• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
modernizare tehnologie

SUD-EST (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – Creșterea competitivității microîntreprinderilorACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 29 MAI 2024
DATA DE  ÎNCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 28 IUNIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est României (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, care necesită sprijin financiar în vederea unei îmbunătățiri semnificative a capacității tehnologice, industriale și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

FINANȚARE

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 43.362.593 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 20.000 euro – 200.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de 10% reprezentând cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții trebuie să îndeplinească (începând cu data depunerii proiectului până la finalul perioadei de durabilitate), cumulativ, următoarele condiții:

 • sunt societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii 31/1990, sau a Legii 1/2005, sau care funcționează în baza OUG 26/2000 (înregistrate în scop fiscal cel puțin la momentul prime plăți);
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • au sediul social sau punctul de lucru înregistrat fiscal în mediul urban din Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării;
 • au autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN. În cazul înființării unui nou punct de lucru, codul CAEN va fi autorizat la locația de implementare până la finalul perioadei de implementare;
 • dețin un drept real pe o perioadă care acoperă minim 3 ani de la efectuarea plății finale: proprietate privată, concesiune, superficie, în funcție de investițiile solicitate spre finanțare. Imobilul – teren și sau clădire – este liber de sarcini și nu face obiectul unor litigii/ garanții;
 • au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral (data înființării cel târziu 03.01.2023); nu au avut activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii și în anul fiscal anterior;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2023;
 • au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, şi menține numărul mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
 • au capacitatea de a susține contribuția proprie, precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului, costurile de funcționare și întreținere a investiției în vederea asigurării sustenabilității acesteia – dovada cofinanțării se va depune în etapa de contractare;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local;
 • nu au depășit plafonul maxim de 300.000 euro al ajutorului de minimis la nivel de întreprindere unică calculat în ultimii trei ani fiscali consecutivi;
 • depun un proiect de investiții care:
  • respectă principiile DNSH (Do No Significant Harm) și aspectele de mediu;
  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea;
  • prevede crearea a cel puțin un loc de muncă și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de durabilitate a investiției;
  • presupune creșterea cifrei de afaceri;
  • introduc inovații de produs sau proces.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli directe:

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului – amenajarea terenului; amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială; relocarea/protecția utilităților.
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică: studii; documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; expertizare tehnică; certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră; proiectare; asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
  • Construcții și instalații;
  • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale;
  • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale ;
  • Dotări – echipamente tehnologice;
  • Active necorporale
 • Alte cheltuieli: organizarea de șantier; comisioane, cote si taxe, costul creditului; cheltuieli diverse şi neprevăzute.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare;
 • Cheltuieli pentru simbioză industrială;
 • Cheltuieli pentru promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • Cheltuieli pentru sprijinirea designului produsului;
 • Cheltuieli pentru activități de marketing (inclusiv pentru (re)certificări ale unui sistem de management și/sau de produs/serviciu) și internaționalizare.

 

Cheltuieli indirecte  – rată forfetară de 5% asupra cheltuielilor directe eligibile:

 • Cheltuieli pentru consultanță proiect (elaborare proiect, management și proceduri de achiziții); audit financiar
 • Cheltuielile pentru publicitate și informare

Taxa pe valoare adăugată este eligibilă pentru cheltuielile eligibile, dacă este nerecuperabilă.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 36 luni pentru proiectele care includ lucrări și 24 luni pentru proiectele care includ doar dotări, fără a depăși data de 31.12.2029.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la plata finală aferentă contractelor de finanțare, timp în care beneficiarul este obligat să mențină investiția în regiunea de dezvoltare și să asigure sustenabilitatea proiectului prin desfășurarea activității.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

La punctaje egale departajarea proiectelor se va realiza după cum urmează:

 • se vor ordona descrescător cererile de finanțare în funcție de punctajul obținut la criteriul Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific;
 • În cazul în care egalitatea de punctaj se menține și după departajarea prezentată anterior, se vor ordona descrescător cererile de finanțare în funcție de punctajul obținut la următoarele criterii (în ordinea prezentată):
  • criteriul Sustenabilitatea investiției;
  • criteriul Capacitatea financiară a solicitantului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.