• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
incubator de afaceri

NORD-VEST (BIHOR, BISTRIȚA-NĂSĂUD, CLUJ, MARAMUREȘ, SATU MARE, SĂLAJ) – Dezvoltare incubatoare de afaceriACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 15.04.2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 15.10.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Programul vizează sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și serviciilor incubatoarelor de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (județele Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) prin înființarea acestora și prin dezvoltarea serviciilor specifice.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 2.941.176,50 de euro.

Grantul nerambursabil este acordat astfel:

Județe

Cuantumul ajutorului de stat regional

Cuantum ajutor de minimis

Întreprinderi mari

Întreprinderi mijlocii

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

Bihor

40%

50%

60%

100%

Cluj

Bistrița-Năsăud

50%

60%

70%

Maramureș

Satu Mare

Sălaj

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, intensitatea ajutorului de stat se aplică solicitantului/liderului de parteneriat.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare poate fi cuprinsă între 50.000 euro și 1.400.000 euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTILOR SI PARTENERILOR

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul eligibil  reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) Fondatorul incubatorului de afaceri, individual, poate fi:

 • Autoritate a administrației publice locale;
 • Instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii);
 • Institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare;
 • Camere de comerț;
 • Societate înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • Societate cooperativă;
 • Asociații și fundații constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, doar dacă acesta desfășoară și activități economice.

b) Parteneriat între fondatorii enumerați la lit. a) și entitatea cu rol de administrator;

c) Solicitantul/Liderul de parteneriat/Partenerul(ii) vor înregistra sediul social sau punct de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest;

d) Solicitantul deține asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul proiectului: drept de proprietate publică sau privată, drept de administrare; concesiune; superficie, comodat sau locațiune;

e) Solicitantul /liderul de parteneriat/partenerul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și a costurilor de funcționare și întreținere a investiției;

f) Administratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică înregistrată ca operator economic, persoană juridică conform Legii societăților nr. 31/1990 sau OG nr. 26/2000, ori patronat sau sindicat în baza Legii 62/ 2011;

g) Administratorul incubatorului de afaceri deține personal calificat, cu experiență în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după caz.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ:

1.Cheltuieli eligibile – ajutor de stat regional pentru investiții:

a. Lucrări:

i. CAP.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 1.2 Amenajarea terenului; 1.3 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea terenului la starea inițială;

ii. CAP.2 – 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

iii. CAP. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază: 4.1 Construcții şi instalaţii; 4.2 Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale; 4. 3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;

iv. CAP.5 Alte cheltuieli – 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului; 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

b. Echipamente/ Dotări/ Active corporale:

i. 4.4. Utilaje fără montaj si echipamente de transport;

ii. 4.5 Dotări;

c. 4.6 Active necorporale

2. Cheltuieli directe – ajutor de minimis

a. cheltuieli cu resurse umane

i. cheltuieli training si formare personal propriu al incubatorului

ii. cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect).

iii.cheltuieli salariale legate de prestarea de servicii specifice incubatorului

b.servicii

i. cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente

ii. cheltuieli promovare și marketing

iii. cheltuieli legate de dezvoltare programe incubare/accelerare

iv. chletuieli legate de prestarea de servicii specifice incubatorului

3. Cheltuieli indirecte – ajutor de minimis – 7% din valoarea costurilor directe eligibile

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de realizare a activităților proiectului care vizează dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 40 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Perioada de durabilitate va fi 5/3 ani de la finalizarea investiției. Perioada de 3 ani de menținere obligatorie a investiției în regiunea NV se aplică exclusiv proiectelor propuse de solicitanți care se încadrează în categoria IMM-urilor.

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 60 de puncte (pragul de calitate) sunt respinse:

Pragurile de excelență pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

 • Etapa 1: 80 de puncte (15.04.2024 – 15.06.2024)
 • Etapa 2: 70 de puncte (16.06.2024 – 15.08.2024)

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii, în ordinea de mai jos: 

 1. experiența în activități de incubare / accelerare
 2. contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.