• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Centru - Trecere de la idee la piață - Sprijin pentru IMM-uri

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Trecere de la idee la piață – Sprijin pentru IMM-uriACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST ANUNȚATĂ

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și celor mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) care au nevoie de sprijin pentru dezvoltare de produse sau procese, tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializări acestora, bazate pe un rezultat al cercetării.  

FINANȚARE

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 8.748.398,82 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil (ajutor de stat și ajutor de minimis) este între 100.000 euro – 500.000 euro.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil se acordă în funcție de tipul acestuia, precum și de tipul solicitantului, astfel:

 

Intensitatea ajutorului pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

Intensitatea ajutorului de minimis

Mijlocie

Micro/ Mică

Cercetare industrială

75%

80%

100%

Dezvoltare experimentală

50%

60%

100%

Studii de fezabilitate (activități de CD)

60%

70%

100%

Valoarea ajutorului de minimis este de 150.000 euro, pentru cheltuielile finanțate prin ajutorul de minimis.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pentru a fi eligibili, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este societate care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi), din mediul urban sau din mediul rural;
 • are domeniul de activitate cercetare-dezvoltare (CAEN 72…) înscris în obiectul de activitate – Activitate secundară a întreprinderii. La momentul demarării activității de cercetare-dezvoltare CD, solicitantul va avea domeniul de activitate autorizat la sediul identificat ca departament de cercetare-dezvoltare – locul de implementare a proiectului;
 • a identificat proiectul de cercetare-dezvoltare, din domeniile de specializare inteligentă, care reprezintă obiectul proiectului propus la finanțare;
 • deține un rezultat al activităților de cercetare dezvoltare aflat la un nivel de maturitate tehnologică de minim 3: brevet/ cerere de brevet/ teza de doctorat sau cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite;
 • deține/ va dispune de resurse umane specializate în cercetarea științifică (Cercetarea aplicată și dezvoltarea experimentală): cercetători științifici, ingineri de dezvoltare tehnologică, etc;
 • are capacitatea financiară de a asigura din resurse proprii cofinanțarea prevăzută și cheltuielile neeligibile ale proiectului – la etapa de contractare se va prezenta extras de cont/ dovada linie/contract de credit, etc;
 • nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția în ultimii 2 ani anteriori depunerii și nu va realiza acest lucru pentru o perioadă de cel puțin 2 ani după finalizarea investiției;
 • nu este întreprindere aflată în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu face obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, inclusiv plata către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetul local;
 • deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare (drept de proprietate privată, concesiune, superficie, uzufruct, comodat, închiriere/locațiune pentru cel puțin 3 ani de la data efectuării plății finale);
 • nu a depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis, respectiv 300.000 euro pe parcursul ultimilor 3 ani înaintea depunerii cererii de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli aferente activităților de bază:

1.Cheltuieli cu amortizarea (clădiri) – Ajutor pentru proiecte CD

Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (clădiri)

Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (clădiri)

2. Cheltuieli cu amortizarea – costurile instrumentelor și ale echipamentelor – Ajutor pentru proiecte CD

Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)

Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)

3. Echipamente / dotări / active corporale – Ajutor pentru proiecte CD

Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru cercetare industrială

Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală

4. Cheltuieli aferente activității de CD – Ajutor pentru proiecte CD

4.1. Cheltuieli cu personalul – Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de cercetare: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, angajați în proiect;

4.2. Cheltuieli cu obiectele de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală – eligibile în limita a 10% din totalul costurilor eligibile directe (costuri cu: personalul, instrumente și echipamente, cu clădiri, costuri aferente cercetării contractuale).

4.3. Cheltuieli aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect, servicii de cercetare industrială / dezvoltare experimentală, inclusiv colaborarea în rețea în vederea realizării schimbului de cunoștințe și tehnologii – în limita a 30 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare;

4.4. Cheltuieli aferente sprijinului inovării – finanțabile prin ajutor de minimis:

   • Cheltuieli cu obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială, brevetelor și altor active necorporale rezultate în urma activității de CDI;
   • Servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare cunoștințe.

4.5. Cheltuieli de promovare/ stimulare activităților de valorificare a rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări științifice, publicarea de lucrări în reviste/publicații de specialitate, comunicare la o manifestare științifică (colocviu, seminar, congres) etc; – finanțabile prin ajutor de minimis

4.6. Cheltuieli privind creare de rețele colaborative – Networking – Alte colaborări in domeniul de cercetare selectat; realizarea şi dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialiști din cadrul unor universități sau institute de cercetare de prestigiu din țară şi din străinătate;– finanțabile prin ajutor de minimis.

B. Cheltuieli aferente activităților conexe – maxim 30% din valoarea ajutorului de minimis

1.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

i. Studii de teren

ii. Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

iii. Proiectare și inginerie

iv. Consultanță (elaborarea cerere de finanțare, management de proiect, derularea achizițiilor)

v. Asistență tehnică

vi Comisioane, cote, taxe

2. Cheltuieli de informare și publicitate – obligatorii

3. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

4. Cheltuieli de instruire a personalului

Activitățile proiectului, după semnarea contractului de finanțare, sunt împărțite în:

 • Etapa 1 vizează proiectele care au un nivel de maturitate tehnologică de minim TRL 3 și se finalizează cu demonstrarea că sistemul real este complet realizat și certificat prin teste și demonstrații (TRL 6).
 • Etapa 2 vizează proiectele care au un nivel de maturitate tehnologică minim TRL 6 și se finalizează cu demonstrarea că sistemul real este complet realizat și certificat prin teste și demonstrații (TRL 8).

In urma finalizării etapei 2, beneficiarul are obligația de a introduce în producție și lansarea pe piață (“go to market”) a produselor si/sau proceselor/tehnologiilor/serviciilor/rezultatelor obținute în urma activității de cercetare-dezvoltare finanțată prin prezentul apel. Acestea se vor realiza, din surse proprii, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Durata de implementare a proiectului va fi prevăzută în mod rezonabil și realist și nu va depăși 31.12.2029.

Perioada de realizare a activităților proiectului, va fi distribuită astfel:

 • Durata unui proiect pentru Etapa 1 este de:
  • maxim 12 luni pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării;
  • maxim 18 luni pentru proiect care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării;
 • Durata unui proiect pentru Etapa 2 este maxim 12 luni de la finalizarea etapei 1.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de 60 puncte.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii:

1.1. Gradul de noutate a inovației care face obiectul activităților proiectului pentru piață

1.2. Gradul de noutate al inovației după natura și intensitatea inovării.

1.4.Creșterea numărului mediu anual de locuri de muncă nou create și menținute în domeniul cercetării. Posturi nou create sunt pentru activitățile de cercetare-dezvoltare propuse prin proiect.

5.1 Gradul de replicare și aplicabilitatea inovației

1.3. Angajați care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat (criteriu digitalizat)

2.1. Performanța instituțională a solicitantului privind activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare (punctaj cumulativ) (criteriu digitalizat)

În cazul în care departajarea nu se poate realiza conform celor de mai sus având în vedere punctajele obținute, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.