• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest care necesită finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Creșterea competitivității IMM-urilorINACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 25 SEPTEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 25 MARTIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud), care necesită finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 46.714.503,60 de euro, cu posibilitatea de supracontractare.

Valoarea finanțării nerambursabile aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 200.000 euro și 1.500.000 euro.

Intensitatea ajutorului solicitat prin ajutorul de stat regional, respectiv cofinanțarea solicitantului sunt stabilite în funcție de județul de implementare a proiectului și de tipul companiei, astfel:

Categoria IMM

Județul

Rată ajutor financiar acordat

Rată cofinanțare solicitant

Întreprinderi mijlocii

Bihor
Cluj

50%

50%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

60%

40%

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Bihor
Cluj

60%

40%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

70%

30%

Intensitatea ajutorului solicitat prin ajutor de minimis este de 100% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt agenții economici care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor înregistrate în Regiunea Nord-Vest;

b) solicită finanțare pentru unul din domeniile de activitate eligibile (cel târziu în etapa de contractare codul CAEN va fi autorizat la locația de implementare);

c) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal (data înființării cel târziu la 03.01.2022) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;

d) are capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare, întreținere, sustenabilitate a investiției pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului – se va depune dovada la contractare;

e) în anul fiscal anterior au înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 angajați, înregistrează un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării (acest criteriu se va menține până la cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției) și cresc numărul mediu de salariați până la finalul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului ;

f) dețin drepturi reale asupra imobilului care face obiectul proiectului (drept pe proprietate privată, de concesiune, superficie; contract de comodat/închiriere/locațiune (în funcție de tipul de proiect cu/fără lucrări de construcție ce se supun autorizării) și acesta nu este afectat de limitări legale, convenționale, etc;

g) nu au datorii la bugetul de stat respectiv la bugetul local;

h) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

i) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

j) propun un proiect de investiții care:

  • respectă obiectivele specifice ale programului, drepturile fundamentale și principiile orizontale;
  • presupune investiții inițiale (crearea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități);
  • bugetul alocat activității de bază reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului;
  • presupune creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea și menținerea a cel puțin unui loc de muncă cu normă întreagă.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli eligibile prin ajutor de stat:
  • cheltuieli pentru amenajarea terenului (amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială; cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților);
  • cheltuieli și asigurarea utilităților necesare obiectivului (cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții)
  • cheltuieli pentru investiția de bază (Construcții şi instalaţii; Montaj utilaje, Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj; Utilaje care nu necesită montaj si echipamente de transport – inclusiv instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului; Dotări; Active necorporale– în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale);
  • Alte cheltuieli (Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării șantierului; Cheltuieli diverse și neprevăzute);
 • cheltuieli eligibile prin schema de minimis – în limita a 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului:
  • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații; certificarea performanței energetice și audit energetic, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor; management de proiect; asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier);
  • alte cheltuieli (comisioane, cote, taxe, costul creditului; cheltuieli pentru informare si publicitate).

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectelor de după semnarea contractului este de maxim 36 de luni pentru proiectele de lucrări și 24 de luni pentru proiectele fără lucrări, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Beneficiarul va menține investiția în regiunea Nord-Vest pentru cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragurile de calitate pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

 • etapa 1 (25.09.2023 – 25.10.2023): 90 de puncte
 • etapa 2 (25.10.2023 – 25.12.2023): 80 de puncte
 • etapa 3 (25.12.2023 – 25.02.2024): 70 de puncte
 • etapa 3 (25.02.2024 – 25.03.2024): 50 de puncte

Vor fi evaluate toate proiectele depuse în respectivul interval de timp, în ordinea depunerii și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic, ating respectivul prag de calitate stabilit.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont, în ordinea de mai jos, de următoarele criterii:

 • Vor fi selectate acele proiecte care au cea mai mică valoare rezultată a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cuantumul finanțării/cifra de afaceri);
 • Data și ora depunerii proiectelor.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.