lucrări realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore și care dețin sau vor deține mai mult de 10 locuri de parcare, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice).

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizarea de șantier

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2 Comisioane, cote si taxe

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

CAPITOLUL 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

CAPITOLUL 8 Cheltuielile de tip FSE+ și de cooperare teritorială

8.1 Cheltuieli de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii:

− formarea personalului didactic și nedidactic pentru utilizarea corectă și eficientă a echipamentelor, instalațiilor, utilajelor achiziționate;

− cursuri de formare a personalului didactic pentru asigurarea/menținerea/îmbunătățirea ergonomiei spațiilor de învățare și recreere;

− formarea personalului didactic pentru adaptarea lecțiilor la nevoile copiilor, folosirea programelor adaptate și a metodelor de predare interactive;

− informare și conștientizare la nivelul comunității deservite cu privire la opțiunile de educație timpurie existente în cadrul UAT și la importanța și beneficiile participării la educație;

− informare și conștientizare în rândul părinților cu privire la teme precum dezvoltare durabilă, educație incluzivă, dreptul la educație pentru toți, beneficiile pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung pe care le aduce participarea la educație timpurie;

− angajarea de personal specializat (pentru facilitarea integrării copiiilor cu CES): cadru dicactic itinerant, profesor de sprijin, consilier, logoped, kinetoterapeut sau alți specialiști după caz, implementarea de măsuri de prevenire sau eliminare a segregării, după caz, etc. Aceste activitati reprezinta activitati suplimentare si complementare activitatilor realizate in mod curent de catre unitatea de invatamant, conform prevederilor legale.

8.2 Cheltuieli cu cooperarea teritorială – care vor viza acțiuni derulate în afara teritoriului României, cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru ale UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD, după cum urmează, fără a se limita la acestea:

• Se pot deconta cheltuieli cu personalul doar pentru angajații instituției care implementează proiectul. Cheltuielile cu personalul se pot deconta doar în baza costurilor reale. Cheltuielile cu personalul acoperă costul brut al salariului care se compune din: – Salariul net; – Costuri indirecte legate de plățile salariale (contribuția angajatorului: contribuția asiguratorie pentru munca, contribuțiile angajatului, Impozitul etc.).

• Sunt eligibile cheltuielile cu deplasarea personalului angajat al instituției care implementează proiectul. Cheltuielile de deplasare trebuie sa fie clar legate de activitățile proiectului și includ: – Bilete: de avion, autobuz, tren; – Transportul cu mașina: contravaloarea combustibilului; – Asigurările de călătorie; – Taxele de autostrada si de pod; – Costul parcării; – Costurile de cazare; – Costurile pentru vize; – Diurna, etc.

• Se pot deconta cheltuieli cu participarea la evenimente (de exemplu, taxe de participare);• Costuri cu instruirea, realizarea de studii/analize etc.

 

TIPURI DE CHELTUIELI neELIGIBILE

– achiziționarea de terenuri și imobile;

– taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile și taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;

– costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

– costuri administrative;

– costuri de personal, altele decât cele care vizează activitățile eligibile, aferente prezentului ghid;

– cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004;

– cheltuielile pentru înlocuirea centralelor termice cu gaz;

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.