• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
modernizare tehnologică

BUCURESTI-ILFOV – Sprijin microîntreprinderiACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL BUCURESTI-ILFOV

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 16 SEPTEMBRIE 2024 (ESTIMARE)

ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 16 OCTOMBRIE 2024 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din mediul urban din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov care necesită sprijin pentru creșterea durabilă și modernizare tehnologică prin îmbunătățirea capacităților tehnice și/sau industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor.  

FINANȚARE

Bugetul total disponibil pentru acest program este de 37.627.723,75 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 25.000 euro – 200.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar contribuția minimă este de cel puțin 10%, asigurată din sursele proprii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTILOR 

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt societăți înregistrate în baza legii 31/1990, societăți cooperative constituite în baza Legii 1/ 2005, sau care funcționează în baza OUG 6/2011;
 • Au sediul social/ punctul de lucru în regiunea București – Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor;
 • Se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (companie înființată cel târziu la 03.01.2023);
 • Au autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN. În situația în care investiția presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare codul CAEN este fie autorizat la terți/ sediu social/ punct de lucru, fie este înscris în actul constitutiv. Dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului se va prezenta până la finalul implementării proiectului;
 • Dețin drept de administrare/ proprietate/ alt drept real asupra imobilului care face obiectul investiției valabil pe o perioadă e cel puțin 3 ani de la efectuarea plății finale. Imobilul, teren și/sau clădire, trebuie să fie liber de orice sarcini, litigii.
 • Dispun de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de implementare, funcționare și întreținere aferente proiectului depus, în vederea asigurării sustenabilității;
 • Nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • Nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Depun un proiect care:
  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;
  • respectă cerințele privind principiul DNSH, imunizarea la schimbările climatice;
  • prezintă evaluarea impactului asupra mediului.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ:

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: Amenajarea terenului; Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea terenului la starea inițială;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Studii de teren; Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații; Expertizare tehnică; Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră; Proiectare; Organizarea procedurilor de achiziție;  Consultanță (elaborare și management de proiect, servicii aferente procedurilor de achiziții); Asistență tehnică
 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
  • Construcții şi instalaţii;
  • Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale
  • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
  • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport;
  • Dotări:
   • echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică (grupele 2.1; 2.2; 2.3.6 si grupa 3 conform HG 2139/ 2004)
   • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților
  • Active necorporale
 • Alte cheltuieli: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării șantierului; Comisioane, cote și taxe; Cheltuieli diverse și neprevăzute; Cheltuieli pentru informare și publicitate
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție:
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor;
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management;
  • Cheltuieli cu activități de internaționalizare;
  • Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție
 • Taxa pe valoare adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile, potrivit legislației naționale în domeniul fiscal.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 24 luni pentru proiectele de lucrări care se supun autorizării, respectiv 12 luni pentru proiectele fără lucrări de construcție care se supun autorizării, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. În această perioadă beneficiarul finanțării trebuie să mențină investiția.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Proiectele care nu întrunesc un prag minim de calitate de 70 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi respinse.

Pentru proiectele care au obținut același punctaj, departajarea se va realiza în funcție de:

 • Raportul dintre finanțarea nerambursabilă solicitată prin proiect și valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Ponderea veniturilor obținute din activitatea desfășurată în cod CAEN pentru care solicită finanțare în cifra de afaceri realizată în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Caracterul inovativ al produsului/serviciului/procesului;
 • Proiectul se realizează într-unul din domeniile cu potențial de specializare inteligentă evidențiate în RIS 3 BI 2021-2027
 • Data și ora depunerii.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.