• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
servicii digitale

SUD-VEST OLTENIA (DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, VÂLCEA) – Digitalizare IMMACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: APRILIE 2024 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) care necesită sprijin pentru investiții în digitalizare pentru consolidare prin utilizarea de instrumente, echipamente și servicii digitale.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 21.126.000 euro.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile se încadrează între minim 10.000 euro și maxim 75.000 euro.

Ajutorul de minimis solicitat reprezintă maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, iar cel puțin 10% reprezintă contribuția solicitantului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANTI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990, sau societăți cooperative constituite în baza Legii 1/ 2005 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;

b) propun o investiție cu locul de implementare în regiunea Sud-Vest Oltenia. Microîntreprinderile vor implementa proiectul doar in mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane;

c) au domeniul de activitate vizat de investiție (conform Anexa Lista domenii excluse) înscris în obiectul de activitate conform certificatului constatator ONRC;

d) au domeniul de activitate vizat de investiție autorizat la locul de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar sau activării într-un nou domeniu de activitate, autorizarea clasei CAEN se va realiza până la finalizarea investiției;

e) au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

f) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

g) nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

h) au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

i) au capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării se va depune contractare;

j) dețin un drept real principal asupra imobilului (teren și/ sau clădire) care face obiectul proiectului: proprietate privată, concesiune, superficie / uzufruct folosință cu titlu gratuit, comodat, închiriere/locațiune, (în funcție de tipul proiectului de investiții), pentru cel puțin 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Bunurile imobile trebuie să fie libere de sarcini, garanții, litigii, etc;

k) nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul de stat, respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

l) nu se află în dificultate, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

m) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

n) nu a depășit plafonul de minimis aplicabil – 200.000 euro pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii;

o) depun un proiect de investiții care:

  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea;
  • respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
  • asigură imunizarea la schimbările climatice;
  • include investiții în scopul obținerii unei economii de energie.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

1.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • Servicii de consultanță: identificarea de soluții tehnice de digitalizare; elaborare și management al proiectului; consolidarea securității cibernetice; proceduri de achiziții;

2.Cheltuieli pentru investiția de bază

 • echipamente/ dotări/ active corporale: hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune; cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI
 • active necorporale:

i. tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;

ii. aplicații software/licențe, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;

iii. tehnologii specifice de utilizare a inteligenței artificiale;

iv. soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică;

v. licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare;

vi. activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comerțul electronic, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială.

3.Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

4.Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

  • Servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

Sunt obligatorii cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie sau cheltuieli pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare de minimum 5%, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului

 

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maximum 18 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 9 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al proiectului timp de 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 60 de puncte.

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 90 de puncte se vor contracta direct în funcție de data și ora depunerii și în limita bugetului.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj se va face în funcție de data și ora depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.