• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Empty rural road

MEDIUL RURAL – PNS – Modernizarea infrastructurii rutiere de bazăACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

Data de începere a depunerii de proiecte: Luna Iulie 2023 (calendar estimativ)

BENEFICIARI

Comunele (Unitățile Administrativ Teritoriale) și asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare.

OBIECTIV SPECIFIC PAC

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile.

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

ACȚIUNI ELIGIBILE

A. Investiții în activități corporale:

  1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

B. Investiții în activități necorporale:

  1. sunt eligibile costurile generale direct legate de investițiile propuse prin proiect, după caz, menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Valoarea totala a proiectelor: 201 milioane EURO

Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect: 100 %.

Forma de sprijin: grant

Tipul de plata: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar;

Condiții eligibilitate

  • Solicitantul trebuie să nu fie în incapacitate de plată;
  • Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;
  • Solicitantul trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului/bunului pe care se realizează investiția;

 

Condiții SUPLIMENTARE

În cazul proiectelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, operațiunile finanțate în cadrul intervențiilor PNS se supun evaluării impactului preconizat asupra mediului conform legislației naționale aplicabile.

Descriere: Aplicarea criteriilor ecologice care să asigure un impact negativ minim asupra mediului legat de zgomot, de emisiile în aer, de poluarea apei și de consumul de sol. Prin această condiție se va asigura faptul că nu vor fi finanțate investiții care conduc la degradarea mediului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.