• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
domeniile de specializare inteligentă

SUD-VEST OLTENIA (DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, VÂLCEA) – Competitivitate și inovare în microîntreprinderiACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 25 IUNIE 2024

ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 25 IULIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) care necesită sprijin pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării, urmărind și dezvoltarea de competențe profesionale/recalificarea în domeniile de specializare inteligentă.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 49.631.766 euro.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare este de minim 25.000 euro și maxim 300.000 euro.

Ajutorul de minimis solicitat reprezintă maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, iar cel puțin 10% reprezintă contribuția solicitantului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANTI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990, sau societăți cooperative constituite în baza Legii 1/ 2005 sau care funcționează în baza OUG 6/2011 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;

b) propun o investiție cu locul de implementare în mediul urban din regiunea Sud-Vest Oltenia;

c) au domeniul de activitate vizat de investiție (conform Anexa Lista domenii eligibile) înscris în obiectul de activitate conform certificatului constatator ONRC;

d) au domeniul de activitate vizat de investiție autorizat la locul de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar, sau activarea într-un nou domeniu de activitate locul de implementare și autorizarea clasei CAEN se vor realiza până la finalizarea investiției;

e) au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

f) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare (companie înființată cel târziu în ianuarie 2023);

g) nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

h) au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (se va menține acest număr până la finalul perioadei de durabilitate) sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (se va menține cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată până la finalul perioadei de durabilitate);

i) au capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării se va depune contractare;

j) dețin un drept real principal / un drept de folosință (în funcție de tipul proiectului de investiții), asupra imobilului – teren și/ sau clădire – care face obiectul proiectului pentru cel puțin 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Bunurile imobile sunt libere de sarcini, garanții, litigii, etc;

k) nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul de stat, respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

l) nu se află în dificultate, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

m) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

n) depun un proiect de investiții care:

  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea;
  • respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
  • asigură imunizarea la schimbările climatice;
  • a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu sau Clasarea notificării;
  • include investiții măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

A. Cheltuieli directe

 • cap. 1- Cheltuieli pentru obținerea și/ sau amenajarea terenului: 1.1 Amenajarea terenului; 1.2 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială;
 • cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
 • cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază
  • 4.1 Construcții şi instalaţii;
  • 4.2 Dotări:
   • echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe: Subgrupa 2.1 si 2.2, Clasa 2.3.6  sau grupa 3 conform HG 2139/ 2004;
   • instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare
   • instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (de ex: reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite, etc)Montaj echipamente tehnologice și funcționale;
  • 4.3 Active necorporale – maxim 20% din valoarea activelor fixe corporale;
 • cap. 5 – Alte cheltuieli: 5.1 Organizare de șantier; 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
 • cap. 7 – Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție:
  • 1 certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor;
  • 2 certificare/recertificare a sistemelor de management;
  • 3 activități de internaționalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant;
  • 4 activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate – nu mai mult de 500 euro/ angajat.

 

B. Cheltuieli indirecte – rată forfetară de 5% din costurile directe:

 • cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică: 3.1 Studii de teren; 3.2 Obținere avize, acorduri, autorizații; 3.3 Proiectare și inginerie; 3.4 Consultanță (elaborare cerere de finanțare, management de proiect, proceduri achiziții); 3.5 Asistență tehnică;
 • cap. 6 – Cheltuieli pentru informare și publicitate
 • cap. 5 – Alte cheltuieli: 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maximum 24 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al proiectului timp de 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 60 de puncte.

În situația unui punctaj egal intre unul sau mai multi solicitanți, departajarea se va face astfel:

 • in baza punctajului obținut la subcriteriul 1.4
 • în baza punctajului obținut la subcriteriul 1.5
 • în baza principiului primul depus.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.