• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

PTJ (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș) – Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilorINACTIV 

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ, ACȚIUNEA ”DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI”

COMPONENTA ”INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA IMM CARE SPRIJINĂ CREȘTEREA DURABILĂ ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ”

DESCHIDEREA APELULUI de proiecte: 20.12.2023

ÎNCHIDEREA APELULUI de proiecte: 20.05.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș care necesită sprijin pentru investiții productive în vederea atenuării impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional și ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maxim 8.000.000 euro. 

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă in funcție de județ  astfel:

JudetAjutor regional MicroAjutor regional miciAjutor regional mijlociiAjutor de minimis

Alocare financiara totala/apel/ judet

(euro)

PTJ/P1/1.1/1.A/ Gorj75%75%75%90%184.898.599
PTJ/P2/1.1/1.A/ Hunedoara70%70%60%90%131.969,559
PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ ITI Valea Jiului70%70%60%90%48.965.578
PTJ/P3/1.1/1.A/ Dolj75%75%75%90%136.673.075
PTJ/P4/1.1/1.A/Galați75%75%75%90%84.633.938
PTJ/P5/1.1/1.A/Prahova75%75%75%90%104.525.370
PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș70%70%60%90%83.903.737

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional și ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maxim 8.000.000 euro. 

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă in funcție de județ  astfel:

Judet Ajutor reg. Micro Ajutor reg. mici Ajutor reg. mijlocii Ajutor de minimis Alocare financiară totala/apel /judet(euro)
PTJ Gorj 75% 75% 75% 90% 184.898.599
PTJ Hunedoara 70% 70% 60% 90% 131.969,559
PTJ ITI Valea Jiului 70% 70% 60% 90% 48.965.578
PTJ Dolj 75% 75% 75% 90% 136.673.075
PTJ Galați 75% 75% 75% 90% 84.633.938
PTJ Prahova 75% 75% 75% 90% 104.525.370
PTJ Mureș 70% 70% 60% 90% 83.903.737

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a. sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) constituite în baza Legii 31/1990 sau a Legii 1/2005 și înființate cel târziu la 31.12.2021;

b. nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior deschiderii apelului;

c. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului și își asumă că se vor afla în această situație și la momentul contractării;

d. au un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte (păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior deschiderii apelului de proiecte este condiție de eligibilitate începând cu data depunerii cererii de finanțare);

e. au capacitatea de a asigura cofinanțarea prevăzută pentru cheltuielile eligibile, neeligibile, costurile suplimentare ce pot fi generate de proiect pe parcursul implementării, costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a proiectului; În etapa de contractare se va prezenta scrisoarea de confort angajantă (emisă de instituție bancară) și/sau alte documente cu titlu probatoriu;

f. dețin un drept real principal asupra imobilului, obiect al proiectului identificat ca loc de implementare a proiectului începând cu data depunerii cererii de finanțare până la minim 3 ani /5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultimul;

g. la depunerea cererii de finanțare au domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate, indiferent dacă reprezintă activitate principală sau secundară;

h. la depunerea cererii de finanțare au domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizate de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar sau a activării într-un nou domeniu de activitate, solicitanții vor înregistra punctul de lucru până la finalizarea implementării proiectului;

i. la depunerea cererii de finanțare au locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. În cazul înființării unui sediu secundar, locul de implementare se va înregistra până la finalizarea implementării proiectului (în acest sens vor fi eligibile doar proiectele de investiții care nu presupun doar achiziție de echipamente sau dotări, respectiv propun realizarea inclusiv de lucrări de construire pentru construcții definitive pentru care este necesară emiterea autorizației de construire);

j. nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat și respectiv bugetul local și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru;

k. nu se află în stare de faliment, insolvență, procedură de lichidare; nu fac subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat; nu sunt încadrate în categoria întreprinderilor în dificultate;

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

Pentru a fi eligibile, investițiile propuse vor îndeplini următoarele condiții cumulative:

 • sunt investiții inițiale, respectiv se încadrează în una sau mai multe din următoarele categorii:
  • o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea (crearea) unei unități noi
  • extinderea capacității unei unități existente
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
  • o schimbare fundamentala a procesului general de producție sau de prestare a serviciilor cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde
 • vor fi realizate în zona geografică de intervenție a PTJ, respectiv unitatea de producție/prestare servicii finanțată va fi localizată într-unul din următoarele județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova, Mureș;
 • cuprind în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (creare, extindere, diversificare, schimbare fundamentală a procesului general de producție sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiți al unei unități existente, dotare spații de producție/servicii); Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis;
 • implică investiții productive și demonstrează crearea de noi locuri de muncă durabile (se va consulta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă aferentă județului în care se implementează proiectul, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție, pentru toate locurile de muncă create prin proiect);
 • conduc la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția vizată ce vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani/ 5 ani (după caz) de la plata finală în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultimul:
 • vor fi menținute în zona vizata de apel pe toata durata de implementare si durabilitate;
 • fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului;
 • nu includ investiții demarate (nu a fost începută execuția lucrărilor de construcții, nu a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutorul de stat regional:

a. Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse și implică modificări/ îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente;
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice;

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice legate de obiectul investiției inițiale, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect (maxim 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale, cu excepția situațiilor în care activitatea pentru care se realizează investiția inițială este în domeniul IT&C, unde procentul este de maxim 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale)

c. Activităţi care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect.

 

Tipuri de activități eligibile principale finanțabile prin ajutor de minimis (maxim 10% din valoarea eligibila totală):

 • Formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale (realizate de un furnizor de formare relevant acreditat la nivel național și/sau internațional);
 • Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuției investiției sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare) Valoarea acestora nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției;
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, dar nu mai vechi de 2 ani înainte de depunere;
 • Asistenta tehnica a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat;
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare in vederea prototipuri si punerii pe piața a unor produse noi/ inovative;
 • Cheltuieli cu certificarea produselor, serviciilor, proceselor de către un organism de certificarea acreditat
 • Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății şi securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități de bază reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului. Activitatea de bază va include investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional în procent de 85% din bugetul costurilor totale eligibile ale proiectului.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă în cadrul proiectului pentru fiecare categorie de ajutor de stat/ minimis în situațiile în care costul total al operațiunii (proiectului):

 • este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);
 • este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Perioada de durabilitate este de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului sau in termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel.

Pentru proiectele cu o valoare cuprinsă între 5.000.000 Euro-8.000.000 Euro  caracterul durabil va fi asigurat pentru o perioadă de 5 ani calculată de la plata finală în cadrul proiectului sau in termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul, în zona vizată de apel.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de minim 50 puncte.

Pragul de excelență este de minim 75 puncte -proiectele care obțin acest prag și care se încadrează în alocarea financiară pot intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii din grila evaluare tehnică și financiară, în ordinea de mai jos:

 • A1 – Domeniul de activitate vizat de investiție,
 • A2 Localizare sediu social al aplicantului și/sau a punctului de lucru cu desfășurare de activitate economica in zona vizata de apel
 • A3 – Utilizarea materiilor secundare/locale și caracterul inovativ al investiției productive propuse prin proiect,
 • A4 – Localizarea investiției propuse a fi realizate în cadrul proiectului,
 • A5 – Crearea de noi locuri de munca suplimentare față de minimul obligatoriu stabilit prin condițiile de eligibilitate,
 • A6 – Locurile de muncă propuse a fi create prin proiect
 • A7 – Măsuri de instruire de tip inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare cu recunoaștere naționala adresate persoanelor angajate pentru ocuparea locurilor de munca nou create ca urmare a implementării investiției propuse
 • A8 – Investiția productivă este promovată de o întreprindere al cărui acționariat este în procent de minim 50% din femei
 • B – Capacitatea financiară a solicitantului,
 • C – Viabilitatea proiectului si calitatea planului de afaceri,
 • D – Contribuția proiectului la obiectivele de mediu și egalitatea de șanse, de tratament și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.