• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR SV Oltenia 2021-2027 - Mediul de Afaceri

SUD-VEST OLTENIA (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – Competitivitate și inovare în microîntreprinderi și IMM-uriINACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 2 APRILIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 2 MAI 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) care necesită sprijin pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării, urmărind și dezvoltarea de competențe profesionale/recalificarea în domeniile de specializare inteligentă.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 79.968.823 euro.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare este de minim 200.000 euro și maxim 1.500.000 euro (costând din ajutor de stat și ajutor de minimis).

Contribuția maximă prin ajutorul regional se stabilește în funcție de categoria de întreprindere, astfel:

 • Pentru microîntreprinderi – 75% din cheltuielile eligibile
 • Pentru întreprinderile mici – 75% din cheltuielile eligibile
 • Pentru întreprinderile mijlocii – 70% din cheltuielile eligibile

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în cuantum maxim de 200.000 euro și nu mai mult de 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANTI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți sau societăți cooperative constituite în baza Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare care se încadrează în categoria IMM-urilor;

b) au domeniul de activitate vizat de investiție (conform Anexa Lista domenii eligibile) înscris în obiectul de activitate conform certificatului constatator ONRC;

c) au domeniul de activitate vizat de investiție autorizat la locul de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar, sau activarea într-un nou domeniu de activitate locul de implementare și autorizarea clasei CAEN se vor realiza până la finalizarea investiției;

d) au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

e) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

f) nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

g) au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau, la data depunerii cererii de finanțare au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Condiția îndeplinită se va menține până la finalul perioadei de durabilitate.

h) propun o investiție cu locul de implementare în mediul urban (în cazul microîntreprinderilor), respectiv în mediul urban sau rural (în cazul întreprinderilor mici sau mijlocii);

i) are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării se va depune contractare;

j) deține drept real principal asupra imobilului (terenul și/ sau construcția) care face obiectul proiectului prin: contract de vânzare-cumpărare/ concesiune/ superficie/ comodat/contract de închiriere/ donație/ locațiune (în funcție de tipul proiectului de investiții), pentru cel puțin 3 ani de la data finalizării proiectului. Bunurile imobile sunt libere de sarcini, garanții, litigii, etc;

k) nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul de stat, respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

l) nu se află în dificultate, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

m) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

n) depun un proiect de investiții care:

 • este o investiție inițială, respectiv se încadrează în una sau mai multe din următoarele categorii:

i. presupune crearea unei unități noi;

ii. presupune extinderea capacității unei unități existente

iii. presupune diversificarea producției unei unități;

 • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea;
 • respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
 • asigură imunizarea la schimbările climatice;
 • a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu sau Clasarea notificării;
 • include investiții măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde;
 • presupune creșterea cifrei de afaceri.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

A. Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat regional:

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 1.1 Amenajarea terenului; 1.2 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială;

CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAP. 4  Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții şi instalaţii (lucrările de modernizare sunt eligibile dar nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului)
4.2 Dotări:

   • mijloace fixe încadrate în subgrupele 2.1, 2.2, clasa 2.3.6, sau grupa 3 a HG 2139/ 2004;
   • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie/ sisteme care utilizează surse regenerabile – cheltuieli obligatorii de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului;
   • instalații/ echipamente pentru activități în domeniul economiei circulare;
    Măsurile de creștere a eficienței energetice/ energiei verde și cele privind economia circulară nu vor depăși, cumulat 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

4.3. Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; realizarea de instrumente de comercializare on-line. Cuantumul activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;

CAP. 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la cap. 4 ”cheltuieli pentru investiția de bază” – construcții și instalații);

Cheltuielile pentru amenajarea terenului – Cap 1.1, cumulate cu cheltuielile pentru Organizarea de șantier – Cap 5.1 sunt eligibile in limita a maxim 10% din valoarea eligibila a categoriei 4.1 construcții și instalații lucrări.

 

B. Cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis – nu mai mult de 20% din valoarea eligibilă totală a investiției:

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică

3.1. Studii de teren

3.2 Obținere avize, acorduri, autorizații

3.3 Proiectare și inginerie  

3.4 Consultanță  (elaborare cerere de finanțare, management de proiect, proceduri achiziții);

3.5 Asistență tehnică

CAP. 5 Alte cheltuieli  – 5.2. Comisioane, cote si taxe

CAP. 6 Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAP. 7 Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

7.1 certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor de către un organism de certificare acreditat;

7.2 certificare/recertificare a sistemelor de management al calității, al mediului, al siguranței alimentelor, al sănătății și securității operaționale, al securității informațiilor, al energiei, al calității pentru dispozitive medicale, al serviciilor IT, al responsabilității sociale, simple sau integrate

7.3 activități de internaționalizare: participare internațională, modelarea afacerii, creare de parteneriate și cooperare la nivel interregional.

7.4 activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate – maxim 500 euro/ angajat

Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislației fiscale naționale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensității ajutorului şi a costurilor eligibile.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maximum 24 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al proiectului timp de 3 ani de la data finalizării proiectului.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 60 de puncte.

In situația unui punctaj egal, departajarea se va face astfel:

 • in baza punctajului obținut la subcriteriul 1.3;
 • în baza punctajului obținut la subcriteriul 1.5 ;
 • în baza principiului primul depus.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.