fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
workbench in industry.

NAȚIONAL – Program Multianual de MicroindustrializareACTIV 

Program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele prioritare de producție, cresterea volumului de activitate*

DEPUNERE CERERI DE PROIECTE: INFORMAȚIE INDISPONIBILĂ PENTRU MOMENT

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele de producție, care sunt înființate de către persoane fizice până la data data de 31.12.2019, inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.

FINANȚARE

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2022 este de 50.000.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 100 de beneficiari.

Alocația financiară nerambursabilă nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar pentru anul bugetar 2022, maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Sunt societăți (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:

a. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.6/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004

c. au capital social integral privat;

d. asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

e. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

f. codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul înscrierii online;

g. sunt înființate până la data de 31.12.2019, inclusiv;

h. nu au datorii la bugetul general consolidat;

i. nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică,

j. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

k. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

l. creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și mențin locul ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

m. Acționarii sau asociații nu au / nu au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/ 31 iulie 2020 în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de OUG 224/2020.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

a. Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

b. Achiziționarea de spații de lucru, spații de comerț sau servicii și spatii de depozitare;.

c. Mijloace de transport;

d. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e. Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

f. Pachet digital (voucher de digitalizare);

g. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării;

h. Cheltuieli cu realizarea a două plăcuțe informative obligatorii cu informațiile despre program în valoare de maxim 500 lei;

i. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

12 luni

 

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE

Micro industrializare 2022

Întreprinderi cu activitate

 

Profit net la 31.12.2021

5

Societatea a obținut profit net la 31.12.2021

5

Societatea NU a obținut profit net la 31.12.2021

0

Obs.: Se regăsesc în bilanțul contabil și balanța la 31.12.2021

Domeniul de activitate

15

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1

15

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1

10

Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1

5

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 3 angajați la 31.12.2021

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puțin 2 angajați la 31.12.2021

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021

5

Întreprinderea nu are angajați la 31.12.2021

0

Rezultate așteptate după finanțare

20

locuri de muncă create prin program ≥ 2

10

locuri de muncă create prin program = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

10

Ponderea investițiilor

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

5

Desfășoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni

10

Vechime activitate autorizată 12-24 luni

5

Vechime activitate autorizată < 12 luni

0

Valoarea aportului propriu

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului

0

Componentă de dezvoltare durabilă*

5

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

5

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:

 • punctajul obținut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
 • punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după finanțare:
 • numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
 • valoarea exactă a aportului propriu;
 • data și ora înscrierii în program.

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalații/echipamente/vehicule specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.