• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
surse regenerabile pentru autoconsum - IMM

NAȚIONAL – Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile – IMMACTIV 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 1 MARTIE 2024 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

IMM-urilor și întreprinderilor mari care doresc să obțină finanțare pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere energie din surse regenerabile, (energie eoliană, solară, hidro) în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

FINANȚARE

Bugetul total estimat al apelurilor este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro, din care suma de 150.000.000 euro este alocată pentru anul 2024.

Valoarea grantului acordat acoperă 100% din cheltuielile eligibile programului.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăși 20 milioane euro pe beneficiar.

Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

 • Energie eoliană: 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile;
 • Energie solară: 500.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile;
 • Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), sau întreprinderi mari înființate în baza Legii nr. 31/ 1990
 • Au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
 • Dispun de teren/ imobil necesar înființării și funcționării investiției;
 • Nu sunt întreprinderi care se află în dificultate; nu sunt în stare de insolvență, faliment, lichidare;
 • Și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
 • Demonstrează capacitate financiară pentru implementarea proiectului;
 • Prezintă Aviz Tehnic de Racordare/un singur racord la rețeaua de transport sau de distribuție și un Studiu de fezabilitate conform prevederilor HG nr. 907/2016;
 • Fac dovada obținerii actului de reglementare privind protecția mediului emis de către autoritatea competentă.

Nu sunt eligibile proiectele care înlocuiesc capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.

Ajutoarele pentru investiții se acordă numai capacităților nou instalate, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ următoarele categorii eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
  • Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială;
  • Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Cheltuieli cu plata diriginților de șantier;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
  • Cheltuieli pentru construcții și instalații
  • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
  • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli cu organizarea de șantier:
  • Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
  • Cheltuieli conexe organizării de șantier;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar:
  • Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare;
  • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

 

Taxa pe Valoare Adăugată nu este eligibilă.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până la data de 31.12.2026.

Beneficiarul va asigura caracterul durabil al proiectului prin exploatarea investiției pe o perioada de minim 5 ani.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online prin aplicația informatică MySMIS2021/ SMIS2021+.

Cererile de finanțare depuse se vor ordona în funcție de punctajul obținut conform grilei de evaluare tehnico- economică.


*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.