• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
microindustrializare

MICROINDUSTRIALIZARE – Programul Național Multianual de MicroindustrializareINACTIV 

Obiectivul principal al programului îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finanțare nerambursabila de maxim 450.000 lei/beneficiar;
 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%.

Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • Microîntreprinderilor (IMM cu 0-9 angajaţi), întreprinderilor mici (IMM cu 10-49 angajaţi) sau întreprinderilor mijlocii (IMM cu 50-249 angajaţi) în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Atenție: Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov

Criterii de eligibilitate:

 • Se încadrează în categoria IMM-urilor: au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro
 • Sunt persoane juridice (societăţi /societăţi cooperative), care au cel puțin 1 an de activitate;
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice și au capital social integral privat;
 • Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat cu cel puțin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru întreprinderei unică;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru și nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
 3. Autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren; 
 4. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; 
 5. Spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate;
 6. Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi material;
 7. Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting); 
 8. Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 
 9. Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei;
 11. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite; 
 12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane (cu exceptia celor menționate în categoria cheltuielilor eligibile), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.