• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Proiecte din domenii de specializare inteligentă – componenta de punere în producțieACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: DATA NU A FOST STABILITĂ

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud), care necesită finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 14.117.647,00 de euro.

Valoarea finanțării nerambursabile aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 500.000 euro și 2.500.000 euro.

Intensitatea ajutorului solicitat prin ajutorul de stat regional, respectiv cofinanțarea solicitantului sunt stabilite în funcție de județul de implementare a proiectului și de tipul companiei, astfel:

Categoria IMM

Județul

Rată ajutor financiar acordat

Rată cofinanțare solicitant

Întreprinderi mijlocii

Bihor
Cluj

50%

50%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

60%

40%

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Bihor
Cluj

60%

40%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

70%

30%

Intensitatea ajutorului solicitat prin ajutor de minimis este de 100% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt agenții economici care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor înregistrate în Regiunea Nord-Vest;

b) au finalizat implementarea activităților de obținere a unui rezultat al cercetării în cadrul proiectului complementar prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;

c) desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3);

d) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal (data înființării cel târziu la 03.01.2022) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;

e) are capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare, întreținere, sustenabilitate a investiției pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului – se va depune dovada la contractare;

f) în anul fiscal anterior au înregistrat un număr mediu de cel puțin 1 angajat și înregistrează un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării (acest criteriu se va menține până la cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției);

g) dețin drepturi reale asupra imobilului care face obiectul proiectului (drept pe proprietate privată, de concesiune, superficie; contract de comodat/închiriere/locațiune (în funcție de tipul de proiect cu/fără lucrări de construcție ce se supun autorizării) și acesta nu este afectat de limitări legale, convenționale, etc;

h) nu au datorii la bugetul de stat respectiv la bugetul local;

i) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

j) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

k) propun un proiect de investiții care:

  • respectă obiectivele specifice ale programului, drepturile fundamentale și principiile orizontale;
  • presupune investiții inițiale (crearea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități).

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli eligibile prin ajutor de stat:
  • cheltuieli pentru amenajarea terenului (amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială; cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților);
  • cheltuieli și asigurarea utilităților necesare obiectivului (cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții)
  • cheltuieli pentru investiția de bază (Construcții şi instalaţii; Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale; Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj (maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului- cheltuieli cu achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare); Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport; Dotări; Active necorporale– în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale);
  • Alte cheltuieli (Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării șantierului; Cheltuieli diverse și neprevăzute);
 • cheltuieli eligibile prin schema de minimis – în limita a 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului:
  • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (studii, documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații; expertizare tehnică construcții existente, certificarea performanței energetice și audit energetic, proiectare, organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică);
  • alte cheltuieli (comisioane, cote, taxe, costul creditului; cheltuieli pentru informare si publicitate; cheltuieli specifice de inovare).

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectelor de după semnarea contractului este de maxim 36 de luni pentru proiectele de lucrări și 24 de luni pentru proiectele fără lucrări, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Beneficiarul va menține investiția în regiunea Nord-Vest pentru cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de ordinea depunerii acestora.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.