• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PTJ Sprijin pentru Microîntreprinderi

PTJ (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș) – Sprijin pentru microîntreprinderi*ACTIV 

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

ACȚIUNEA ”DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI”

COMPONENTA ”SPRIJIN PENTRU CRESTEREA DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ”

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI NU A FOST STABILITĂ

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din județele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș care necesită sprijin pentru atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 50.000 euro și maxim 200.000 euro, reprezentând ajutor de minimis.
Județ Ajutor de minimis Alocare financiara totala/apel/ judet (euro)
PTJ/P1/1.1/1.A/ Gorj 90% 49.306.293
PTJ/P2/1.1/1.A/ Hunedoara 90% 38.601.700
PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ ITI Valea Jiului 90% 9.650.423
PTJ/P3/1.1/1.A/ Dolj 90% 36.446.155
PTJ/P4/1.1/1.A/Galați 90% 22.569.050
PTJ/P5/1.1/1.A/Prahova 90% 27.873.431
PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș 90% 22.374.330

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a. sunt microîntreprinderi constituite în baza Legii 31/1990 sau a Legii 1/2005 și înființate cel târziu la 31.12.2021;

b. nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

c. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului și își asumă că se vor afla în această situație și la momentul contractării;

d. au un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte (păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior deschiderii apelului de proiecte este condiție de eligibilitate începând cu data depunerii cererii de finanțare);

e. au capacitatea de a asigura cofinanțarea prevăzută pentru cheltuielile eligibile, neeligibile, costurile suplimentare ce pot fi generate de proiect pe parcursul implementării și durabilității proiectului; În etapa de contractare se vor prezenta documente cu titlu probatoriu;

f. dețin sau urmează să dețină, până la semnarea contractului de finanțare dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare iar acestea sunt libere de orice sarcini sau interdicții;

g. la depunerea cererii de finanțare au domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate, indiferent dacă reprezintă activitate principală sau secundară;

h. la depunerea cererii de finanțare au domeniul/ domeniile de activitate eligibile vizate de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar sau a activării într-un nou domeniu de activitate, solicitanții vor înregistra punctul de lucru până la finalizarea implementării proiectului;

i. la depunerea cererii de finanțare au locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. În cazul înființării unui sediu secundar, locul de implementare se va înregistra până la finalizarea implementării proiectului (în acest sens vor fi eligibile doar proiectele de investiții care nu presupun doar achiziție de echipamente sau dotări);

j. nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat și respectiv bugetul local și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru;

k. nu se află în stare de faliment, insolvență, procedură de lichidare; nu fac subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat; nu sunt încadrate în categoria întreprinderilor în dificultate;

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

Pentru a fi eligibile, investițiile propuse vor îndeplini următoarele condiții cumulative:

 • promovează proiecte integrate care:
  • includ spații noi de producție/ servicii, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii existente și dotarea cu active corporale și/sau necorporale, precum și alte activități care susțin dezvoltarea economică a microîntreprinderii;
  • conduc la crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului, în special pentru persoanele afectate de procesul de tranziție la neutralitatea climatică la nivelul teritoriului, precum și pentru cele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.
 • vor fi realizate în zona geografică de intervenție a PTJ, respectiv unitatea de producție/prestare servicii finanțată va fi localizată într-unul din următoarele județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova, Mureș;
 • conduc la crearea de noi locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului ce vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului;
 • integrează principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul (DNSH) și contribuie la tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon și la atingerea țintelor de mediu prin utilizarea în activitățile propuse, acolo unde este posibil, a energiei regenerabile și/sau a resurselor ce provin din activități de reciclare, reparare și reutilizare, precum și a celor mai bune tehnologii disponibile din perspectiva protecției mediului și a eficienței energetice;
 • Fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se vor finanța următoarele tipuri de cheltuieli:

A. Costuri directe:

a. Investiții în active corporale:

   • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
   • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
   • lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

b. Activități aferente activelor necorporale (nu mai mult de 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului): brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectul proiectului;

c. Alte tipuri de activități eligibile:

   • Activități de organizare evenimente (pentru activitatea de producție, comercializare şi internaționalizare) și cursuri de formare profesională;
   • Activități de consultanță
   • Activități de proiectare
   • Activități de asistență tehnică
   • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare
   • Activități specifice certificării / recertificării
   • Certificarea / recertificarea sistemelor de management
   • Activități obligatorii de informare şi publicitate.

B. Costuri eligibile indirecte (maxim 7% din costurile directe eligibile):

a. Managementul de proiect – servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri și pentru management de proiect;

b. Informare şi publicitate aferente proiectului.

La cheltuielile eligibile din cadrul proiectului pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, taxa pe valoarea adăugată este eligibilă.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Perioada de durabilitate este de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.


CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestui apel de proiecte pragul de calitate este de minim 50 puncte.

Pragul de excelență este de minim 75 puncte -proiectele care obțin acest prag și care se încadrează în alocarea financiară pot intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii din grila evaluare tehnică și financiară, în ordinea de mai jos:

 • A1 – Domeniul de activitate vizat de investiție;
 • A2 – Localizare sediu social al aplicantului și/sau a punctului de lucru cu desfășurare de activitate economica in zona vizata de apel;
 • A3 – Utilizarea materiilor secundare/locale și caracterul inovativ al investiției productive propuse;
 • A4 – Localizarea investiției propuse a fi realizate în cadrul proiectului;
 • A5 – Crearea de noi locuri de muncă;
 • A6 – Locurile de muncă propuse a fi create prin proiect;
 • A7 – Măsuri de instruire tip inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare cu recunoaștere națională adresate persoanelor angajate pentru ocuparea locurilor de muncă nou create prin proiect;
 • A8 – Proiectul este promovat de o întreprindere al cărui acționariat este în procent de minim 50% format din femei;
 • B – Capacitatea financiară a solicitantului;
 • C – Viabilitatea proiectului si calitatea planului de afaceri;
 • D – Contribuția proiectului la obiectivele de mediu și egalitatea de șanse, de tratament și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.
 
*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.