fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Three little groups of business people discussing working points at break

NORD-EST (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilorACTIV 

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen de depunere 2 luni

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI
Prezentul apel este dedicat investițiilor pentru modernizarea microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Obiectivul acestei intervenții este de a susține creșterea competitivității microîntreprinderilor din Regiunea Nord-Est. Pentru a reduce disparitățile interregionale, proiectele selectate pentru intervențiile dedicate microîntreprinderilor localizate în județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI SPRIJINITE ÎN CADRUL INVESTIȚIEI

Activitățile care au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;

b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;

c) activități de marketing și branding

 • Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing, etc.
 • Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;

O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022 în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

Valoarea activității de bază sau a pachetului de activități de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

VALOAREA AJUTORULUI de minimis

 
 • Valoarea minimă nerambursabilă: 50.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă: 200.000 euro.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare şi anul curent depunerii cererii de finanţare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului. Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului. Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:
 • punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (prag minim de calitate);
 • disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.
La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022 (calculată la 4 zecimale).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor,
 • au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere privind falimentul sau insolventa, prezentate în Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Declarația unică)
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Firma să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022)
 • Punctaj minim 50 puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară.
Codul CAEN
pentru care se solicită finanțare trebuie să fie înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Până la finalizarea implementării proiectului, se va face dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare. Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului. Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (altele decât cele de la pct. b), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților.
“Energie din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă”
înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;
 • Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 • Cheltuieli indirecte- maxim 7% din valoarea eligibilă a costurilor directe (ex. realizarea activităților de comunicare și vizibilitate, întocmirea rapoartelor de audit financiar, realizarea serviciilor de consultanță privind organizarea procedurilor de achiziție (serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul întocmirii documentației de atribuire și/sau organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică), elaborarea documentației de finanțare și a serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului, plata comisioanelor, cotelor, taxelor, a studiilor de teren, plata pentru (documentații suport) și obținerea de avize, acorduri, autorizații, etc.)
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este inclusă în finanțare, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile. Fiecare Solicitant va analiza includerea TVA în bugetul proiectului ca o cheltuială eligibilă, prin prisma unui management financiar contabil sănătos.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • costuri administrative; cheltuielile de personal;
 • echipamente second-hand;
 • contribuția în natură; amortizarea;
 • cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar;
 • achiziții în regim de leasing;
 • achiziția de terenuri
 • cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004

ALTE CONDIȚII

 • Creșterea numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.
Sau
 • Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului.
 • Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea în procesul de pregatire, contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanțare.
 • În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat.
 • Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani proiectul trebuie să prevadă măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor
 • Respectarea principiului DNSH – Tranziția către o economie circulară
  • Pentru proiectele ce prevăd lucrări care se supun autorizării Solicitantul se angajează ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, reciclarea/reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeana a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract.
  • Pentru proiectele ce NU prevăd lucrări care se supun autorizării (cele ce prevăd doar achiziții de bunuri) Solicitantul atașează un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientări tehnice DNSH (2021/C 58/01). Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activități (i și ii) Solicitantul va tine cont de ambele criterii
  *informatiile expuse sunt realizate in baza ghidului solicitantului in consultare, fisa va fi actualizata dupa lansarea ghidului final

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.