fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
modernizare tehnologie

SUD-EST (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – Creșterea competitivității microîntreprinderilorACTIV 

PR SE

Creșterea competitivității microîntreprinderilor; modernizare; îmbunătățiri a capacității tehnologice, industriale și organizaționale; dezvoltare de produse și servicii (GHID în consultare)

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: DATA NU A FOST STABILITĂ

CUI SE ADRESEAZĂ

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru creșterea competitivității microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est României (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

FINANȚARE

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 43.362.593 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 20.000 euro – 200.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de 10% reprezentând cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. sunt microîntreprinderi constituite în baza Legii 31/1990, înființate cel târziu la 03.01.2022 și au sediul social sau punctul de lucru în mediul urban din Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării;
 2. au autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN;
 3. deține drepturi reale asupra locației de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, începând cu/de la depunerea cererii de finanțare:

a) pentru investiții care includ lucrări de construcții/ montaj care nu se supun autorizării: proprietate privată; concesiune, superficie, uzufruct, comodat/ folosință cu titlu gratuit, închiriere/locațiune;

b) pentru realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire: proprietate privată, concesiune, superficie, respectiv dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare.

 1. pentru proiectele care implică realizarea de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării, terenul/ clădirea vor fi libere de orice sarcini, litigii, ipotecă, limitări legale, etc
 2. au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral; nu au avut activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii ți în anul fiscal anterior;
 3. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022;
 4. au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, şi menține numărul mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
 5. nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 6. se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută, cheltuielile neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv costurile de funcționare și întreținere a investiției în vederea asigurării sustenabilității acesteia;
 7. nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local;
 8. nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis la nivel de întreprindere unică calculat în ultimii trei ani fiscali consecutivi;
 9. depun un proiect care:
  • respectă principiile DNSH (Do No Significant Harm);
  • privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea;
  • prevede crearea a cel puțin un loc de muncă (altele decât cele din categorii defavorizate) în cadrul activității susținute prin proiect și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de verificare a asigurării caracterului durabil al investiției

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

1) Cheltuieli directe:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului – cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente – exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază – devieri de cursuri de apă.
 • Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;
 • Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților – cheltuielile pentru relocarea/ protecţia utilităţilor: devieri reţele de utilităţi din amplasament.
 • Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi
 • Cheltuieli pentru investiția de bază: Construcții și instalații construcții și instalații; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; dotări; instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie;
 • Cheltuieli cu active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate;
 • Cheltuieli pentru organizarea de șantier si conexe organizării de șantier;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare
 • Cheltuieli achiziționarea de instalații/echipamente specifice
 • Cheltuieli pentru simbioză industrială;
 • Cheltuieli pentru promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon
 • Cheltuieli pentru sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;
 • Cheltuieli pentru activități de marketing și internaționalizare.

 

2) Cheltuieli indirecte, a căror cuantum în cadrul bugetului proiectului se va stabili prin aplicarea ratei forfetare de 5% asupra cheltuielilor directe eligibile:

 • Cheltuieli pentru consultanță si management de proiect
 • Cheltuielile pentru publicitate și informare
 • Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

La achizițiile din cadrul proiectului, pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, taxa pe valoarea adăugată este eligibilă.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • cheltuielile pentru achiziționarea de imobile (teren/clădire);
 • cheltuieli de achiziție a obiectelor de inventar;
 • costuri operaționale, costuri administrative; cheltuieli financiare;
 • contribuția în natură;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite prin program.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile este de maxim 36 luni pentru proiectele care includ lucrări și 24 luni pentru proiectele care includ doar dotări, fără a depăși data de 31.12.2029.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la plata finală aferentă contractelor de finanțare, timp în care beneficiarul este obligat să mențină investiția și să asigure sustenabilitatea proiectului prin desfășurarea activității.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • prima lună: 85 de puncte
 • luna a doua: 80 de puncte
 • luna a treia: 75 de puncte
 • luna a patra: 70 de puncte

Proiectele care ating pragul de excelență vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

În situația în care cererile de finanțare obțin același punctaj final, departajarea se va realiza după cum urmează:

 • se vor ordona descrescător cererile de finanţare în functie de punctajul obținut la criteriul Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific;
 • În cazul în care egalitatea de punctaj se menține și după departajarea prezentată anterior, se vor ordona descrescător cererile de finanţare în funcție de punctajul obținut la următoarele criterii (în ordinea prezentată):
  • criteriul Sustenabilitatea investiției;
  • criteriul Capacitatea financiară a solicitantului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.