• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Scopul apelului este creșterea gradului de digitalizare al IMM-urilor din Regiunea Centru, cu activitate economică în alte sectoare decât TIC.

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Întreprinderi digitale pentru o economie avansatăACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU 

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 15.12.2023
DATA DE  ÎNCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 15.07.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau mediul rural și microîntreprinderilor din mediul urban din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), cu activitate economică în alte sectoare decât TIC, orientate spre adoptarea și utilizarea de tehnologii digitale pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice.

FINANȚARE

Alocarea financiară corespunzătoare prezentului apel de proiecte este de 32.014.709 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 15.000 euro – 200.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă o cofinanțare   de minim 10%, aport asigurat din sursele proprii ale beneficiarului.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii) constituite în baza Legii 31/1990, înființate cel târziu la 03.01.2022;
 • nu desfășoară activități în domeniile aferente TIC; sprijinul va fi orientat către digitalizarea activităților/ proceselor din companii;
 • solicită finanțarea unei investiții realizate în domeniile de activitate eligibile (Anexa – Domenii eligibile conform clasificării CAEN) și numai dacă solicitantul activează în unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. La data semnării contractului de finanțare codul CAEN va fi înscris în obiectul de activitate și la locația de implementare a proiectului;
 • locul de implementare a proiectului este situat în regiunea Centru (pentru microîntreprinderi aceasta trebuie sa fie doar în mediul urban);
 • dețin (la momentul depunerii cererii de finanțare) drepturi asupra imobilului ce fac obiectul investiției (drept de proprietate privată/ concesiune/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locațiune);
 • se angajează să asigure caracterul durabil al investiției pentru o perioadă de minim 3 ani de la data efectuării plății finale: menține investiția realizată, nu modifică calitatea dreptului asupra activelor corporale/ necorporale achiziționate prin proiect; nu realizează modificări substanțiale care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare;
 • au capacitatea financiară să asigure din resurse proprii cofinanțarea prevăzută, cheltuielile neeligibile ale proiectului și cele de funcționare și întreținere aferente;
 • au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral; nu au avut activitatea suspendată în anul depunerii proiectului și în anul anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii sau în anul 2019;
 • au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis de 300.000 euro în ultimii 3 ani fiscali, la nivel de întreprindere unică;
 • prin implementarea proiectului întrunesc cel puțin 7 criterii de intensitate digitala, conform Indexului de Intensitate Digitală, respectiv:
  1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
  2. sunt angajați specialiști IT&C în întreprindere;
  3. viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  4. întreprinderea asigură în scopuri de afaceri un device mobil, care permite conexiunea la internet prin rețele de telefonie mobilă, pentru mai mult de 20% din angajații proprii;
  5. întreprinderea deține un website;
  6. întreprinderea deține un website cu funcții avansate;
  7. website-ul are linkuri sau face referire la profilele din rețele sociale ale întreprinderii întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator, în funcție de cerințele și tipul de social media;
  8. cumpărarea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei rețele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare de date, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii.
  9. întreprinderea emite facturi electronice, potrivite pentru procesare automată;
  10. întreprinderea plătește publicitate pe internet;
  11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total cifră de afaceri (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  12. vânzări on-line către consumatori privați (B2C) de mai mult de 10% din total vânzări on-line.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 

1. Active necorporale

        a.  Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

 – sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;

 – alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

– sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);

 – tehnologii blockchain;

 – tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;

   – sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc

b. Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;

c. Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);

d. Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e. Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului

f. cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare

      2. Active corporale

a. dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente e-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,

b. echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;

c. orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

d. cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

3. Active corporale/necorporale necesare realizării rețelei LAN/ WiFi

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului (nu mai mult de 5.000 euro/ proiect; 544,85 euro/ angajat).

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului (5% din cheltuielile pentru activitatea de bază)

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate (maxim 7.500 lei fără TVA)

8. Audit financiar (5.000 lei fără TVA, trimestrial, aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respective);

9. Auditul de maturitate digital (va fi realizat înainte de depunerea cererii de finanțare și unul la finalul implementării proiectului).

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • achizițiile de echipamente productive, chiar dacă sunt utilizate digital, nu fac obiectul apelului;
 • dotări din categoria obiectelor de inventar;
 • cheltuieli cu abonamente și subscripții;
 • valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile care a fost sau care va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal;
 • costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect; costuri administrative; cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură; cheltuielile cu amortizarea; cheltuielile cu leasingul;
 • cheltuieli care nu respectă pragurile stabilite prin prezentul ghid/ efectuate peste plafoanele stabilite
 • orice alte cheltuieli care nu au legătură cu natura proiectului;

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni, până la cel târziu 31 decembrie 2029.  Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Pot intra în etapa de contractare proiectele care se încadrează în alocarea financiară, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte (prag minim de calitate).

În urma finalizării etapei de evaluare, se va realiza o ierarhizare a proiectelor acceptate , în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în baza următorului mecanism de selecție:

 • sesiunea 1 a apelului (primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor): cel puțin 90 de puncte
 • sesiunea 2 a apelului (următoarele 60 de zile): cel puțin 80 de puncte
 • sesiunea 3 a apelului (următoarele 30 de zile): cel puțin 70 de puncte
 • proiectele din toate sesiunile care au obținut cel puțin 50 de puncte.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată, până la departajarea solicitanților: 1, 3, 2, 4, 5 din grila de evaluare tehnică și financiară. În cazul în care departajarea nu se poate realiza astfel, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.