• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Locuri de munca

NAȚIONAL – HG 322/2014 – Ajutor de Stat pentru crearea de locuri de muncăINACTIV 

Program pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

DEPUNERE CERERI DE PROIECTE: Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiune continuă.

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care realizează o investiție inițială care generează noi locuri de muncă.

FINANȚARE

În funcție de județul de investiție, în raport de cheltuielile eligibile, intensitatea sprijinului financiar variază de la 30% – 60% din totalul costurilor eligibile, având valori maxime cuprinse între 22,5 milioane de euro – 45 de milioane de euro, în limita intensității maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Întreprinderile vor îndeplini cumulativ următoarele condiții generale:

 • sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
 • nu sunt în dificultate; nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează̆ să aibă̆ loc investiția inițială̆ pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și nu vor face acest lucru pe o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției pentru care se solicită ajutorul.

Întreprinderile nou-înființate trebuie să îndeplinească suplimentar, următoarele criterii cumulative:

 • sunt înființate în anul anterior sau în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei;
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de finanțare o altă întreprindere înregistrată̆ conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară̆ sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Întreprinderile în activitate pot beneficia de finanțare dacă:

 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

SECTOARE DE ACTIVITATE ELIGIBILE

Sunt eligibile investițiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menționate înLista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat.

Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN eligibil programului. Activitatea pentru care se solicită sprijin financiar poate fi principală sau secundară.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE INVESTITIILOR

Investițiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea București-Ilfov;
 • să conducă la crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă;
 • să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
 • vor fi demarate după depunerea cererii de acord pentru finanțare;
 • imobilizările corporale și necorporale aferente investiției trebuie să fie noi.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a înființării de locuri de muncă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • locuri de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
 • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord de finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.