• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Three little groups of business people discussing working points at break

NORD-EST (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilorINACTIV 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 24 NOIEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 31 DECEMBRIE 2023

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui) care vizează îmbunătățrea semnificativă a capacității tehnice și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 30 milioane euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 50.000 euro – 200.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de minim 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt microîntreprinderi, constituite în baza Legii 31/1990, înființate cel târziu la 03.01.2022, care au sediul social în Regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est;
 • au codul CAEN aferent pentru care se solicită finanțare înscris în domeniul de activitate, indiferent dacă reprezintă activitate principală sau secundară;
 • au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral; nu au avut activitatea suspendată în anul 2022 sau în anul în curs; au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022;
 • dețin drepturi reale asupra imobilului care face obiectul proiectului (proprietate privată, concesiune, superficie; uzufruct, comodat, închiriere (în funcție de tipul de proiect cu/fără lucrări de construcție ce se supun autorizării) și acesta nu este afectat de limitări legale, convenționale, etc;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis de 200.000 euro în ultimii 3 ani fiscali;
 • depun un proiect care:
  • se implementează în mediul urban, inclusiv sate aparținătoare de orașe, din Nord-Est;
  • are o valoare alocată activităților de bază de min. 50% din bugetul eligibil al proiectului;
  • propune menținerea sau creșterea numărului mediu de angajați față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea CF pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului. În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat;
  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea;
  • respectă cerințele privind principiul DNSH.

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Cheltuieli directe:

a) Servicii: Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding

b) Lucrări

 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Construcții și instalații (construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii);
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj;
 • Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier;
 • Cheltuieli conexe organizării șantierului;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din valoarea cheltuielilor prevăzute în categoria “Lucrări” cu excepția sub-categoriilor – Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier și Cheltuieli conexe organizării șantierului).

c) Echipamente / Dotări/ Active corporale:

 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport; Dotări; instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie (echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgr. 2.1 – Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), subgr. 2.2 – Aparate și instalații de măsurare, control și reglare, Clasa 2.3.6 – Utilaje și instalații de transportat și ridicat, sau Gr. 3 – Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale)

d) Cheltuieli cu active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;

B. Cheltuieli indirecte: maxim 7% din valoarea eligibilă costurilor directe: servicii de comunicare și vizibilitate, audit financiar, consultanță privind organizarea procedurilor de achiziție, elaborare documentație de finanțare și servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, comisioane, cote, taxe, studii de teren, plata documentații suport și avize, acorduri, autorizații, etc.).

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile din cadrul proiectului și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • costuri privind relocarea;
 • cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar;
 • cheltuielile privind achiziția de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 • cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite sau excluse de la finanțare.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 31 decembrie 2029. Procedura de achiziție pentru contractul de lucrări în maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar pentru contractul de furnizare/servicii in maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 60 puncte (prag minim de calitate) sunt neeligibile. Proiectele care ating pragul de excelență  de 80 de puncte vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

Pentru proiectele care obțin același punctaj (mai mic decât pragul de excelență) departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea de mai jos:

 1. cea mai mică valoare a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cu 2 zecimale);
 2. cea mai mare valoare a ratei de solvabilitate generală (cu 2 zecimale);
 3. ordinea depunerii cererilor de finanțare

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.