• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR V 2021-2027 - Mobilitate urbană durabilă în regiunea Vest

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Mobilitate urbană durabilăACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea capacității, calității și atractivității transportului public de călători, precum și a modurilor de transport prietenoase cu mediul.

Se vor lansa 6 apeluri de proiecte cu alocări teritoriale diferite:

 • Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv  PRV/4.1/1.1;
 • Orașele din Județul Arad, apel competitiv RV/4.1/1.2;
 • Orașele din Județul Caraș-Severin, apel competitiv PRV/4.1/1.3;
 • Orașele din Județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului, apel competitiv PRV/4.1/1.4;
 • Orașele din Județul Timiș, apel competitiv PRV/4.1/1.5;
 • Municipiile și orașele din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv PRV/4.1/1.6.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului este cuprinsă între:
 • 500.000 – 20.000.000 euro pentru UAT municipii reședință de județ
 • 500.000 – 10.000.000 euro pentru UAT municipii
 • 500.000 – 2.500.000 euro pentru UAT orașe
 • În cazul UAT municipii și orașe din ITI Valea Jiului:
  • 500.000 – 2.500.000 euro pentru proiecte depuse de un UAT municipiu sau un UAT oraș individual
  • 500.000 – 2.500.000 euro pentru proiecte depuse de parteneriate între UAT municipii și/sau UAT orașe din ITI Valea Jiului
Contribuția programului la finanțarea unei investiții în cadrul intervenției este de 98% din valoarea totală eligibilă a investiției. Contribuția solicitantului este de minim 2%.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 31.12.2029.

Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. se încadrează în categoria solicitanților eligibili:

 • Autorități publice locale: Unități Administrativ Teritoriale din cadrul Regiunii Vest: UAT municipii reședință de județ, UAT municipii și orașe;
 • Parteneriate între unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, municipii sau orașe din cadrul Regiunii Vest obligatoriu în calitate de lider de parteneriat, și UAT județ, UAT comună/e din zona de intervenție definită în cadrul SIDU și tratată în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și alte UAT municipii și/sau orașe din cadrul ITI Valea Jiului;

2. are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie, cheltuielile neeligibile ale proiectului (dacă este cazul);

3. nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv cel local.

Locația de implementare a proiectului este în mediul urban sau în zona de intervenție definită în cadrul SIDU sau PMUD.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Se finanțează următoarele tipuri de proiecte/ activități eligibile:

A. Investiții sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru transport alternativ nemotorizat:

a. Construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii de transport urban curate – linii de tramvai și troleibuz;

b. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat: piste de cicliști, trasee pietonale generate exclusiv de investițiile în infrastructura de transport public sau transport alternativ nemotorizat;

c. Achiziționarea materialului rulant;

d. Achiziționarea de troleibuze, autobuze, microbuze de tipul ,,zero emisii” pentru transport urban curat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi/stații de încărcare – în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001;

e. Achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii de transport public și a flotei mijloacelor de transport public;

f. Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor mijloace de transport ecologice.

B. Alte activități integrate în cadrul celor specificate la litera A, destinate reducerii emisiilor de CO2 și creșterii calității aerului în zona urbană:

a. Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic, management al flotei;

b. Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;

c. Dezvoltarea, extinderea, modernizarea, reconfigurarea stațiilor de transport public, inclusiv a stațiilor și conexiunilor inter-modale;

I. stații de transport public local/zonal de călători, de pe traseele de transport public care deservesc municipiul, orașul sau zona de intervenție definită în SIDU și PMUD;

II. stații de transfer intermodal între traseele diferitelor moduri de transport public, de exemplu: tramvai-autobuz, sau între transportul public local și alte moduri de transport;

III. stații capăt de linie dinspre limita administrativă a municipiului, orașului sau zonei de intervenție, ce pot funcționa ca puncte intermodale de transfer al pasagerilor la transportul public local/zonal, cu condiția ca acestea să deservească municipiul sau orașul;

d. Construcția și modernizarea de parcări ,,Park&Ride” în afara centrelor orașelor, care asigură tranziția către transportul public.

În cadrul activităților de mai sus sunt eligibile următoarele tipuri de intervenții:

a. măsuri de siguranță rutieră – road-safety – activitate obligatorie;

b. măsuri de accesibilitate destinate tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanele cu nevoi speciale – activitate obligatorie;

c. aliniamente de arbori, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții suplimentare pentru protecția infrastructurii de mobilitate față de efectele generate de condiții meteorologice extreme etc.;

d. elemente de digitalizare în transporturi, de exemplu: aplicații/platforme pentru planificarea călătoriilor, informații despre trasee, localizarea în timp real a mijloacelor de transport, etc.;

e. intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, activități eligibile doar în scopul realizării obiectivului proiectului;

f. măsuri conexe (maxim 15% din valoarea totală eligibilă) de tipul:

I. refacerea structurilor rutiere în zonele de racord la infrastructura existentă, a elementelor propuse prin proiect: linie de tramvai, rețea troleibuz, infrastructură pentru combustibil alternativi, piste pentru cicliști etc.;

II. iluminat public;

III. rețele de utilități, inclusiv relocări ale acestora etc.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.