• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Energie verde

Stimularea investițiilor în domeniul energiei verzi și eficienței energeticeINACTIV 

Program pentru sprijinirea investitiilor în domeniul eficientei energetice, resurselor regenerabile, energiei verzi, precum si unor masuri in domeniul specializarii inteligente
Depunere cereri de proiecte: informatie indisponibila pentru moment

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Programul poate fi accesat de către:

 • IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi, înființate în baza Legii 31/1990, Legii 1/2005 sau a OUG 6/2011, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • Întreprinderi mari (cu excepția celor cu activități enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/2006);
 • Unități Administrativ Teritoriale pentru producerea și comercializarea de energie verde.

FINANȚARE

Solicitanți

Valoarea granturilor sub formă de ajutor de stat

IMM-uri și Întreprinderi mari

Granturi cu valori cuprinse între 50.000 euro și maxim 500.000 euro

UAT-uri

Granturi cu valori cuprinse între  500.000 euro și maxim 15.000.000 euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • Asigură sustenabilitatea proiectului și menținerea parametrilor specifici pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea duratei de implementare a proiectului;
 • Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică/ utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;
 • Dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat/ de minimis;
 • Nu sunt în dificultate, în incapacitate de plată, insolvență, nu sunt în faliment, lichidare, și-au îndeplinit obligațiile de plată către bugetul general consolidat;
 • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;
 • Prezintă documente privind calitatea de proprietar/ administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul

Întreprinderile vor îndeplini suplimentar următoarele condiții:

 • Data înființării este cel târziu 31.12.2021, inclusiv (condiție aplicată IMM-urilor și întreprinderilor mari);
 • Au avut cel puțin un angajat la 31.12.2021;
 • Dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;
 • Prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat;
 • Prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în TEP/an;
 • Investiția implementată determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minim 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;
 • Desfășoară activitate de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/ 2006

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor privind măsurile de eficiență energetică/ utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri sunt prezentate în Anexa nr. 1

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții în producția de energie verde solicitate de UAT-uri sunt prezentate în Anexa nr. 2.

Criteriile de selecție se detaliază la nivelul fiecărui apel de proiecte, pe baza schemelor de ajutor de stat / de minimis aplicabile, acolo unde este cazul.

Acordarea finanțării se face în baza criteriilor de selecție, pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Prin intermediul acestui program, IMM-urile și Întreprinderile mari pot realiza următoarele cheltuieli eligibile:

 • Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe (maxim 15% din valoarea totală a proiectului); intervenții la sistemele de utilități ale acestora;
 • Achiziționarea de echipamente/ utilaje/ dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumului propriu precum: panouri solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene pompe de căldură precum și alte asemenea surse de energie regenerabilă (cu excepția biomasei);
 • Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS)
 • Achiziționarea de echipamente, utilaje și aparatură necesare investițiilor în eficiență energetică.

 

Echipamentele selectate vor avea la bază a analiză energetică realizată la nivelul proiectului de către un expert independent/autorizat. Clasa de eficiență energetică va fi obligatoriu de înaltă eficiență energetică (cel puțin clasa A acolo unde se utilizează sistemul de certificare/etichetare energetică). Astfel, echipamentul ce se înlocuiește va fi obligatoriu superior celui existent și să nu fi fost achiziționate prin alte fonduri externe nerambursabile.

 

Prin intermediul acestui program, Unitățile Administrativ Teritoriale pot realiza următoarele cheltuieli eligibile:

 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu și/sau comercializării;
 • Investiții în realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu.

ALTE INFORMAȚII

Beneficiarii trebuie vor finaliza proiectele de investiții până la cel târziu de 31.12.2023.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.