• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Național - Comunități de seniori

NAȚIONAL – Comunități de senioriINACTIV 

PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ

Asigurarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice, dezvoltarea de centre de zi de asistență și îngrijire pentru vărstnici .
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 25.03.2024, ora 16:00

FINANȚARE

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 80.629.412,00 euro din care 9.300.000,00 euro pentru București-Ilfov și 71.329.412 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord, Nord-Est, Nord Nord-Vest, Vest, Sud Sud-Vest Oltenia) și ITI Moții, Țara de Piatră – zone de munte.

În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea eligibilă a unui proiect este cuprinsă între minim 201.000,00 euro și maxim 1.250.000,00 euro pentru proiecte de tip A și B și între minimum 201.000,00 Euro și maximum 1.625.000,00 euro, pentru proiecte de tip C.

Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale POIDS.

În cazul Autorităților Publice Locale cofinanțarea este de 2%. În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial, cofinanțarea este de 5%.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI ȘI PARTENERI

Operațiunile finanțate în cadrul acestui apel se pot implementa cu solicitant unic sau în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri.

În cazul proiectelor de tip A și B: Solicitanții eligibili sunt furnizorii de servicii sociale acreditați, în parteneriat cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul. În cazul în care Autoritatea Publică Locală este acreditată ca și furnizor de servicii sociale, operațiunea poate fi implementată de către un solicitant unic (parteneriatul nu este obligatoriu).

În cazul proiectelor de tip C: Solicitanții eligibili sunt furnizorii de servicii sociale acreditați, de drept public sau privat, în parteneriat sau nu, cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul. Calitatea de furnizor de servicii sociale acreditat se demonstrează prin certificat de acreditare, valabil la data depunerii cererii de finanțare.

O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare apel de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant (maxim 3 proiecte de tip A sau B sau maxim 1 proiect tip C).

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă cuprinde persoane vârstnice vulnerabile (care au împlinit 65 de ani) afectate de probleme locative, conform Legii asistenței sociale nr. 292/ 2000 care se găsesc în situații vulnerabile:

 • nu realizează venituri proprii/ veniturile lor sau ale susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și mediu sigur de viață;
 • se află în imposibilitatea de a-și asigura singure activitățile de bază ale vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necesită asistență și îngrijire;
 • nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza rezultatelor proprii;
 • se află în alte situații de urgență sau de necesitate, prevăzute de lege.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Fiecare cerere de finanțare va conține obligatoriu doar una din activitățile A1, A2 sau A3, la care se adaugă obligatoriu activitatea A4.

I. Componenta finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională

Activitatea 1 – Construcția de locuințe sociale- proiecte de tip A

 • construcția de locuințe sociale noi adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative (se vor avea în vedere prevederile din Anexa 1 Exigențe minimale pentru locuințe, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 referitoare la numărul de persoane/locuință (capacitatea), suprafața construită a locuinței și dotările minime).

Activitatea 2 –  Reabilitare, modernizarea de locuințe sociale – proiecte de tip B

 • acțiuni de reabilitare, modernizare, extinderea unei construcții/ clădiri existente sau nefinalizate, cu destinația de locuințe sociale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative (se vor avea în vedere prevederile din Anexa 1 Exigențe minimale pentru locuințe, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 referitoare la numărul de persoane/locuință (capacitatea), suprafața construită a locuinței si dotările minime). Alocarea financiară de bază dedicată acestei activități este de 10.000.000,00 Euro, contribuție FEDR. În aceste condiții, cererile de finanțare care prevăd activitatea A2, vor fi prioritizate în funcție de scorul obținut, ținând cont de alocarea financiară FEDR din fiecare cerere, până la concurența alocării financiare menționate mai sus.

Activitatea 3 – Construcția de centre de zi pentru persoane vârstnice – proiecte de tip C

 • construcția (inclusiv reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente, nefinalizate, după caz și inclusiv reabilitarea, modernizarea, extinderea centrelor de zi pentru persoane vârstnice existente) de centre de zi pentru persoane vârstnice, respectiv pentru înființarea de Servicii sociale fără cazare Centre de zi pentru persoane vârstnice Centre de zi de asistență și recuperare (cod serviciu social 8810 CZ-V-I).
 • echiparea/dotarea clădirii și a serviciilor sociale nou create/existente,
 • operaționalizarea și susținerea funcționării serviciilor sociale nou create după finalizarea investiției pentru o perioada de minim 18 luni, pe perioada de implementare a proiectului.

Notă! Centrele de zi pentru persoane vârstnice trebuie să asigure servicii pentru un total de minimum 50 de beneficiari/lună (deci o capacitate de minimum 600 de beneficiari/an). Alocarea financiară de bază dedicată acestei activități este de 10.000.000,00 Euro, contribuție FEDR. În aceste condiții, cererile de finanțare care prevăd activitatea A3, vor fi priritizate în funcție de scorul obținut, ținând cont de alocarea financiară FEDR din fiecare cerere, până la concurența alocării financiare menționate mai sus.

Cerințe pentru activitățile A1, A2 și A3

Atenție!

Pentru construirea de locuințe sociale noi sau centre de zi noi, se admite un cost maxim per metru pătrat de 1058,00 Euro/mp pe suprafață construită (inclusiv TVA).

Pentru construirea de locuințe sociale sau centre de zi prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente sau nefinalizate, se admite un cost maxim per metru pătrat de 970,00 Euro/mp de suprafață construită (inclusiv TVA).   

Construcțiile vor respecta cel puțin standardul NZEB, respectiv clădiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute în acord cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 2030 și ale Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

N.B. Pentru componenta finanțată prin FEDR în vederea construcției sau modernizarea de locuințe noi sociale, respectiv pentru construcția sau modrnizarea centrelor de zi, este obligatoriu asigurarea furnizării serviciilor pe o durată de 5 ani de la efectuarea plății finale (cererea de rambursare finală) a operațiunii, și este obligatoriu să nu se modifice destinația locuințelor sociale și destinația centrelor de zi construite.

Nu se admit la finanțare proiecte care prevăd doar lucrări de întreținere și reparații curente sau/ și doar dotarea cu bunuri si echipamente a locuințelor sociale, a centrelor de zi înființate/existente, precum și proiecte care propun doar lucrări care nu necesită obținerea unei autorizații de construcție.

II. Componenta finanțată din Fondul Social European Plus

Activitatea 4 – Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu (activitate obligatorie pentru toate tipurile de proiecte A, B sau C)

Având în vedere grupul țintă vizat al prezentului apel de proiecte, este obligatoriu ca indiferent de tipul de proiect ales A, B sau C, activitățile acestora să fie completate cu servicii sociale de îngrijire la domiciliu, conform legislației specifice (cod 8810-ID-I Unități de îngrijire la domiciliu), precum și acțiuni de sprijinire a participării sociale active a persoanelor în vârstă, servicii de teleasistență socială și teleasistență medicală furnizate în locuința persoanei/domiciliul acesteia, cu scopul menținerii, pe cât posibil a independenței acesteia.

 • Furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu și a serviciilor sociale din entrul de zi sunt derulate în conformitate cu standardele de calitate stabilite de lege și exclusiv pe baza licenței de funcționare emisă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Decontarea/rambursarea din proiect a cheltuielilor generate de furnizarea serviciilor sociale se realizează doar în cazul serviciilor sociale în curs de licențiere/licențiate provizoriu/licențiate definitiv, furnizate de către furnizori acreditați de servicii sociale.
 • Pentru proiecte de tip C, în cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice vulnerabile cu probleme locative, pot fi prevăzute cheltuieli de tip FEDR pentru reabilitarea și adaptarea ambientului (mici amenajări, reparații, dotări etc. la locuința beneficiarilor), în limita de 15% din cheltuielile directe.
 • Pentru proiectele de tip C, nu este obligatoriu ca persoanele vârstnice vulnerabile care beneficiază de serviciile sociale de îngrijire la domiciliu în cadrul activității complementare A4 să fie aceleași cu cele care beneficiază de serviciile sociale în cadrul centrului de zi.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau care propun exclusiv dotarea locuințelor sociale/centrelor de zi.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de eficientizare energetică.

Nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află în perioada de garanție a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pot fi depuse 3 tipuri de proiecte astfel:

 • Proiecte de tip A pentru activitățile A1 și A4 – minim 4 persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative
 • Proiecte de tip B pentru activitățile A2 și A4 – minim 8 persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative
 • Proiecte de tip C pentru activitățile A3 și A4 – minim 100 persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative

Indicatorii de rezultat propuși la nivel de proiect vor avea următoarele praguri minime:

 • Proiecte tip A – minim 4 vârstnici vulnerabili (din care min. 1 de etnie roma)
 • Proiecte tip B – minim 8 vârstnici vulnerabili (din care min. 1 de etnie roma)
 • Proiecte tip C – capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) pentru minim 50 beneficiari vârstnici vulnerabili/lună (o capacitate de min. 600 de beneficiari /an), din care numărul persoanelor vulnerabile cu vârsta peste 65 de ani, minimum 100, din care minimum 10 vârstnici vulnerabil de etnie romă.

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Cheltuieli de tip FEDR

 1. Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului
  • Amenajarea terenului
  • Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială
  • Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  • Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție
 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică
  • Studii
  • Obținerea de avize, acorduri, autorizații
  • Proiectare şi inginerie
  • Consultanță (în scopul elaborării documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul)
  • Asistenta tehnică
 4. Cheltuieli pentru investiția de bază
  • Construcții şi instalaţii
  • Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu si fără montaj, dotări)
  • Active necorporale, se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale (drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how, etc)
  • Renovare de amploare moderată – cheltuielile pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră, in conformitate cu raportul de audit energetic
 5. Alte cheltuieli
  • Organizare de șantier
  • Comisioane, cote si taxe
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la secțiunile 1, 2 și 4 din bugetul proiectului.
 6. Cheltuieli de informare și publicitate
 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
 8. Costuri indirecte – rata forfetară de 7% la costurile directe eligibile de tip FEDR

B. Cheltuielile de tip FSE+

 • eligibile în limita a max. 30 % din valoarea totala eligibilă a proiectului pentru proiectele de tip A și B.
 • eligibile în limita a max. 47 % din valoarea totala eligibilă a proiectului pentru proiectele de tip C

Includ cheltuielile eligibile directe: cheltuieli salariale, cu managementul, deplasarea, servicii, taxe/ abonamente, achiziția de active fixe corporale, hrana,  pentru grupul țintă, cu închirierea, leasing, cheltuieli de tip FEDR inclusiv echipamente, echipamente IT, mobilier – nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile ).

Pentru a fi eligibilă, construcția/imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, este liberă de sarcini, este delimitat din punct de vedere juridic și a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Durata maximă de implementare a proiectului este de 48 de luni. Perioada de durabilitate a investiției (de menținere  obligatorie a investiție) după finalizarea implementării proiectului este de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale.

ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII

 1. Dreptul real asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția și asupra altor bunuri mobile/ imobile necesare care fac obiectul proiectului (dreptul de proprietate publica/privata, de administrare/ folosință, dreptul de concesiune/superficie) însoțit de extras de carte funciară.
 2. Documentația tehnico-economică:

A. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare:

  • Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/ SF cu elemente de DALI, după caz (element de eligibilitate)
  • În cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost întocmit până la depunerea cererii de finanțare, acesta se va prezenta în termen de cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de finanțare.

B. Pentru proiectele pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare:

  • Autorizația de construire
  • Procesul Verbal de recepție parțială a lucrărilor
  • Raport privind stadiul fizic al investiției
  • Devizul detaliat
  • Contractul de lucrări încheiat după 01.01.2021
  • Proiectul tehnic de execuție, însoțit de SF/SF cu elemente de DALI/DALI;
  • Deviz pe obiect aferent cheltuielilor pentru intervenții în renovarea energetică moderată.
 1. Devizul general aferent documentației tehnico economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PTE)
 2. Hotărârea/ decizia de aprobare a documentație tehnico-economică
 3. Certificatul de urbanism si Autorizația de construire(acolo unde este cazul);
 4. Decizia etapei de încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisa de autoritatea pentru protecția mediului sau adresa autorității privind protecția mediului de clasare a notificării în conformitate cu legislația în vigoare cu modificările si completările ulterioare (în conformitate cu Legea nr. 292/2018).
  • Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare, se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau clasarea notificării. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă.
 5. Fundamentarea rezonabilității costurilor
 6. Lista de bunuri, lucrări, servicii
 7. Raport de audit energetic inclusiv Fisa de analiza termica si energetica a clădirii, respectiv Certificatul de performanta energetica (pentru fiecare clădire), elaborate conform legislației în vigoare, daca este cazul (nu este necesar pentru construcții noi).
 8. Acte de înființare, documente statutare actualizate, extras din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, certificat ONRC, Lista resurselor umane necesare, CV si documente suport.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.