• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
NAȚIONAL - Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

NAȚIONAL – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetalACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

INTERVENȚII FEADR

DR-13 -ACHIZIȚII  DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SECTORUL VEGETAL

DATA DE ÎNCEPERE A DEPUNERII DE PROIECTE: OCTOMBRIE 2023 (CALENDAR ESTIMATIV)

BENEFICIARI

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri,
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Intervenția vizează investițiile orientate spre creșterea competitivității exploatațiilor agricole specializate în culturile de câmp, prin dotarea cu utilaje performante, îmbunătățind astfel factorii de producție, aspect ce conduce implicit la creșterea productivității exploatațiilor agricole, cu accent pe fermele medii.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

Obiective specifice PAC

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile.

Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

 

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

 

Investiții eligibile

Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamente de irigații atât pentru înființarea și/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc.
 • Sunt eligibile costurile generale direct legate de investiții așa cum sunt menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

 

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Achiziția de cap tractor;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Achiziția de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;
 • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA.

Cheltuielile neeligibile generale aplicabile vor fi menționate în secțiunea 4.7 “Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală”.

 

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Valoarea totala a proiectelor: 100 milioane EURO;

Valoarea sprijinului public va fi de maximum 300.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect: 65 %;

Forma de sprijin: grant;

Tipul de plata: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar;

Condiții eligibilitate

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:

a) în urma evaluării ex-ante, investiția asigură posibile economii de apă de minimum 10% și

b) în cazul în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă”.

 

Condiții suplimentare

Finanțarea intervențiilor/ activităților care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE va face obiectul autorizării privind ajutoarele de stat în conformitate cu legislația privind ajutorul de stat aplicabilă și prevederile fișei intervenției. În acest scop, întreprinderile aflate în dificultate sau întreprinderile care se află încă sub incidența unui ordin de recuperare în urma unei decizii a Comisiei sunt excluse, cu excepțiile prevăzute în legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.