fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Sprijin nerambursabil de 20,5 milioane de Euro pentru procesarea produselor din sectorul pomicol.

Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici:

 • 600.000 Euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • 800.000 Euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.100.000 Euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare,  depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Pentru întreprinderi mari:

 • 1.000.000 Euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  • Operațiuni sprijinite în cadrul PEI.

     Solicitanți eligibili:

 • PFA, Întreprinderi (individuale, familiale);
 • Societăți (în nume colectiv, în comandită simplă, pe acţiuni, în comandită pe acţiuni, cu răspundere limitată);
 • Cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători;

    Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Solicitantul trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal, dacă este solicitat prin certificatul de urbanism;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția trebuie făcută doar în unitățile teritorial administrative din Cadrul Național de Implementare aferent STP (exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii);
 • Investiția va respecta normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare;
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratat;;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

Valoarea finanțării:

Sprijinul public este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și de 40% pentru întreprinderi mari, fără a depăși:

 • 900.000 Euro pentru întreprinderi micro și mici*;
 • 1,1 milioane Euro pentru întreprinderi mijlocii*;
 • 1,5 milioane Euro pentru întreprinderi mari*.

*cuprind și formele asociative și producerea de băuturi alcoolice.

Acest program sprijină următoarele activități:

 • Modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă;
 • Scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

NU sunt eligibile următoarele activități și cheltuieli:

Prin submăsura 4.2a nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • Achiziţia de clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • Producerea de biocombustibili și peleți pentru comercializare.

Cheltuielile neeligibile sunt:

 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 • Spațiile ce deservesc activitatea generală: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.).
 • Cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile prin STP cu excepția celor destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării;
 • Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin.(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA, dacă este cazul.

Perioada de implementare:

 •  

Deschiderea cererii de proiecte:

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020 (PNDR 2020).

Completează formularul și solicită consultanță pentru obținerea sprijinului financiar