fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
PR Vest 2021-2027 - Eficiență energetică în clădiri rezidențiale

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Eficiență energetică în clădiri rezidențialeACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Se vor lansa 6 apeluri de proiecte cu alocări teritoriale diferite:

 • Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv PRV/3.1.A/1.1;
 • Orașele din Județul Arad, apel competitiv PRV/3.1.A/1.2;
 • Orașele din Județul Caraș-Severin, apel competitiv PRV/3.1.A/1.3;
 • Orașele din Județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului, apel competitiv PRV/3.1.A/1.4;
 • Orașele din Județul Timiș, apel competitiv PRV/3.1.A/1.5;
 • Municipiile și orașele din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv PRV/3.1.A/1.6.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului poate fi cuprinsă între:
 • 200.000 euro – 5.000.000 euro în cazul UAT municipii reședință de județ;
 • 200.000 euro – 2.500.000 euro pentru UAT municipii;
 • 200.000 euro – 1.500.000 euro în cazul UAT orașe.
Contribuția proprie a beneficiarului ajutorului de minimis se calculează procentual din valoarea totală eligibilă a investiției, astfel:
 • 17% în cazul investițiilor din județul Arad;
 • 10% pentru proiectele implementate în județul Hunedoara sau Caraș-Severin;
 • 24% pentru investițiile realizate în județul Timiș.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maxim 24 luni și nu depășește 31 decembrie 2029.

Durata poate fi prelungită, în cazuri justificate, cu maxim 12 luni.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este Unitate Administrativ Teritorială Municipiu Reședință de Județ, Municipiu și Oraș din cadrul Regiunii Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului;
 • încheie contract/e cu:

a. asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului,
b. beneficiarii ajutorului de minimis în vederea acordării acestui ajutor.

 • are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie, cheltuielile neeligibile ale proiectului (dacă este cazul) și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.
 • nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv cel local;
 • proiectul depus conduce la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 de cel puțin 40% (în cazul blocurilor de locuințe cu regim mai mic sau egal cu P+4E), respectiv 60% (blocuri de locuințe cu regim de înălțime de peste P+4E) față de perioada de înainte de renovare.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis:

a. persoanele fizice care nu desfășoară o activitate economică autorizată;
b. operatorii economici care nu sunt proprietari ai spațiului;
c. întreprinderile exceptate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 – de minimis.

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri de locuințe, fiecare dintre acestea constituind o „componentă” în cadrul proiectului.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul apelurilor de proiecte se finanțează următoarele tipuri de proiecte/activități eligibile:

a. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii

I. izolarea termică a faţadei – înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, înlocuirea tâmplăriei interioare;

II. izolarea termică a faţadei – termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei;

III. închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă;

IV. izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit;

V. izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

b. Îmbunătățirea/ modernizarea sistemelor tehnice ale clădirii:

I. lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de ventilare centralizată cu minim 75% recuperare de căldură, soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

II. refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate, în cazul în care acestea au fost înfundate/blocate;

III. reabilitarea/modernizarea/instalarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum;

IV. achiziționarea și instalarea la nivel de clădire rezidențială multifamilială de sisteme centralizate de încălzire, pompe de caldură şi/sau centrale termice cu funcționare electrică/pe gaz cu eficiență ridicată, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect pentru partea comună a clădirii tip bloc de locuinţe

V. lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat;

VI. sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv pregătirea clădirilor pentru soluții inteligente;

VII. sisteme de umbrire pentru sezonul cald cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

c. Achiziționarea și instalarea surselor regenerabile de producere de energie în măsura în care sunt concepute și dimensionate pentru părțile comune ale clădirii, de exemplu: instalații cu panouri solare fotovoltaice (maxim 10% din valoarea totala eligibilă a componentei)

d. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului:

I. crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi. Acest tip de măsuri conexe sunt obligatorii.

II. refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

III. reabilitarea/construirea acoperişului de tip şarpantă, a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă, inclusiv refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice de la nivelul acoperişului tip terasă, dacă nu a fost cuprinsă în investiția de bază;

IV. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

V. refacerea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

VI. refacerea finisajelor interioare afectate de măsurile de eficientizare energetică în zonele de intervenție, inclusiv șpaleții interiori;

VII. reabilitarea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, precum și reabilitarea/modernizarea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;

VIII. reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

IX. realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

X. intervenții la structura blocului în cazul în care acestea rezultă că sunt necesare din raportul de expertiză tehnică al blocului.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.