• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
incubatoare de afaceri

SUD-VEST OLTENIA (DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, VÂLCEA) – Incubatoare afaceri*ACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: MAI 2024 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

Entităților din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), inclusiv parteneriatelor dintre acestea, care urmăresc sprijinirea dezvoltării incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri și serviciilor acestora.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 9.411.765 euro. Valoarea totală a finanțării nerambursabile se încadrează între:
 • Minim 75.000 euro și maxim 1.500.000 euro (pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente)
 • Minim 75.000 euro și maxim 200.000 euro (pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis).
Contribuția sprijinului financiar se acordă în funcție de tipul solicitantului, astfel:

 

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Întreprinderi mari

Contribuție ajutor de stat regional

75%

75%

70%

60%

Contribuție ajutor de minimis

100%

100%

100%

100%

ELIGIBILITATEA SOLICITANTILOR SI PARTENERILOR

Solicitant/liderul de parteneriat/partenerul eligibil, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) forma de constituire a solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor este de:

 • autoritate a administrației publice locale;
 • instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii);
 • institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare;
 • camere de comerț;
 • societate înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990; sau societate cooperativă în baza legii 1/2005;
 • asociații și fundații constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000;
 • patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011;
 • parteneriate între maxim două dintre entitățile menționate mai sus, din mediul urban sau din mediul rural și societatea de administrare a incubatorului de afaceri.

b)va fi înregistrat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;

c) deține un drept asupra imobilului/ imobilelor ce fac obiectul proiectului: proprietate publică sau privată, administrare, concesiune, superficie, folosință. Acesta nu va fi afectat de limitări legale, sarcini, interdicții;

d) are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării se va depune contractare;

e) nu se află în dificultate, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

f) depun un proiect de investiții care:

 • reprezintă investiții inițiale: respectiv crearea unui incubator de afaceri sectorial/extinderea unui incubator de afaceri sectorial existent
 • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea;
 • respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
 • asigură imunizarea la schimbările climatice;
 • include investiții în scopul obținerii unei economii de energie;

CHELTUIELI ELIGIBILE

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de cheltuieli:

A.Finanțabile prin ajutor de stat regional

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: Amenajarea terenului; Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea terenului la starea inițială; Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament);
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 3. Cheltuieli pentru investiția de bază:

i. Construcții şi instalaţii;

ii.Dotări:

  • Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (din grupele 2.1, 2.2. 2.3.6 și 3 conform HG 2139/ 2004);
  • Achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților derulate – cheltuială obligatorie cuprinsă între 5%-15% din valoarea eligibilă a proiectului;

iii. Active necorporale: Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă; Software personalizat pentru prezența online; Software de securitate cibernetică; Sisteme de operare, software pentru creare de conținut; cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare

 1. Alte cheltuieli – organizare de șantier; Cheltuieli diverse și neprevăzute;

B. Finanțabile prin ajutor de minimis

 1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Studii de teren; Obținere avize, acorduri, autorizații; Proiectare și inginerie; consultanță (elaborare și management proiect, proceduri de achiziții);
 2. Comisioane, cote și taxe
 3. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
 4. Cheltuieli cu servicii suport pentru rezidenții incubatorului altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 18 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate se calculează de la plata finală aferentă contractelor de finanțare și este de 3 ani pentru IMM-uri și 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 60 de puncte.

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 80 de puncte se vor contracta direct în funcție de data și ora depunerii și în limita bugetului.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj se va face în funcție de data și ora depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.