fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză
Back to school, schoolchildren hygiene, safety precautions after coronavirus. The schoolgirl is

NAȚIONAL – PNRR C15 Educație – Reducerea abandonuluiACTIV 

Reducerea Abandonului Școlar

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA 15-EDUCAȚIE I4 SPRIJINIREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU RISC RIDICAT DE ABANDON ȘCOLAR RUNDA A II-A NELANSAT Pentru a primi finanțare în cadrul SG PNRAS, un proiect trebuie să obțină minimum 6 puncte din punctajul maxim total de 10 puncte.
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

SCOPUL PROGRAMULUI

Prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

a) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de masă sau special, cu personalitate juridică, care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial.

Identificarea acestora se va face pe baza datelor SIIIR din anul școlar 2021-2022, în urma aplicării a 5 indicatori de vulnerabilitate:

– procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ;

– rata de absolvire a învățământului gimnazial;

– raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial;

– rata de participare a absolvenților de gimnaziu la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

– procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare.

O unitate de învățământ poate beneficia de un singur grant în cadrul SG PNRAS.

Unitățile de învățământ de stat cu un număr de elevi de nivel gimnaziu sub 40, în anul școlar 2021-2022 vor beneficia de activități de sprijin finanțate în cadrul unui proiect adaptat, gestionat la nivel central de către Ministerul Educației.

În cadrul schemei de granturi SG PNRAS nu se acceptă parteneri ca părți semnatare ale contractului de finanțare.

GRUPUL ȚINTĂ

Intervențiile SG PNRAS vizează cu precădere elevii din învățământul gimnazial (clasele V-VIII).

Grupul țintă principal: toți elevii de nivel gimnazial din unitatea școlară solicitantă

Alte categorii eligibile de grup țintă vizate de activitățile Schemei de granturi:

– Copiii de vârstă școlară (6-17 ani) care nu au fost înscriși niciodată la școală sau care au părăsit timpuriu școala reînscriși, inclusiv copii migranți;

– Copii, tineri sau adulți care nu au absolvit nivelul de învățământ primar până la vârsta de 14 ani și depășesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei;

–  Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) și nu s-au înscris în nicio altă formă de educație sau formare profesională;

– Copiii refugiați, migranți, remigranți de vârstă școlară;

– Cadrele didactice și personal auxiliar;

– Părinții.

 

VALOAREA MAXIMĂ  A FINANȚĂRII ALOCATE PER PROIECT

Valoarea maximă  a granturilor se calculează urmărind:

numărul elevilor de gimnaziu înscriși în anul școlar 2022 – 2023

gradul de marginalizare a zonei în care este situată unitatea de învățământ

Pentru estimarea valorii maxime eligibile a unui proiect, Solicitantul va înmulți numărul elevilor de gimnaziu eligibili pentru prezentul apel cu costul unitar corespunzător zonei în care este situată unitatea de învățământ.

 

Efectivul de elevi eligibili din ciclul gimnazial din unitatea de învățământCost unitar/elev
Valoarea maximală a grantului  (EURO)1700 euro
Valoarea maximală a grantului pentru unități de învățământ în zone cu marginalizare medie (mediul rural) și zone dezavantajate (mediul urban)* (EURO)1800 euro
Valoarea maximală a grantului pentru unități de învățământ în zone cu marginalizare severă și peste medie (mediul rural) și zone marginalizate (mediul urban)* (EURO)1900 euro

 

* Valorile nu includ TVA. Sumele reprezentând TVA aferente cheltuielilor eligibile vor fi suportate de către bugetul de stat și înregistrate distinct în ”TVA aferent cheltuielilor eligibile”.

Pentru a nu depăși alocarea financiară disponibilă în cadrul apelului de proiecte, o unitate de învățământ  nu poate solicita mai mult de 300.000 euro pentru un proiect, indiferent de numărul de elevi.

DURATA PROIECTELOR

Proiectele finanțate în runda a II-a a Schemei de granturi PNRAS vor începe la data intrării în vigoare a contractului de finanțare și se vor derula pe o perioadă de minimum 24 de luni, maximum 36 de luni, dar fără a depăși 30 iunie 2026.

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

CATEGORIA I – ACTIVITĂȚI DE IDENTIFICARE ȘI MONITORIZARE A ELEVILOR ÎN RISC DE ABANDON ȘCOLAR – MATE (OBLIGATORIU)

– Aplicarea chestionarului SASAT, de evaluare a succesului școlar, în rândul elevilor de gimnaziu.

– Aplicarea Fișei de observare și a Fișei de evaluare MATE de către diriginți/persoană în risc pentru identificarea elevilor în risc de abandon.

– Completarea și validarea Observatorului Școlii.

– Introducerea datelor în SIIIR, actualizarea periodică a datelor în SIIIR.

CATEGORIA II – ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE, INTERVENȚIE ȘI COMPENSARE (OBLIGATORIU)

Activități pedagogice și de sprijin

– Adaptarea planificării școlare și predării curente la particularitățile elevilor în risc de abandon/ cu performanțe scăzute: evaluarea nivelului de competență și adaptarea în consecință; includerea unor activități și sarcini diferențiate de predare-învățare-evaluare; contextualizarea explicațiilor și sarcinilor de învățare la viața cotidiană, utilizarea reprezentărilor concrete (ex. monede, plante, corpuri, substanțe etc.) sau semi-concrete (ex. desene, imagini, filme) în predare-învățare; explicarea vocabularului (inclusiv limbajul comun), facilitarea comprehensiunii și interpretării textelor scrise la toate disciplinele; încurajarea participării le clasă a elevilor cu performanțe scăzute; descurajarea etichetării elevilor pe criteriul performanței școlare de către colegi.

– Adoptarea în predarea curentă a unor abordări, strategii, metode și tehnici de predare-învățare-evaluare active, interactive, participative și incluzive: dezbateri, jocuri de rol, experimente, cercetare/investigație, proiecte etc.

– Masă caldă/ sănătoasă.

– Activități remediale, de recuperare pierderilor în învățare/ întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor:

Evaluarea inițială/ diagnoza competențelor, evaluarea dificultăților de învățare. Lecții sau cursuri individualizate, de sprijin în învățare, cu un tutore/ profesor de sprijin. Lecții sau cursuri de recuperare și consolidare a competențelor ghidate de adulți (profesori, profesori de sprijin, voluntari etc..  Mentorat între elevi.

Activități particulare de sprijin: Consiliere și orientare școlară. Terapie psihologică, inclusiv prin artă. Terapie logopedică, de stimulare cognitivă și alte terapii specifice.

– Inițierea și punerea în practică a unor norme, rutine și acțiuni care favorizează un climat pozitiv și incluziv: Promovarea încrederii, respectului reciproc, colaborării etc. Prevenirea și descurajarea etichetării, stigmatizării, discriminării, segregării. Prevenirea și reducerea violenței școlare (inclusiv bullying și cyber-bullying), consumului de droguri și altor comportamente riscante.

– Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului.

– Colaborarea cu alte autorități competente (SPAS-uri, DAS-uri, DGASPC, CEPECA, BSS etc.) pentru gestionarea cazurilor de violență asupra copilului (neglijare, exploatare prin muncă, vătămare corporală, abuz psihologic etc.).

Activități extra-curriculare și/sau extra-școlare:

– vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri;

– activități artistice, culturale, sportive, civice, de educație pentru sănătate, de educație pentru dezvoltarea durabilă etc.;

– concursuri și competiții școlare;

– cercuri/ cluburi/ ansambluri / trupe școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă etc.;

– activități de educație în aer liber și/sau prin aventură;

– activități/ acțiuni comunitare.

Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali (în ceea ce privește înscrierea/reînscrierea la școală, drepturile, măsurile și serviciile de sprijin educațional asigurate de școală, perspectivele de continuare a studiilor etc.):

– vizite la domiciliu;

– ateliere de informare, sesiuni de consiliere/ asistență;

– activități colaborative pentru părinți, elevi și personalul școlii;

– mediere școlară.

Activități specifice pentru copiii/tinerii care nu frecventează nici o formă de educație

– Identificarea și înregistrarea copiilor și tinerilor care nu frecventează nici o formă de educație;

– Inițierea și derularea programului A doua șansă / alte programe de învățare/ recuperare accelerată;

– Colaborarea cu furnizori locali de formare pentru desfășurarea unor cursuri de calificare;

– Activități de consiliere, orientare, coaching profesional.

Alte tipuri de activități care contribuie la prevenirea și reducerea abandonului școlar, în corelație cu nevoile identificate.

Activități de formare a profesorilor organizate în mediul fizic/online (educație incluzivă, predarea și evaluarea diferențiată, tutorat, recuperarea pierderilor de învățare și întârzierilor de dezvoltare a competențelor, crearea unui climat școlar pozitiv și incluziv etc.):

– comunități de practică, grupuri de suport/ intervizare/ schimb de bune practici ;

– cursuri acreditate/ avizate;

– ateliere, webinare;

– coaching, mentorat, tutorat;

– schimburi de experiență între unitățile de învățământ

CATEGORIA III – LUCRĂRI DE AMENAJARE MINORE, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI (OPȚIONAL)

Lucrări de amenajare minore și achiziționarea de bunuri pentru unitatea de învățământ:

– reparații minore;

– dotarea cu birotică, echipamente sportive, materiale didactice și educaționale;

– amenajarea și dotarea unor spații de lectură/ centre de documentare și informare / cabinete de consiliere, laboratoare;

– asigurarea mobilierului școlar, inclusiv adaptat pentru adulți (A doua șansă) și alte materiale și bunuri necesare pentru a fi instalate în spațiile de școlarizare;

– alte achiziții de lucrări minore/ bunuri.

CATEGORIA IV – ACTIVITĂȚI DIGITALIZARE PROCES EDUCAȚIONAL (OBLIGATORIU)

Dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare – evaluare (*Conform PNRR, dotarea claselor inteligente include cel puțin următoarele tipuri de echipamente: tablă interactivă (display), stație mobilă pentru încărcare inteligentă, tablete/chromebooks, router, wireless, multifuncțională A4 wireless (170 – 600)).

– Achiziționarea de echipamente (computer, laptop, camere foto/video, imprimante, table interactive (display), stații mobile pentru încărcare inteligentă, tablete/chromebooks, router wireless, multifuncțională A4 wireless).

– Achiziționarea unor obiecte de inventar (componente) pentru upgradarea echipamentelor deja existente.

– Achiziționarea unor resurse, aplicații, abonamente, licențe și softuri educaționale pentru predare-învățare-evaluare în mediul fizic/online.

–  Achiziționarea unor cărți, reviste, publicații, kituri științifice în format digital.

– Dotarea unității de învățământ cu tehnologie de acces și asistivă.

– Achiziționarea unor abonamente la internet.

– Activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea și realizarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

– Mentorat, ateliere, webinare, cursuri de informare și formare a elevilor și personalului școlii privind utilizarea instrumentelor online, platformelor educaționale, aplicațiilor pentru activități etc. .

– Ateliere, webinar, cursuri de informare și formare a elevilor, părinților și personalului școlii privind utilizarea în siguranță (cybersecurity) a instrumentelor online, platformelor educaționale, aplicațiilor pentru activități etc.

 

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE

I. CHELTUIELI PENTRU SERVICII ȘI BUNURI:

– Resurse educaționale, cărți, reviste de specialitate, publicații, auxiliare, materiale didactice, rechizite, consumabile (hârtie, pixuri etc.);

– Hrană pentru beneficiarii proiectului (masă caldă/sănătoasă);

– Servicii pentru care școala nu are expertiză sau capacitatea necesară, spre exemplu: evaluarea dificultăților de învățare; activități remediale, de recupere; sprijin psihopedagogic; consiliere și orientare școlară; terapie psihologică, terapie logopedică, terapie artistică și alte terapii specifice; activități extra-curriculare, extra-școlare, non-formale, comunitare; activități culturale, sportive, civice, artistice, de educație pentru dezvoltare durabilă, de educație pentru sănătate;

– Servicii de informare, consiliere, asistență și educație a părinților; Servicii de mediere școlară;

– Servicii de transport, diurnă/hrană, taxe de participare, închiriere a spațiilor/ altor facilități, multiplicare de materiale;

– Servicii de comunicare și vizibilitate a proiectului;

– Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;

– Alte servicii, bunuri consumabile, mărfuri, materii prime și utilaje

II. CHELTUIELI privind SERVICIILE DE FORMARE și alte cheltuieli DE NATURĂ SALARIALĂ (max. 35% din valoarea totală a grantului)

– Servicii de formare a cadrelor didactice: cursuri, ateliere, webinare, comunități de practici, coaching, mentorat, tutorat organizate în mediul fizic/online;

– Servicii pedagogice și de sprijin: Activități remediale, de recuperare pierderilor în învățare/ întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor; Consiliere și orientare școlară; Terapie psihologică, inclusiv prin artă; Terapie logopedică, de stimulare cognitivă și alte terapii specifice;

– Activități extra-curriculare, extra-școlare, non-formale;

– Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;

– Activități specifice pentru copiii/tinerii care nu frecventează nicio formă de educație;

III. CHELTUIELI PENTRU MOBILIER și MICI LUCRĂRI DE AMENAJARE (max. 10% din valoarea totală a grantului)

– Mobilier neconvențional (altul decât bănci, catedre, scaune, mese) pentru spațiile destinate activităților proiectului (ex.: clasele inteligente sau alte săli de clasă, laboratoare, cabinete, centre de consiliere, bibliotecă/Centre de Documentare și Informare);

– Mici lucrări de amenajare: reconfigurare spațiu interior, diverse alte lucrări minore de amenajare spații de învățare și spații de lectură, curtea școlii, săli de sport, spații comune, alte mici lucrări pentru activități educaționale etc.;

– Alte tipuri de achiziții și lucrări de amenajare minore destinate activităților de prevenire a abandonului școlar și de reintegrare școlară, conform nevoilor identificate de fiecare beneficiar.

IV. CHELTUIELI DE DIGITALIZARE (min. 20% – max. 25% din valoarea totală a grantului)

– Echipamente și software pentru dotarea claselor inteligente și a altor spații educaționale (de exemplu: table interactive, stații mobile pentru încărcare inteligentă, tablete/chromebooks, routere wireless, multifuncționale, imprimante, computere, laptopuri, camere video, software aferent etc.) și alte bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului;

– Servicii de transport de echipamente, servicii de asigurare, instalare, exploatare și mentenanță pe perioada de garanție, instruire asociată și întreținere inițială a tehnologiei achiziționate;

– Achiziționarea de diverse obiecte de inventar (componente) pentru actualizarea echipamentelor deja existente;

– Resurse educaționale în format digital, cărți, reviste, publicații, licențe educaționale, cărți în format digital, audio-book-uri, abonamente internet, kituri științifice;

– Taxe abonamente subscripții. Servicii internet, taxe sau abonamente la platforme educaționale, subscripții pentru resurse educaționale și publicații ONLINE etc.;

– Achiziția de echipamente va include și serviciile aferente precum: asigurare, servicii de instalare, punere în funcțiune, instruirea aferentă și mentenanță pe perioada garanției.

 

TIPURI DE CHELTUIELI neELIGIBILE

Cheltuielile cu salariile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme.

 

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.