• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Meeting with potential investors

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentăACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 10 IUNIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 10 DECEMBRIE 2025

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud) care dețin investiții localizate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă finanțate în cadrul apelului 132.A.1 Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 49.507.054,25 euro.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare poate de fi de minim 200.001 euro și maxim 2.500.000 euro.

Pentru proiectele depuse în cazul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului se stabilește astfel:

A. Ajutor de stat regional:

Categoria IMM

Județul

Rată ajutor financiar acordat

Rată cofinanțare solicitant

Întreprinderi mijlocii

Bihor
Cluj

50%

50%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

60%

40%

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Bihor
Cluj

60%

40%

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare
Sălaj

70%

30%

B. În cazul ajutoarelor de minimis rata ajutorului financiar este de 100%.

C. În cazul ajutoarelor pentru inovare destinat IMM-urilor rata ajutorului financiar este de 100%.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt societăți înregistrate în Regiunea Nord-Vest (au sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest), constituite în baza Legii 31/199 cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;
 • au încheiat un contract de concesiune pentru una sau mai multe parcele de teren în cadrul unui parc de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
 • activează și propun investiții în domeniile de activitate eligibile;
 • au desfășurat activitate cel puțin pe parcursul unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • au capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și a celor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • dețin drepturi asupra imobilului/ imobilelor/ bunurilor obligatoriu a fi situat în cadrul unui parc de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (contract de cesiune la momentul depunerii Cererii de finanțare);
 • propun un proiect de investiții care:
  • respectă drepturile fundamentale și principiile orizontale;
  • presupune obținerea unui produs/serviciu nou, inovativ sau obținerea unui produs/serviciu semnificativ îmbunătățit;
  • presupune o investiție inițială (crearea unei unități noi);
  •  presupune creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin 3 locuri de muncă cu normă întreagă;
  • presupune deschiderea a cel puțin un sediu secundar (punct de lucru) în cadrul parcului de specializare inteligentă localizat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cel târziu la momentul primei plăț

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Tipuri de cheltuieli eligibile în cadrul apelului:

Cheltuieli aferente activităților eligibile obligatorii:

 1. cheltuieli cu investiții:

1.1 construire de spații de producție/ prestare servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);

1.2 achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, achiziționarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice şi a celor incluse în instalațiile funcționale, achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, pentru uz propriu, surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

1.3 achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj

1.4 achiziționarea dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) – Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 139/ 2004.

Este obligatorie includerea cheltuielilor aferente secțiunii 1.1. și cel puțin una din 1.2., 1.3. sau 1.4.

 1. Cheltuieli aferente ajutorului de minimis
  • cheltuieli aferente activităților de transfer de abilități / competențe/ cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistență tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/ serviciilor/ proceselor
  • achiziția de active necorporale licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare.
 1. Cheltuieli aferente ajutorului pentru inovare destinat IMM-urilor:
  • servicii de consultanță în domeniul inovării
  • servicii de sprijinire a inovării.

Cheltuieli aferente activităților eligibile conexe (prin ajutor de minimis): privind proiectare și asistență tehnică:

 • legate de elaborarea de studii de teren;
 • legate de obținerea de avize, acorduri și autorizații;
 • legate de proiectare și inginerie – acestea includ activități necesare pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuție), precum şi pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);
 • achiziție servicii consultanță: consultanță pentru elaborarea cererii de, serviciilor de consultanță în domeniul managementului de proiect și derularea procedurilor de achiziție
 • servicii de asistență tehnică pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, diriginție de șantier.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu este eligibilă, cu următoarele excepții:

 • pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);
 • pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

 

DURATA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maxim 24 de luni și nu depășește 31.12.2029.

Perioada de durabilitate  a proiectului este de 5 ani  calculată de la data finalizării investiției.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Acest apel de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă și cu termen limită de închidere. Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazul prezentului apel de proiecte pragul minim de calitate este de 65 de puncte.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont de ordinea depunerii proiectelor.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.