• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

POR – Programul Operațional RegionalINACTIV 

Programul Operațional Regional propune atât investiții în diferitele tipuri de infrastructuri, cât și în servicii, diferențiate în funcție de gradul de dezvoltare și specificul regiunilor, formulând un set de priorități și măsuri adecvate pentru optimizarea raportului nevoi – resurse şi identificarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor propuse.

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii Regiunilor şi promovarea echităţii sociale.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare POR ce vizează beneficiari publici:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

 • Promovarea transferului tehnologic – investiții în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior POR_A1_PI 1.1
 • Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor POR_A3_PI 3.1
 • Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor – cu excepția muncipiilor reședință de județ POR_A3_PI 3.2
 • Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor – doar pentru muncipiile reședință de județ POR_A4_PI 4.1
 • Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR_A4_PI 4.2
 • Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale POR_A4_PI 4.3
 • Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare POR_A4_PI 4.4
 • Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural POR_A5_PI 5.1 | Anexa 2 la Fisa POR_A5_PI_5.1 Lista monumente istorice
 • Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR_A5_PI 5.2
 • Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T POR_A6_PI 6.1
 • Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice POR_A7_PI 7.1
 • Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale POR_A8_PI 8.1_OS8.1 si OS8.2 | POR_A8_PI 8.1_OS8.3
 • Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii POR_A9_PI 9.1
 • Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare POR_A10_PI 10.1
 • Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă POR_A11_PI 11.1

În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa 1,2 miliarde euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naţionale (buget de stat, bugete locale).