• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Stocare baterii

NAȚIONAL – PNRR – Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electriceINACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 08.02.2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 21.04.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Acest apel se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderilor nou înființate), cât și întreprinderilor mari, care au nevoie de sprijin pentru investiții destinate capacităților de stocare a energiei electrice (stocare autonomă a energiei electrice) conectate la linii de transport sau de distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune.

FINANȚARE

Bugetul total aferent prezentei scheme este echivalentul în lei a sumei de 79.600.000 euro.

Finanțarea publică poate atinge până la 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăși:

 • 167.000 euro per MWh instalat de stocare;
 • 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este o microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie (inclusiv întreprinderi nou-înființate), sau o întreprindere mare constituită în baza Legii 31/1990 sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin;
 • își desfășoară activitatea economică într-un sector eligibil;
 • are înscrise în actul constitutiv activități din categoriile prevăzute de codul CAEN 35 sau echivalent, respectiv: Producție de energie electrică și Comercializare de energie electrică;
 • demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind UIP/ echipa de proiect;
 • demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților;
 • demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimul an financiar. Daca nu îndeplinește acest criteriu trebuie să prezinte un extras de cont sau o scrisoare de bonitate;
 • nu se află în dificultate; nu este în insolvență, faliment, lichidare, etc;
 • şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 • depune un proiect care:
  • are ca obiectiv dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii (acolo unde nu au mai existat până în prezent) de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh) în vederea reducerii emisiilor de GES ce va fi pusă în funcțiune cel târziu în trimestrul II al anului 2026. Capacitatea de debitare/absorbție (MW) va reprezenta minim 50% din energia (MWh) nominală a bateriei, astfel încât un ciclu complet de încărcare să nu dureze mai mult de 2 ore, iar un ciclu complet de descărcare să nu dureze mai mult de 2 ore;
  • vizează investiții în capacități de stocare a energiei electrice în baterii care au efect stimulativ și respectă principiul demarării lucrărilor;
  • are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru a extrage din/injecta energie în rețea.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Costurile eligibile sunt costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale în scopul dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice:

 • amenajarea terenului;
 • amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială;
 • plata diriginților de șantier;
 • construcții și instalații;
 • dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări);
 • active necorporale;
 • de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
 • cheltuieli conexe organizării de șantier;
 • cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare;
 • cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii, dar neeligibile.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • amortizarea;
 • obținerea terenurilor; achiziția imobilelor deja construite; achiziția de mijloace de transport; studii de teren;
 • leasing;
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și arbitraj;
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;
 • cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
 • cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului);
 • proiectare și inginerie;
 • cheltuielile de conectare, inclusiv modificările stațiilor de transformare sau extinderea LEA/LES;
 • alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).
 • taxa pe valoarea adăugată, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între data depunerii și data preconizata de finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2026).

Perioada de durabilitate/ sustenabilitate a proiectului de investiții este de minimi 5 ani de la data finalizării acestuia.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Evaluarea tehnico-economică va fi realizată conform Grilei de evaluare tehnico-economică, după un criteriu major:  Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MWh instalat de stocare.

Proiectele cu punctajul egal se vor înscrie în ordinea în care au fost depuse.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.