• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
HG 807/2014 - AJUTOR DE STAT PENTRU INVESTIȚII MAJORE

HG 807/2014 – AJUTOR DE STAT PENTRU INVESTIȚII MAJOREINACTIV 

Program pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie
Depunere cereri de proiecte: 15 iunie – 26 iulie 2022

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

FINANȚARE

În funcție de județul de investiție, în raport de cheltuielile eligibile, intensitatea sprijinului financiar variază de la 30% – 60% din totalul costurilor eligibile, având valori maxime cuprinse între 22,5 milioane de euro – 45 de milioane de euro, în limita intensității maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Întreprinderile vor îndeplini cumulativ următoarele condiții generale:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
 • valoarea totală a proiectului de investiții este de cel puțin 4,5 milioane lei;
 • nu sunt în dificultate; nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

Întreprinderile nou-înființate trebuie să îndeplinească suplimentar, următoarele criterii cumulative:

 • sunt înființate în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau au desfășurat/nu au desfășurat o activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi;
 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Întreprinderile în activitate pot beneficia de finanțare dacă:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Active corporale reprezentate de costurile fără T.V.A aferente cheltuielilor cu:

 • realizarea de construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții, pentru care sunt considerate eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcții noi;
 • achiziționarea de instalații tehnice, mașini și echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004.
 • achiziționarea de active noi.

Active necorporale reprezentate de costurile fără T.V.A, în valoare totală 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției, reprezentate de:

 • cheltuielile cu chiria construcțiilor din categoria clădirilor, aferente investiției inițiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiții;
 • brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Cheltuielile neeligibile sunt costurile fără T.V.A. aferente proiectului de investiții și incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierea construcţiilor, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile.

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

 • achiziția, modernizarea, reabilitarea de construcții şi lucrările suplimentare de construcții necesare schimbării destinației unor construcții existente;
 • costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună
 • mobilier și mobilier industrial, decorațiuni, mijloace de transport înmatriculabile aparatură de birotică, calculatoare care nu fac parte din fluxul tehnologic,
 • cheltuieli cu transportul, montajul instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

12 luni

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.