• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 021 310 77 10
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 10117
 • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
 • Română
 • Engleză

POR 1.1.C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic

Doriți să accesați o finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru un IMM ? Detalii despre această finanțare:

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii

Atenție: Parteneriatul cu o entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT) nu este obligatoriu pentru IMMurile eligibile.

Se urmărește creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Criterii de eligibilitate: 

 • societatea a desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin unui an fiscal integral;
 • societatea a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii;
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiția se încadrează în domeniile de activitate eligibile;
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;
 • Investiția trebuie să vizeze una sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) eligibile ale IMM;
 • Societatea nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii la 2018 >0);

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finanțare nerambursabila de maxim 200.000 Euro /beneficiar;
 • valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 Euro /beneficiar;

 

Domenii de activitate eligibile:
Investiții în activități de producție și servicii după cum urmează:

 • Investiții în active corporale: lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente, achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe și achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM;
 • Investiții de dezvoltare experimentală, în scopul obținerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.
 1. construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
 2. realizarea şi operarea planurilor pilot;
 3. activitățile necesare producției experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producția experimentală);
 4. achiziționarea de servicii de consultanță şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.
 • Investiţii în alte activităţi de inovare:
 1. realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,
 2. obținerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială
 3. achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare;
 • Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:
 1. elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ;
 2. pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
 3. revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;
 4. punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;
 5. exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru IMM, ca urmare  a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative).

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
 • Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect;
 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
 1. Construcții și instalații;
 2. Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
 3. Cheltuieli cu active necorporale;
 • Cheltuielile pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
 • Cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe;
 • Cheltuieli cu servicii:
 1. cheltuieli cu servicii de asistenta și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri;
 2. cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 3. cheltuieli privind inovarea de produs/proces;
 4. cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line;
 5. cheltuieli cu servicii tehnologice specifice;
 6. cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării;
 • Cheltuieli salariale ale personalului ITT – în limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Cheltuiala cu Taxa pe Valoarea Adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

 

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
 • Costurile operaționale, de funcționare și întreținere;
 • Costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. Salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
 • Costuri de personal al IMM-urilor;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
 • Contribuția în natură;
 • Amortizarea;
 • Cheltuielile cu leasingul;
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • Cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand;
 • Cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare;
 • Dotările/bunurile de natura obiectelor de inventar;
 • Amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
 • Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare