• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
retehnologizare

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Sprijin IMM-uriACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 01.08.2024

ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 31.08.2024

CUI SE ADRESEAZA

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Vest a României (Hunedoara, Caras-Severin, Arad, Timiș), care necesită finanțare pentru creșterea capacităților de producție/prestări servicii, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea tehnologiilor utilizate în procesele de producție și/sau prestare a serviciilor, utilizarea echipamentelor care încorporează tehnologii avansate, susținerea inovării și utilizarea principiilor economiei circulare.

FINANTARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 41.250.000 milioane euro.

Grantul nerambursabil este acordat astfel:

 
Categorie IMM Tip ajutor

Cuantumul finanțării acordate

Arad

Caras-Severin

Hunedoara

Timiș

Microîntreprindere, întreprindere mică Ajutor de stat regional 50% 60% 70% 50%
Întreprindere mijlocie 40% 50% 60% 40%
IMM Ajutor de minimis 83% 90% 90% 76%
 • Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție: 300.000 euro – 4.000.000 euro
 • Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii: 200.000 euro – 1.000.000 euro

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANTI

Sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt societăți înregistrate în Regiunea Vest, constituite în baza Legii 31/199, sau în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv societățile cu răspundere limitată – debutant în baza OUG 6/2011 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;

b) în cazul microîntreprinderilor, locația de implementare a proiectului este situată în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. În cazul întreprinderilor mici sau mijlocii locația de implementare poate fi situată în mediul urban sau rural din Regiunea Vest;

c) au capacitatea financiară de a implementa proiectul asigurând: contribuția proprie, finanțarea cheltuielilor neeligibile;

d) nu au datorii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat, respectiv bugetul local;

e) nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

f) au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin 2 ani fiscali integrali anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înregistrat cel târziu la 31.12.2021;

g) codul CAEN eligibil vizat de investiție este autorizat la locația de implementare a proiectului. În cazul înființării unui nou punct de lucru, codul CAEN va fi autorizat la locația de implementare până la finalul perioadei de implementare;

h) dețin un drept real pe o perioadă care acoperă minim 5 ani de la efectuarea plății finale: proprietate privată, concesiune, superficie, uzufruct, închiriere/comodat, în funcție de investițiile solicitate spre finanțare. Imobilul – teren și sau clădire – este liber de sarcini și nu face obiectul unor litigii/ garanții;

i) numărul mediu de locuri de muncă (ENI), în anul fiscal anterior depunerii proiectului este de cel puțin 1;

j) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei);

k) nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;  nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat;

l) în ultimi 2 ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul și nu va face acest lucru pentru cel puțin 2 ani după finalizarea investiției;

m) depun un proiect ce vizează:

 • un cod CAEN care se regăsește în lista domeniilor de activitate eligibile;
 • realizarea unei investiții inițiale respectiv o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe din următoarele activități:
  • înființarea unei noi unități;
  • extinderea capacității unei unități existente;
  • diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate.
 • menținerea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) înregistrat în anul fiscal anterior depunerii proiectului, atât pe perioada de implementare și până la finalul anului 1 de durabilitate;
 • creșterea numărului de locuri de muncă (ENI) cu minim 3, prin crearea de noi locuri de muncă legate strict de activitatea finanțată. Acestea vor fi menținute până la finalul anului 1 de durabilitate;
 • creștere cu minim 2% a valorii adăugate pe angajat la sfârșitul primului an fiscal după finalizarea implementării proiectului, comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare; creștere sau o menținere a cifrei de afaceri (CA) în anul 3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții pentru următoarele categorii de cheltuieli:

A. cheltuieli eligibile prin ajutor de stat regional:

 • Lucrări:
  • 1.2 Amenajarea terenului; 1.3 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea terenului la starea inițială; 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților;
  • 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
  • 4.1 Construcții şi instalații – Valoarea lucrărilor de construire/extindere trebuie să fie de maxim 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
  • 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale
  • 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj
  • 5.1.1 Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului
  • 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute – Maxim 3% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru proiectele care propun lucrări care necesită AC.
 • Echipamente/Dotări/ Active Corporale
  • 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport inclusiv instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie de maxim 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  • 4.5 Dotări
 • Cheltuieli cu active necorporale – 4.6 Active necorporale – Maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției

B. cheltuieli eligibile prin schema de minimis:

 • Servicii:
  • 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție; 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții; 3.7.2 Auditul financiar; 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate;
  • Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare.
  • Cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice
  • Cheltuieli privind implementarea si certificarea sistemelor de management a calității ISO
 • Taxe: 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții; 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcții; 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate  a proiectului este de 5 ani, calculată de la finalizarea investiției.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 60 de puncte (pragul minim de calitate)  vor fi respinse.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte, se va face în funcție de:

 1. Punctajul obținut la criteriul de prioritizare nr. 7.9 „Proiectul propune introducerea în procesul de producție și/sau de prestare servicii de active corporale și/sau necorporale care înglobează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea”;
 2. Punctajul obținut la criteriul de prioritizare nr. 7.2 „Apartenența la soldul balanței comerciale”;
 3. Punctajul obținut la criteriul de prioritizare nr. 7.4 „Solicitantul de finanțare își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă, suplimentar față de creșterea obligatorie conform GSF, calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI), legate strict de activitatea finanțată și menținerea acesteia pe perioada de raportare și verificare finală a proiectului și până la finalul anului 1 de durabilitate”;
 4. Data și ora depunerii proiectului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.