• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PNRR -  Digitalizarea ONG-urilor

NAȚIONAL – PNRR –  Digitalizarea ONG-urilorINACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 29.04.2024

INCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 23.05.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) care au nevoie de sprijin pentru digitalizarea activităților în ceea ce privește investiții în infrastructura digitală, sporirea competențelor digitale ale personalului și ale voluntarilor, dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții).

FINANȚARE

Bugetul total estimat este de 9 milioane euro, alocare care va permite un număr de 200 de beneficiari. Valoarea finanțării nerambursabile se va determina astfel:
 • 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
 • 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
 • 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.
Beneficiarul va  asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt organizații neguvernamentale (ONG), constituite conform legislației naționale în vigoare;
 • au sediul social sau un punct de lucru în România;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
 • au capacitatea de a asigura contribuția financiară, necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile și a costurilor suplimentare;
 • nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • nu au legătură cu industria de tutun, jocurilor de noroc, dezvoltarea imobiliară sau financiară, combustibilii fosili  sau extracția gazelor;
 • depun un proiect de investiții în urma căruia realizează cel puțin 5 criterii de intensitate digitală (DESI 2021) dintre următoarele:
  1. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate/ voluntari folosesc computere cu acces la internet (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
  2. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale (pentru activitatea economică a organizației/ de voluntariat/ în activitățile de furnizare de servicii la distanță beneficiarilor organizației);
  3. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
  4. în care vânzările on-line și/sau veniturile atrase prin mediul on-line din cotizații/ sponsorizări/ donații/ campanii de strângere fonduri reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale (raportat la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului);
  5. utilizează IoT;
  6. utilizează cel puțin o rețea socială (organizațiile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; organizațiile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale, fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale sunt excluse pentru acest criteriu);
  7. utilizează CRM;
  8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii; Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
  9. utilizează tehnologia de AI;
  10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  12. utilizează două sau mai multe rețele sociale (Se va lua în considerare un singur criteriu îndeplinit dintre criteriile 6 și 12, în funcție de situația la care se găsea solicitantul la data depunerii proiectului).

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ următoarele categorii eligibile:

a. cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice) și pentru implementarea proiectului – maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului;

b. cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: echipamente TIC şi periferice – cheltuială obligatorie;

c. cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației – maxim 750 lei/persoană – cheltuială obligatorie;

d. cheltuieli cu serviciile de dezvoltarea de platforme și soluții CRM și participarea angajaților la programe de formare/ instruire privind gestionarea de platforme și soluții CRM – maxim 1.000 lei/persoană – cheltuială obligatorie;

e. cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziționarea licențelor software pentru server, licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licențelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;

f. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

g.cheltuieli privind realizarea/modernizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;

h. cheltuieli aferente achiziționării/dezvoltării unui website de prezentare a ONG-ului ;

i. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii, pe perioada de implementare și sustenabilitate, a unui nume de domeniu nou;

j. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

k. servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/ rețele, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;

l. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing (SaaS, PaaS, IaaS) pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;

m. cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect – cheltuială obligatorie – maxim 5% din valoarea proiectului;

n. cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect (în procent de maxim 10% din valoarea eligibilă).

Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală vor fi suportate de beneficiar.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada maximă de implementare a unui proiect este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Sustenabilitatea proiectului se întinde pe o perioadă de 1 an din momentul finalizării implementării proiectului.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online prin aplicația informatică proiecte.pnrr.gov.ro.

Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare din Grila de evaluare tehnică și financiară (Anexă).

La punctaje egale, departajarea se va face în ordine descrescătoare în funcție de Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor din activităţile fără scop patrimonial, înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023, pentru ONG-urile care nu desfășoară activitate economică, respectiv, în funcție de Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor din activităţile economice, înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023, pentru ONG-urile care desfășoară activitate economică. Raportul se va calcula cu 4 zecimale.

 

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.