fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză
Scopul apelului este creșterea gradului de digitalizare al IMM-urilor din Regiunea Centru, cu activitate economică în alte sectoare decât TIC.

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Întreprinderi digitale pentru o economie avansatăACTIV 

ÎNTREPRINDERI DIGITALE PENTRU O ECONOMIE AVANSATĂ* – SECTOARELE DE SPECIALIZARE DIGITALĂ

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

*GHID ÎN CONSULTARE

CUI SE ADRESEAZĂ

IMM-uri din Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban sau rural în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, și mediul urban în cazul microîntreprinderilor, înființate până cel târziu la data de 03.01.2022, constituite în baza legii nr. 31/1990, ce doresc să își digitalizeze activitățile/procesele existente prin adoptarea și utilizarea tehnologiilor digitale de soluții digitale care să conducă la avansul tehnologic și la îmbunătățirea proceselor tehnologice.

Scopul apelului este creșterea gradului de digitalizare al IMM-urilor din Regiunea Centru, cu activitate economică în alte sectoare decât TIC.

FINANȚARE

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 15.000 și 200.000 euro.
Intensitatea finanțării nerambursabile este de 90% din valoare eligibilă a proiectului, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii) constituite în baza Legii 31/1990, înființate cel târziu la 03.01.2022;
• nu desfășoară activități în domeniile aferente TIC; sprijinul va fi orientat către digitalizarea activităților/ proceselor din companii;
• solicită finanțarea unei investiții realizate în domeniile de activitate eligibile (Anexa – Domenii eligibile conform clasificării CAEN); Codul CAEN vizat va fi obligatoriu înscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC) la data lansării apelului de proiecte;
• locul de implementare a proiectului este situat în regiunea Centru (pentru microîntreprinderi aceasta trebuie sa fie doar în mediul urban);
• dețin (la momentul depunerii cererii de finanțare) drepturi asupra imobilului ce fac obiectul investiției (drept de proprietate/ superficie/ concesiune/ comodat/ închiriere);
• se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
• au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral; nu au avut activitatea suspendată în anul 2022 sau în anul în curs și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior sau în anul 2019;
• au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată;
• nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
• prin implementarea proiectului întrunesc cel puțin 7 criterii de intensitate digitala, conform Indexului de Intensitate Digitală, respectiv:

1. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
2. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite departamente/birouri ale organizației;
3. viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
4. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
5. utilizarea IoT;
6. utilizarea de rețele sociale – întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media. Întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri tip “banner”) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale, sunt excluse pentru acest criteriu;
7. utilizarea CRM;
8. cumpărarea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei rețele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare de date, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii.
9. utilizarea tehnologiei de inteligență artificială (AI) fie într-un produs software bazat doar pe Inteligență Artificială, fie ca parte componentă într-un sistem mai complex (ex. un sistem ERP);
10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul acestui apel, sunt eligibile cheltuielile pentru următoarele categorii de active și servicii:

1. Active necorporale:

a. Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

– sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
– alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;
– aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
– sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);
– tehnologii blockchain;
– tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
– sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;

b. Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;

c. Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);

d. Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e. Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului;

f. cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

 

2. Active corporale:

a. dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente e-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.;
b. echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într- un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;
c. orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.
d. cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului (maxim 5.000 euro/proiect);

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului ( în limita a 5% din cheltuielile pentru activitatea de bază).

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Manualul de identitate vizuală pentru PR Centru 2021-2027, publicat pe www.adrcentru.ro. Plafonul maxim de cheltuieli pentru aceste servicii este de 7.500 lei, fără TVA.

8. Auditul financiar – În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate. Sunt eligibile în limita a 5.000 lei fără TVA, trimestrial, aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.

9. Auditul de maturitate digital. Un audit de maturitate digitală va fi realizat înainte de depunerea cererii de finanțare și unul la finalul implementării proiectului, ambele fiind concretizate prin elaborarea câte unui raport. Auditul va fi realizat de auditori externi independenți (definiți ca persoane distincte de beneficiar și care nu se află într-o relație de subordonare față de acesta sau față de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care urmează să desfășoare activitatea de audit).

 

ATENȚIE!
Pentru a fi eligibile, activele necorporale pot fi achiziționate exclusiv sub formă de licență, care să fie înregistrată ca mijloc fix în contabilitatea beneficiarului. În cazul achizițiilor realizate sub formă de SaaS, beneficiarul va suporta din fonduri proprii costurile de abonament/subscripție, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

• achiziționarea de terenuri și imobile;
• taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile și taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
• cheltuieli cu abonamente și subscripții;
• achiziția de echipamente și dotări second-hand;
• amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
• dotări din categoria obiectelor de inventar;
• cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
• cheltuielile privind costuri administrative;
• cheltuielile de personal, cu excepția celor prevăzute în mod expres în cadrul costului unitar privind instruirea personalului;
• cheltuieli financiare (prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor);
• contribuția în natură;
• cheltuielile cu amortizarea;
• cheltuielile cu leasingul;
• cheltuieli angajate de către beneficiar și plătite înainte de data de 01.01.2021;
• cheltuielile aferente demarării investițiilor înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli care nu respectă pragurile stabilite prin prezentul ghid;
• cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin prezentul ghid sau, dacă este cazul, valoarea maximă a costurilor simplificate;
• cheltuieli aferente operațiunilor finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente;
• orice alte cheltuieli care nu au legătură cu natura proiectului.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Durata proiectului este de maxim 24 luni.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Prag de calitate minim 50 de puncte.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.